Alfabet S

Sabbath rustdag
Sabbatharis rustdagdryver of -houder
Saccage plondering
Saccageeren plonderen, roven
Sacrament heil teeken, eedbond
Sacramenteel verbondsteekening
Sacreeren heiligen, wyen
Sacrificie toeheiliging, heiliging, offerhande
Sacrilegie kerkroof, kerkdievery
Sacrificie heiligdom, de plaats daar de priesters het Choorkleed aandoen
Saisoen gety, jaargety
Saiseeren vatten, vasthouden
Saisie genieting, bezit
Saldeeren effenen, rekening sluiten
Salde slot van rekening
Salarieeren bezoldigen, loonen
Salaris wedde, loon, bezoldiging
Salvatie bewaring, beschut
Salvatien Een schriftuur waarby iemand zyn eigen Getuigen in haar zeggen tegen het wraaken van partyen goed maakt
Salveconduit/Sansconduit vrygeley, vrygeleybrief
Salveeren bergen, in veiligheid brengen
In salvo in behouden haven
Salvo schieten goe reis of eerschoot doen
Salueeren Saluteeren,begroeten, groeten
Salut heil, zaligheid, groetenis
Salutair heilzaam, gezond
Salutatie begroeting, heil wensching
Samblant oogenschyn
Sanctimonie/Sanctiteit heiligheid
Sanctificatie heiligmaking
Sanctificeeren heiligmaken
Sanctificator heiligmaker
Sanguin bloedryk, overvloed van bloed
Sapientie wysheid
Sappeeren ondergraven
Satisfactie voldoening, genoegdoening
Satyra steek dicht
Sauve garde bescherming, beschutting, vrye waarnis, vry geley, brief om het Hof waarby iemand in bescherming van de Hooge Overigheid tegen alle geweld en dadelykheid word genomen
Scabel/Schabel bank, voetbank
Scabreus rouw, ruig, schrabbig, schurft
Scandaal aanstoot, ergernis
Scandaleus ergerlyk, aanstootelyk
Scandaliseeren ergeren, aanstoot geven
Scandalisatie ergenis geving
Scappeeren ontkomen
Scarificeeren scherven, koppen
Scarificatie scherving, kopping
Schedule/Schedule handschrift, ceel, briefken
Scelereus schelmatig
Sceme gestalte, voorstel
Scene toneel, uitkomst in de Comedie
Scepter koningsstaf, ryxstaf
Scientie wetenschap
Sciatica heup en lende pyn welke veroorzaakt word door scherpe vochtigheid
Scisma tweespalt, scheuring
Scismatycq scheurmakig, scheurzugtig
Schoolarch schoolvoogd, schoolopziener
Scholastycq schools, leerkindachtig
Scholasticus schoolgeleerde,
Schole leerplaats
Scintilleeren tintelen, glinsteren, vonken
Scintillatie glinsterring, tinteling, vonking
Scopus wit, doel, oogmerk
Scortatie hoereering
Scorteeren hoereeren, hoerery bedryven
Schriftuere schrift, rechtstuk, pleitstuk
Scrupule angst, bekommering, gewicht van twintig greinen
Scrupuleusiteit beschroomdheid
Scrupuleus angstig, achterkonsig
Scrutatie nazoeking, doorgronding
Scruteeren doorsnuffelen, nazoeken, doorgronden
Scurre rabauw, guit, fielt
Scurriliteit fieltery, rabauwery
Scurril fieltachtig, guitachtig
Secessie afwyking
Secludeeren afsluiten, uitsluiten
Seclusie afsluiting, uitsluiting
Seconde tweede, de helper in een duel
Secondeeren bystaan, te hulp komen
Secours bystand, hulp
Secreet geheym, verborgen
Secretelyk heimelyk
Secreteeren verbergen, verhoren houden, verzwygen
Secretary stadschryfkamer of geheimkamer
Secretaris Raadschryver, Geheimschryver, Gerechtsschryver, Staatsschryver die zaken van Staat te boek schryft
Secte aanhang, gedeeltheid, gezindheid
Sectaris aanhanger, navolger
Sectie snyding
Seculiwr wereldlyk mensch
Seculum honderd jarige eeuw
Secundeeren bystaan, ondervangen
Secundum quid na iet
Securiteit veiligheid, onbekommerdheid, onbeschroomdheid, gerustheid
Secuer onbekommerd, veilig
Seditie oproer
Seditieus oproerig
Seducteur verleider
Seductie verleiding
Seigneur heere
Seigneurie heerschappye, heerlykheid
Sejour verblyf, verblyfplaats
Sejourneeren verblyven, woonen
Sejunctie onderscheiding, afscheiding
Sejungeeren afzonderen, scheiden
Semblant schyn
Seminarium planthof, kweekerye van jonge studenten
Semiplene probatie bewys ten halven
Senateur raadsheer, ryksraad
Senaat raad, vroedschap, raadsvergadering
Senatus Consulta raadsbesluiten
Senatus Consultum Libonianum Een raadsbesluit inhoudende dat alle degeene dewelke om geld in kwaade zaaken in Rechten toerusten ofte valsche getuigenisse gaven of overeengekomen waren of maatschappye ingegaan waaren, tot verhindernisse van Onnozele die haar zelven of een ander onder haar macht zynde, eene making of erffenis over de hand in eens krygsmans of eens anders uiterste wil gemaakt hadden, die haar zelven mond borgen van de weezen door eene uiterste wille gesteld hadden zouden strafbaar zyn voor de misdaad van valsheid
Senatus Consultum Macedonianum Een raadsbesluit verbiedende dat men geen geld op eene onzekere naam en op groote woeker aan zoonen des huisgezins mogt geven te leen; maar die zulx deeden verlooren haare opspraak tegens den zelven, en waren haar geld kwyt
Senatus Consultum Orphitianum Een raadsbesluit waarby de kinderen worden toegelaten tot de goereren van haare moeders dewelke, zonder uiterste wille te maken, sterven. Dit raadsbesluit heeft mede plaats in hoere kinderen dewelke tot de erfenisse van de moeders worden toegelaten
Senatus Consultum Tertullianum Een raadsbesluit waarby de moeders tot de erffenisse van haare kinderen dewelke zonder uiterste willen te maken, sterven, toegelaten worden. Dit heeft mede plaats in hoeren dewelke mede tot de goederen van hare kinderen worden toegelaten
Senatus Consultum Trebellianum Een raadsbesluit by 't welk word toegestaan dat een erfgenaam uit de hand dewelke de erffenis meer gemaakt was om aan een ander weer over te laaten, mocht voor zig behouden het vierde gedeelte der erffenisse ende hetzelve den erfgenaam over de hand afkorten
Senatus Consoltum Vellejanum Een raadsbesluit by 't welk eene vrouw die haar zelve voor iemand 't zij in Borgtochte of eenige andere verbintenisse heeft verbonden, word daar van ontslagen ende de verbintenisse ofte Borgtochte voor nietig gehouden
Senior ouderling
Sensibel gevoelig
Sententie vonnis, oordeel, 't gewysde zinspreuk, zinuiting
Sententie interlocutoir een byoordeel, tusschengesproken oordeel
Sententie provisioneel een vooraf gewezen gewysde
Sententie definityf eind oordeel
Sententieren vonnissen, oordeel vellen
Sententieus zinryk
Sentinel schildwacht
Sentiment gevoeligheid, gevoelen, oordeel
Separatie scheiding
Separatio bonorum boedelscheiding
Separabel onderscheidelyk
Separeeren scheiden
Sepiment thuin, thuining
Seponeeren wegleggen, ter zyde leggen
Sepulchre graf, doodgraf
Sepulture begraaffenis, graf
Sequele gevolg
Sequestratie bylegging, overgift, in bewaarder hand stellinge, geld of iets anders waar Pleidooy over ontstaat in de hand van een derde stellen
Sequester scheidsman, makelaar, zegsman in wiens handen eenige twistige zaake te bewaren en als in verzekeringe gesteld word
Sequestreeren overgeven, in bewaring stellen
Sereniteit helderheid
Sergeant bedienaar, gerechtsbode, een die het krygsvolk in gelederen steld
Serieus ernstig
Sermocineeren redenvoeren, redeneeren
Sermoen predicatie, leerreden, vermaning
Serpent slang
Servateur behoeder, behouder
Serviteur dienaar
Servil slaafs, slaafsachtig
Servituit dienstbaarheid
Servitutes prædiorum erfdienstbaarheden
Servitutes prædiorum Urbanorum huisdienstbaarheden
Servitutes prædiorum Rustocorum veldienstbaarheden
Sessie zitting, vergadering, byeenkomst
Severiteit hardigheid, strengheid
Seveer streng, gestreng
Seureté des Corps vrygely, vrybrief, lyfsverzekering
Sexe soorte, geslachte, kunne, hy of zy
Sicaneeren baatzoeken, hoetelen
Sicanerie baatzoekigheid, hoetelachtigheid
Sicaneur hoetelaar, baatzoeker
Signaal teken
Signaleeren tekenen, bekend maken
Signature tekening, ondertekening
Signet merkring, zegelring
Significant duidelyk, beduidzaam
Significeeren betekenen
Significatie beteekening
Signum teeken, merkteeken
Silentie stilzwyging
Sileeren zwygen, stilzwygen
Simonie amptkooping, geestelyk amptkooping
Similis gelyk
Similiter gelykelyk
Simpel enkel, eenvoudig, slecht
Simpliciteit eenvoudigheid
Simulatie veinzing, bewimpeling
Simuleeren veinzen, bewimpelen
Sinceer oprecht, eenvoudig
Sinceeritiet oprechtigheid
Singulariteit byzonderheid
Singulier bizonder, zonderling
Sinister slinks, vals
Sinisterlyk valschelyk, met bedrog
Sisteeren in Recht stellen, iemand vertoonen of doen komen
Situatie/Sitis stand, gelegenheid, eigenschap eener plaatze
Situeeren stellen, nederstellen, gelegen zyn
Sobereeren zuinig zyn, spaarzaam zyn
Sober nuchteren, zuinig, spaarzaam, schaars
Sobrieteit nuchterheid, spaarzaamheid
Societas maatschap
Societeit gezelschap, maatschap, gemeenschap
Solaas troost
Solageeren vertroosten
Solemneel feestelyk, plechtelyk, opentlyk, naar behooren
Solemniseeren vieren, feestvieren, hoochtyd houden, plechtigen
Solemniteit hoogtyd viering, feestpleging
Sollicitatie beneerstiging, verzoek
Sollicitant verzoeker, aanzoeker
Solliciteeren beneerstigen, verzoeken
Solide louter, hecht, hart, vast, lichamelyk
Soliditeit louterheid, dichtigheid, vastigheid, lichamelykheid
Solitair eenzaam
Solitude eenzaamheid
Solstitie zonnestand
Solvent betaalbaar
Solveeren oplossen, lossing, betaling
Solutie oplossing, lossing, betaling
Solutien voldoeningschrift, een schriftuur waarby iemand aanwyst dat hy voldaan heeft aan het bewys hem by den Rechter opgeleid of waarby hy een reekening voor de tweede maal tegenspreekt
Sombre beschaduwt, bedekt, treurachtig, akelig, droevig
Somma 't samen, in 't geheel
Sommatie/Sommier inhoud, kortbegryp
Sommatio de eerste vermaninge die een deurwaarder doet aan één die een vonnisse tot zyn nadeel heeft om 't zelve te voldoen
Sommeeren afeisschen, afvorderen, uiteisschen, opeisschen, optellen
Sonnet klinkdicht
Somtueeus zie sumptueus - kostelyk
Sondeeren gronderen, peilen
Sophist muggezifter, neuswys, betweter, hairklover, woordvitter
Sophistiseeren muggeziften, betweten
Sorteeren uitzonderen
Effect sorteren standgrypen, te stade komen
Soulaas/Soulagement troost
Soulageeren vertroosten
Souverain opperhoofd, opperste, oppermacht hebbende
Souverainiteit oppermacht, opperhoofdigheid
Spanceeren gaan wandelen
Spargeeren verspreiden
Spatie wydte, ruimte, lege plaats
Spatieus ruim, wyd
Spasme kramp
Speeceryen drogeryen, kruiden
Speciaal zonderling, byzonder
Speciale procuratie zonderlinge last
Specialyk inzondeheid, byzonderlyk
Specialiteit byzonderheid
Specie gedaante, soorte, byzonder
Species gedaante, soorte, gemeene gedaante
Specieus zonderlyk, zonderling
Specificatie zonderlinge beneeming, uitdrukking, gedaantgeving, rekening
Specificeeren/Specifieeren zonderen, uitzonderen, noemen, uitdrukken
Spectakel schouwspel, beschouwspel
Spectateur aanschouwer, kyker
Specteeren aanschouwen, bezinnen
Spectatie opmerking, bespeuring, bespieding, beschouwing
Speculeeren bezinnen, bespeuren, bespieden, bezeffen, beschouwen
Speculatie opmerking, beschouwing, zinnelykheid
Speculatyf opmerkend
Spelonk aardkuil, grotte
Spheere kloot, bol, aardkloot
Spendeeren bekostigen, verspillen, aan te kost hangen
Spirituel geestelyk
Splendeeren glinsteren
Splendeur klaarheid, glans
Spoliatie berooving, plundering
Spolieeren berooven, plonderen, stooringe doen
Sporgieux sponsachtig, schuimachtig
Standart veldvlagge
Stabilieeren vaststellen, bevestigen
Stateeren laten staan, in state stellen
Statas staat, hoofdzaak
In state opgehouden, uitgesteld
Statue beeld, stokbeeld
Statueeren instellen, vastzetten, willekeuren
Statuten instellingen, landrechten, stadwetten, willekeuren
Stature lyfs groote, lyfstal
Steriliteit onvruchtbaarheid
Steril onvruchtbaar
Stimulatie aanporring
Stimuleeren voortdryven, aanporren
Stipuleeren toezeggen, bedingen
Stipulatie toezegging
Strategema arglistigheid, looze trek, loosheid
Structure timmering, gebouw
Student leerling, boekoeffenaar, schoolgast
Studie leeroeffening, vlyt
Studeeren vlyten, oefenen, benaarstigen
Studieus naarstig, vlytig, leerzugtig
Studoor oeffenkamer, leerkamer
Stupiditeit plompigheid
Stylo novo naar den nieuwen styl
Stylo veteri naar den ouden styl
Suadeeren raden, aanraden
Suasie aanrading, overreding
Suasor overreder
Subhasteeren verkoopen by opveiling
Subhastatie stokverkooping, verkooping by uitroep en opveiling
Subalternatie ondergesteldheid
Subalterne onderhoorig
Subalterne Rechters lager Rechters die onder een anderen hooger Rechter staan
Subdivideeren onderscheiden, onderdeelen
Subdivisie onderdeeling
Subduceeren aftrekken, afleiden
Subductie afleiding
Subject onderlaag, onderwerpzel, grondzaak
Subjectie onderdanigheid, onderwerping
Subjiciëeren onderwerpen, onderdanig maken
Subyt snel, terstond, gezwind
Subjugeeren onderbrengen
Subjungeeren onderwerpen, ondervoegen
Subleveeren opheffen, ophelpen, opbeuren
Sublevatie opheffing, opbeuring
Submissie onderstelling, verblyf, verblyf waarby iemand zyn zaak aan de uitspraak van goede mannen steld
Submitteeren onderstellen, verblyven
Suborneeren heimelyk besteken, uitmaaken
Subrept steelswys, tersluip
Subreptie heimelyke ontrekking
Subreptyf en Obreptyf onderkropen
Subreptie en obreptie kwalyk en ten onrechte iets te kennen geven, wanneer iemand in zyn verzoek de waarheid verzwygt, of onwaarheid verteld
Subrideeren meesmuilen, kokermuilen
Subrogeeren in de plaats van een ander stellen, plaats vullen
Subcribeeren onderteekenen
Subscriptie onderteekening
Subsidie onderstand
Subsisteeren bystaan, onderstand doen, helpen
Subsistentie onderstandigheid, bestaanlykheid
Subsigneeren ondertekenen
Substantie wezendlykheid, zelfstandigheid
Substanticus bondig, zelfstandig, eigenkrachtig
Substractie aftrekking
Substraheeren aftrekken, ontrekken
Substitueeren in de plaats stellen, iemand in zyn stelle stellen, onderstellen
Substitueerde erfgenaam een erfgenaam die in de plaats van een ander is gesteld
Substituit in plaats gestelde, ondergestelde onderschout
Substitutie in de plaats stelling, onderstelling
Subterfugieren ontvluchten
Subtyl spitsvinnig, scherpzinnig, fyn, snedig
Subtiliseeren hairkloven, fyn maken
Subtiliteit spitsvinnigheid, scherpzinnigheid
Subvenieeren voorkomen, te hulp komen, onderstand doen
Subventie onderstand, hulp
Subvertie omkeering
Subverteeren omkeeren, verwoesten
Subvirguleeren onderstrepen
Succedeeren involgen, navolgen, gelukken
Successie versterffenis, navolging, involging
Successie ab intestato navolging by versterf in de erffenisse, zonder uiterste wille
Successeur erfgenaam, nakomeling
Succes geluk
Succincte beknopt
Succours hulp
Succumbeeren onderleggen, de neerlage hebben
Suffisant genoegzaam
Suffocatie verstikking, verworging
Suffragie keur, stem, toestemming
Suggereeren ingeven, toebrengen, toestieren
Suggestie ingeving, overbrenging
Sugilleeren lasteren, eerroven
Suite stoet, gevolg, sleep
Sumptueus kostelyk
Superabondant overvloedig
Superabondantie overvloed
Superarbiter overman, oppermiddelaar, oppergoede man, scheidsman tusschen twee verschillende arbiters
Superbe hoogmoedig, trots, hoovaardig
Superbiteit hoogmoedigheid, trotsheid
Superficie oppervlak, vlak, vlakte
Superflu overvloedig, overtollig
Superintendent oppervoogd
Superioriteit overheid
Superius bovenzang
Supernumerair overtallig, boven het getal
Superscriptie opschrift
Supersedeeren nalaten, aflaten
Supersolutie overbetaling
Supersolutien Een schriftuur waarby iemand aanwyst dat zijn Partye het bewys niet voldaan heeft dat hem by een Rechter was opgeleid
Superstitie overtolligheid, bygeloof, overgeloof, waangeloof
Superstitieus overtallig, bygelovig, waangelovig
Suppediteeren toereiken, verschaffen
Suppeditatie verschaffer
Suppellex huisraad
Suppleeren vullen, vervullen
Suppleetie/Supplement vulling
Supplianten smeekelingen, verzoekers
Supplicatie smeeking, smeekschrift, ootmoedig verzoek
Supplicie straffe, lyfstraffe
Suppliceeren smeken, te voet vallen
Support steunsel, stut
Supporteeren verdragen, onderstutten, onderschragen
Supposeeren ondersteken, onderstellen, uitmaken, toestellen, vercieren
Suppoost ondergestelde, onderhorige
Suppositie uitmaking, toestelling, onderstelling
Suppressie verdrukking, onderdrukking
Supprimeeren verdrukken, onderdrukken, 't onderhouden, dempen
Surcheantie opschorting van de kragt van een gwysde voor een zekeren tyd
Surcheeren opschorten, schorten
Surmonteeren opklimmen, te boven gaan
Surpreneeren betrappen, verrassen
Surplus overschot
Surreptif ter sluip, steels gewyze
Surreptie aftrooning, ontfutseling
Surrogatie in de plaats stelling
Surrogeeren in de plaats stellen
Surseance schorsing, opschorting, uitstel
Survivantie overleving, toezegging om na iemands dood in zijn Ambt ofte officie te komen of te blyven
Susciteeren opwekken
Suspect verdacht
Suspect de fuga van voorvluchte verdacht
Suspecteeren verdenken, nadenken, achterdenken
Suspendeeren opschorten, afstellen
Suspensie opschorting, schorsing, twyfel, onzekerheid
Surpens opgeschort, in twyfel
Suspicie achterdocht, argwaan, nadenken, achterdenken, vermoeden, achterkoudigheid
Sustema stelsel, samenstelsel, opstel
Sustentatie onderhoud
Sustenteeren staande houden, onderhouden, ophouden
Sustineeren staande houden, dryven
Sustenue staande houding, dryving, gevoelen
Synagoge school, vergaderplaatze
Synode kerkenlandraad, kerkelyke vergadering
Symbole veldteken, gelag, waarteken
Symphonie 't samenluiding