Alfabet G

Gabelle tol
Gage wedde, huurloon, huur, winst, bezoldiging
Gageeren bezolden, beloonen wedden
Garandeeren waren waarborgen, ontheffen, vergoeden
Garant waarschapen, waarborg, verhaal
Gaillard vrolyk
Galant geestig, lustig, vryer of oppasser
Garbuleeren uitzonderen, uitziften
Gaudeeren verblyden
Geaffectioneerd toegeneigd
Geaffecteerd gemaakt, opgepronkt, niet natuurlyk
Geauthoriseert gemagtigt
Geconsigneert onder recht geleid
Gedelegeerden Rechter een (buitengewoon uitgekoozen) gewezen en gestelden rechter
Gedilajeert uitstel, gezogt
Geinterineert gestandet
Genereeren teelen
Gemineeren verdubbelen
Genealogie geslachttafel, afkomste, geslachtboom, geslachtrekening
Generaal gemeen, algemeen, overste
Generaliteit algemeenschap, landgemeenschap
Genereus grootmoedig, edelmoedig
Gentil edel
Gereformeert hervormt
Geraffineert afgevaardigt, afgerecht, gezuiverd, doorslepen
Gerequireerde verweerder tegens den welken eenig verzoek gedaan word
Geste gebaar, manier van doen
Gesten geschiedenissen, daden
Getaxeert geschat, gewaardeert
Gevalueert geld gangbaar geld
Glorie roem, herlykheid, luister
Glorieeren roemen, verblyden, brallen
Glorieus loflyk, lofryk, beroemd, heerlyk
Glosse uitlegging
Glosseeren uitleggen, verklaaren
Gouvernement Bestiering, Plaats voogdy
Gouverneeren bestieren, beheerschen
Gouverneur Voogd, Landvoogd, Stadsvoogd, Ruwaart, Bewindsman
Gouvernante Bestierster
Graad lid, maagtal
Gramatse vreemd gebaar, grille
Graphiarius Hofschryver
Grasseeren straatschenden, woeden, roven
Gratie goedgunstigheid, genade, dankzegging, kwytschelding, vergunning, gunstgeving
Gratieus goedgunstig, lieftallig
Gratuleeren dankzeggen, gelukwenschen
Grandeurmaker groots mensch, opsnyder
Gravamina zwarigheden, bezwaarnissen
Graveeren bezwaren, kwetsen, in etsen, in snyden
Graviteit deftigheid, statigheid
Grieff hinder, kwetzing, schade, zwaar, moeilyk
Grieven à minima zijn, als iemand een vonnis ten deelen tot zyn voordeel heeft en daar na geappelleert of beroepen word, vernietiginge van het zelve vonnisse verzoekt, voor zoo veel hem daar by niet genoeg is toegewezen
Griffie stukkamer, gedingkamer, Ley pen
Griffier hofschryver, gerechtsschryver
Substituut Griffier tweede gerechtsschryver des Hofs
Gros afschrift na 't origineel geschreeeven
Grosseeren een acte na 't origineel afschryven
Grossier groothandelaar, grofhandelaar
Grotte hal, aardkuil
Guarandeeren waaren, bevryden