Alfabet R

Rabat afkorting afslag van de somme
Rabatteeren afkorten, afslaan
Raconteeren vertellen
Race afkomst
Racine wortel
Radicaal wortelyk, geworteld, oorspronkelyk met takken
Radiceeren wortelen, inwortelen
Raar zelden, yl, dun, aardig, zeldzaam, ongemeen, byzonder
Raffineeren zuiveren
Raillerie gekkerny, boert
Railleeren gekken, boerten
Rantsoen verlossing, verzoening
Rantsoeneeren lossen, verlossen, bevrijen
Raisonneeren redeneeren
Raisonnabel redelyk
Rapiamus mengelmoes
Rampart wal
Ramasseeren vergaderen
Rang ordre, staat
Rangeeren in ordre schikken
Rappel herroep, wederroeping
Rappelleeren wederroepen, herroepen
Rapport aanbrenging, overdracht, bescheid
Rapporteeren aanbrengen, overdragen, bescheid brengen
Rapporteur overbrenger, overdrager, verhaler
Rariteit zeldzaamheid, eene ongemeene zaak iets byzonders
Rapt roof, schaking
Raseeren vernielen, afschryven, scheeren
Rapsodie mengelmoes
Rate behoorte, portie, aandeel
Ratificatie bekrachtiging, bevestiging
Ratificeeren bekrachtigen, bevestigen
Ratiocinatie redenering, redenvoering
Rationaal redelyk
Rauw actie als men van nieuws ende van raauwlyks wat eischt ende word alzoo onderscheiden van Appel of reformatie
Ravage roving, vernieling, geweld
Ravestissement onderlinge making tusschen man en vrouw
Realiseeren bestaan, in wezen zyn
Reauditie Wederhoring, herhoring, een beroep van een vonnisse van de Commissarissen zittende op de Rolle aan de volle vergadering van den Raad
Reauditie verzoeken Van 't gewysde van den raadsheer op de rolle zittende verzoeken de herhoring aan de volle vergadering van de Raadsheeren
Rebel wederspannig, afvallig, hardnekkig
Rebellie afvalligheid, wederspannigheid, muitery, opstand tegens iemand
Rebelleeren wederspannig zyn, tegenspannen, muiten
Recapitulatie hoofddeeling, wederhaling der hoofdstukken, vertelling
Recapitulleeren hoodfddeelen, de hoofdstukken wederhalen
Recedeeren aarzelen, afwyken
Recenseeren overrekenen, narekenen
Recepisse ontfang, ontfangbekentenis, kwytbriev
Receptie ontfanging, aanneeming
Recept ontfanging, inneemsel
Reces uitstel, afscheid, weggang
Recipieeren ontfangen
Receptabel ontfankelyk
Reciprocatie wederkeering
Reciproque wederzyds, onderlinge weerkering, heen en weer, over en weer
Recherche onderzoek
Reciteeren weerhalen, oplezen, opzeggen
Recit verhaal
Reclamatie tegenroep, wederspraak
Reclameeren tegenroepen, wederspreeken
Recognosceeren erkennen
Recognitie erkentenis
Recolement overziening, wederhoring
Recolement van getuigen als de getuigen nader ondervraagd en beëedigt worden
Recolement van reekening herrekening
Recoleeren overhooren, overzien
Recommandabel pryselyk, aanpryselyk
Recommanditie aanbeveling, aanpryzing, voorschryving, gebiedenis
Recommandeeren aanbeveelen, aanpryzen
Recompens vergelding
Recompenseeren vergelden
Reconciliabel verzoenlyk
Reconciliatie verzoening
Reconcilieeren verzoenen
Reconvenieeren wederom eisschen, weder aanspreeken, tegeneisch doen
Reconventie wedereissching, wederaanspraak, wedereisch die een gedaagde zonder een Dagceel (te behoeve) doet tegen den geenen die hem doet dagvaarden
Recordatie herdenking, tegen eisch
Recordeeren herdenken, geheugen, herinneren
Recours toevlucht
Recouvrement weerkrijging, verhaling
Recouvreeren veroveren, weder krygen
Recreatie vermaak
Recredentie toevertrouwing, vertrouwing, vooroordeel, voor afgewezen bezit, is wanneer een Rechter iemand toewyst het voordeel om het middelerwyle te bezitten
Recrëeren vermaken, verlustigen
Rector schoolvoogd, bestuurder
Rector Magnificus landsschoolvoogd, hoogschoolvoogd
Reculeeren aarzelen, terug wyken
Recueil kort verhaal, verzameling, versaam
Recuperabel wederkrygelyk
Recuperatie verovering, wederkrygging
Recupereeren veroveren, wederkrygen
Recusant onwillig, weigerende
Recusatie weigering
Recuseeren weigeren
Redargueeren wederleggen, overtuigen, bewyzen
Redemptie verlossing, aflossinge, vrykoop
Rehibitie wedergeving
Redhibitoire Actie opspraak van wederom geving van eenig gekocht goed
Redigeeren maken, stellen, schikken, daar toe brengen
Redyt herzegging, wederzegging
Rediten herzeggingen, wederzeggingen
Redimeeren verlossen, vrykoopen
Reditus wederkomst, inkomst
Redondeeren overvloyen, hervloeyen, terugge vloeyen
Redoubleeren verdubbelen
Redoublement van t'Interdict wanneer een gedaagde in zaaken van bezit voorsteld dat hy zelver in 't bezit is en daar in wil gestyfd worden
Redres herstelling
Redresseeren herstellen, herschikken
Reduceeren wederleiden, te recht brengen, herbrengen, van een meerder op een minder getal brengen
Reductie herbrenging, herleiding, herstelling van een meerder tot een minder getal. Beroep van een uitspraak van goede mannen
Reductio is, als door beroep aan den Hove van een uitspraak bij goede mannen gedaan dezelve gebragt word tot hetgeene goede mannen haden behooren te zeggen
Reël dadelyk, werkelyk, waarlyk
Referendarien overbrengers, verhalers
Refereeren verhalen, bybrengen
Reficieeren hermaaken, vermaken
Refectie verfrissing, vermaking
Reflecteeren verbuigen, ombuigen, ergens na toe buigen
Reflectie verbuiging, weerslag, weerbuiging, afkering, toeneiging
Reformateur hervormer
Reformatie hervorming, zuivering, klaring, een beroep van een vonnisse tot een hooger Rechter mits dezelve onder Borgtocht voldoende
Reformeeren hervormen, zuiveren, verzoeken van een hooger Rechter hersteld te worden en verbeterd te hebben een vonnis dat van een laager Rechter tot nadeel gewezen is
Refractie wanbeschouwing, verbreking
Refrenatie betoming
Refrenabel betomelyk
Refrescheeren vervarsschen
Refuge toevlucht
Refugeeren toevlucht nemen
Refundeeren vergelden, opbrengen
Refuseeren weigeren, afslaan van de hand wyzen
Refus weigering
Refusatie wederleg, wederlegging
Refureeren wederleggen
Regard opzicht, aanzien, achtneeming
Regaal koninklyk
Regalien Konings Recht, voorrechten
Regeneratie wederbaring
Regent bestierder, voogd
Regiment beheersching, bestier, een hoop krygsvolk
Register tafel, rol, bladwyzer, blaffert, lyst
Registreeren opschryven
Reglement schikking, ordre
Regneeren heerschen, bestieren
Regres verhaal, verhaal op een ander
Regretteeren berouw hebben
Regret berouw, leedwezen
Regulier geregeld, geschikt, rechtuit
Reguleeren schikken, regelen, stieren, voegen
Rejecteeren verwerpen
Rejectie verwerping
Reiteratie herhaling
Reitereeren herhalen, hervatten
Rel vindicatie Rechtsuitvoering, uitwinning, zaaks eigen aantaal
Relaas verhaal, vertelling
Relateeren vertellen, verhalen zyn wedervaren
Relatie betrekking, verhaal van een verrichtinge
Relate opsichtelyk, met opzicht ergens op
Relaxatie lossing, ontslaging, ontlossing, verbreiding
Relaxeeren lossen, ontslaan
Releveeren opheffen, verheffen, herstellen
Relief herstelling in 't geheel, herstelbrief
Relief tegens de indebite verheffing herstelling in zyn geheel tegens de onbehoorlyke verkryging van een dagbriev
Relief tegens de indebite interjectie van de appellatie herstelling tegens de onbehoorlyke inbrenging des beroeps
Relief tegens de indebite exploteringe van de appellatie herstelling in zyn geheel tegens de ontydige bekendmakinge des beroeps
Relivement ontheffing, verheffing
Religie Godsdienst
Religieus Godsdienstig, Godpligtig
Reliqua overblyfsel, overschot, het geene iemand by slot van rekening schuldig blyft
Reliquien overblyvzelen
Remarque aanmerking
Remarqueeren aanmerken
Rembourseeren weeruitgeven, weer betalen
Remedie hulpmiddel, heelmiddel
Remedieeren heelen, genezen, weder te recht brengen
Rememorieeren herdenken, weerverhalen
Reminiscentie herdenking
Remissie overzetting, overzending, overmaking, vergiffenis, vergeving
Remitteeren overzetten, overmaken, kwytschelden
Remonstrant vertooner, aanwyzer
Remonstrantie vertoog
Remonstreeren vertoonen
Removeeren weeren, afwenden
Rencontre ontmoeting, bejegening
Rencontreeren ontmoeten, bejegenen
Rendant rekeninghouder
Rendevous vergaderplaats
Renfort versterking
Renomeë vermaardheid
Renommeeren vermaard maken, vermaren
Renonciatie/Renunciatie ontzegging, opzegging
Renoncieren/Renuncieeren ontzeggen, opzeggen
Renovatie vernieuwing
Renovatio de tweede aanmaninge die een deurwaarder doet aan de geene die een vonnisse tot zyn nadeel heeft
Renoveeren vernieuwen
Renverseeren verkeeren, ommekeeren
Renversaal brieven wederblykbrieven, ontkrachting brieven, tegenbrieven
Renvoy verzending, wederzending, een verzet waarby een gedaagde verzoekt van den Rechtbank daar voor hy geroepen is ontslaagen en na zyn dagelykzen Rechter gezonden te worden
Renvoyeeren verzenden, wederzenden
Reparatie vermaking, vergoeding, hermaking
Reparatie van Attentaten herstelling van alle dadelykheden die by iemand tegen het verbod van den Rechter zyn gepleegd
Repareeren vermaken, vergoeden
Reparabel herstelbaar
Repartieeren verdeelen
Repartitie bedeeling, aandeel, verdeeling
Repasseeren weder doorgaan
Repelleeren verdryven, te rugge dryven
Repeteeren herhalen
Repetitie herhaling, verhaling
Replicate antwoordelyk, tegenweerlyk
Replicatie ontvouwing, hervouwing, herhaling
Repliceeren wederzeggen, wederantwoorden
Replycq wederzegging, weder antwoord verantwoording
Replycq met middelen de tweede schriftuur van een Eisscher waarmede hy des gedaagdens antwoord wederleid
Repos ruste, verpozing
Reposeeren rusten, verpozen
Reprehendeeren berispen
Reprehensibel berispelyk
Reprehensie berisping, bestraffing
Represalie wederneeming, wedereissching, met geweld, bekommering en bezetting om de gemeene zaak
Brieven van Represalie brieven van wederneming
Representatie vertooning, plaatsvulling, van een ander, plaatsvullinge wanneer de afkomelingen in de plaats van hare voorzaten tot een erffenis van hare magen komen
Representeeren vertoonen, plaats vullen, verbeelden, in plaats van een ander komen
Reprimende bedwang, bestraffing, verwyting
Reprimeeren verdrukken, bedwingen
Reprise hervatting
Reprobatie verwerping, wraking, verwyting
Reprobeeren wraken, verwerpen
Reprocheeren verwerpen, wraken, berispen, wederleggen
Reprochabel verwytelyk, verwerpelyk
Reproche berisping, wraking, verwerping, een Schriftuur waarby iemand de getuigen van zyn wederpartye en haar zeggen straft en wraakt
Repromissie wederbelofte
Repromitteeren weder beloven
Republycque gemeenebest, gemeene staat
Repudiatie/Repudie verlating, verstoting
Repudieeren verstooten, verlaaten
Repugnantie tegenheid, tegen- of weerstrevigheid
Repugneeren bevechten, tegenstryden
Repulsie verdryving, afweering
Repuls afslag, weigering
Reputabel achtbaar
Reputatie achting, achtbaarheid
Reputeeren achten, weder op denken
Request verzoek, verzoekschrift
Requeste verzoekbrief waarby iemand zyn begeerte en meening bekend maakt
Request Civil heusch verzoek van herstelling
Request Civil om de Conclusie te amplieeren verzoekschrift om zyn besluit in Rechten te mogen vergrooten
Requirant eisscher, aanlegger, verzoeker
Requireeren verzoeken, eisschen
Requisitie verzoek
Requisitorien verzoekbrieven, verzoekingen
Letteren Requisitoriaal verzoekschrifte daarby den eenen Rechter aan de anderen overdaaging ofte uitwinning van een vonnis verzoekt
Res zaaken
Rescriptie schrift, weerschrift
Rescribeeren antwoorden, wederschryven
Rescontreeren ontmoeten, wedervaren
Rescindeeren afsnyden, vernietigen
Rescissie afbreking, afsnyding, vernietiging
Reservatie/reserve voorbehouding
Reserveeren behouden, voorbehouden
Resico gevaar
Resident verblyver, plaatshouder
Residentie verblyv, verhouding, zitting
Resideeren verblyven, verhouden zitten
Residuum overschot
Resignatie overwysing, vertichting, overlating
Resigneeren overwyzen, vertichten, overlaten
Resilieeren terugspringen, uitscheiden
Res inalienabiles onwandelbaare zaaken
Resistentie wederstand, tegenstand
Resisteeren wederstaan, tegenstaan
Res litigiosæ dingtalige zaaken
Resolveeren voornemen, besluiten
Resoluit onbeteutert, rustig, vrypostig
Resolutie voorneming, opzet, besluit, ontlossing, ontbinding, ontknoping, vervlieting, versmelting, besluiting, voornemen
Resonantie weerklank
Resort bestek, kaveling, strekking, onderhoring
Resorteeren gehoren, onderhooren
Respect ontzag, gezag, aanzien, opzicht, waardigheid
Respecteeren eerbieden, ontzien
Respective onderling, zoo in 't een als 't ander
Respyt uitstel, tydgunning, tydgunninge die een schuldenaar word gegeven om zyn betalinge te voldoen
Respireeren aassem, halen, adem scheppen
Respiratie aassemhaling, ademtocht
Respondeeren antwoorden, verantwoorden
Responsabel verantwoordelyk
Responsie antwoord
Ressentieeren gevoelen, betaald zetten
Ressentiment gevoelen
Restabiliëeren weder oprechten, wederom in state stellen
Restauratie/Restablissement hersteltenis, wederopregting, herstelling, oprechting, vernieuwinge
Restaureeren oprechten, weder oprechten
Reste overblyfsel, overschot
Resteeren overblyven, overschieten
Restitueeren herstellen, wedergeven
Restitutie herstelling, wedergeving
Restant/Restoir overschot, overblyfzel, vergoeding
Restitutio in integrum herstelling, relief
Restrict verknocht
Restringeeren inprangen, verprangen, op 't naauwste nemen
Restrictie vervang, inbinding, eng ende op 't naauwste genomen
Restrictien inbanden
Resultatie weerspringing, opsprong, opstand
Resulteeren weerspringen, opspringen, ontstaan, ontspringen
Resumeeren herhalen, hervatten
Resumptie herhaling, hervatting
Resurrectie verryzenis, weder opstanding
Refusciteeren verwekken
Retardeeren vertoeven, ophouden, verachteren
Retardement vertoeving, ophouding
Retardatie verhindering, verachtering
Retenue weerhouding,
Retentie onthouding, aanhouding
Reticencie verzwyging
retineeren onthouden, behouden, verhouden
Rhetorycque de kunst om cierlyk en wel te spreeken
Rhetoriker/Rhetorizyn rymer, dichter, rederyker
Retorqueeren verdraajen, verkeeren, te rugge dryven
Retorsie omdraaying, omwending, terugdryving, verkeering
Retouren weer over gezonden koopmanschap
Retourneeren wederom keeren
Retract naasting, benadering, nakoop
Retraict vertrek, wyk
Retractabel herroepelyk, herdoenlyk
Retracteeren herroepen, herdoen
Retrencheeren afsnyden, besnoeyen
Retroacten de eerste acten, te vooren gehoude dingtalen
Reumatycq koud, vochtig, nat, vloeyig
Reveilleeren ontwaken, opwekken
Reveille opwekking, ontwaking
Revelatie openbaring
Reveleeren openbaren
Revenge wraake, weerwraak, vergelding
Revengeeren wreeken, vergelden
Revenuën inkomsten van goederen
Reverentie eerbiediging, eerbiedigheid
Reviseeren overzien, herzien, weder gaan zien
Revisie weder overziening van een gewysde zaak, herroepinge van een misslag die in een Gewysde van den hoogsten rechter gezegt word begaan te zyn
Reviseur overziender
Processtukken van Revisie evangeliseren de stukken van weder overziening van 't gewysde behoorlyk toezegelen
Revocabel herroepelyk
Revocatie herroeping, intrekking
Revoceeren wederroepen, herroepen
Revolveeren ontwinden, omwenden, omloopen
Revolteeren afvallen, omkeeren, oploop maken
Revolte oploop, afval
Revolutie ontwinding, omwenteling, omloop, omrolling, omdraaying
Reus verweerder
Ridicule/Ridiculeus belagchelyk
Rigeur strafheid, strengheid
Rigoreux streng
Riole goot, verlaat
Risico/Risique gevaar
Rival medevryer, minnemaat
Roboratie sterking, vastmaking
Roboreeren sterken, sterk maken
Robust sterk, vast
Royal koninklyk
Royeeren uitdoen, uitschrabben
Route verstroying
Rubryk afteekening, opschrift
Rudiment schets, beginsel, ontwerp
Rude hart, rouw
Ruine vernieling, nederstorting, verwoesting
Ruineeren vernielen, nederslaan, te gronde werpen
Ruineus bouwvallig
Ruminatie herkauwing, herhaling
Rumineeren herkauwen
Rumour gerucht, getier
Rupture breuk
Rustyk boers
Ruse listigheid