Alfabet L

Labefacteeren verzwakken, wiggelen, wegzakken
Labeur arbeid
Laboreeren/Labeuren arbeiden
Laborieus arbeidig, arbeidzaam
Labyrint doolhof
Laceratie verscheuring
Lacereeren verscheuren
Lardeeren doorspekken
Lachrimeeren weenen, schreyen
Lakey navolger, loopjongen
Lamentatie gekerm, jammerklacht, weeklaging
Lampet waschvat, handwaschvat
Laps verloop van tyd
Large rykelyk, breed
Lascif geil, wulps, brooddronken, dartel
Lasciviteit geilheid, brooddronkenheid
Latiteeren wegschuilen, zig 't zoekenmaken, schuilen
Latitude wydte, breedte
Late wyd en breed
Latus zyde
Laudeeren loven, pryzen
LaudemiƦ heergewaden, leengiften
Laxeeren lozen, lossen, openen
Laxatie lozing, lossing
Lectie/Lecture loozing, les, text
Lecteur leezer, voorleezer
Lederen kwetzen
Lex Falcidia een wet, waarby toegestaan wordt dat een Erfgenaam welkers Erfenisse zoo zeer met makingen was bezwaard dat er naauwlyks iets voor zig overschoot, mogte voor zig behouden het vierde gedeelte der Erffenisse vry ende onbezwaard, ende de makingbeurders hetzelve afkorten
Legaal wettig, wettelyk
Legaale onderzetting, stilzwygende onderzetting
Legaliteit wettelykheid
Legateeren bespreken, maken
Legaat afgezant, Heeren bode, Erfmaking, making/gifte by uiterste wil gemaakt
Legataris Erfdeeler, -beurder, -maakeling
Legatie afzending, bezending, Gezandschap, making, erfmaking, gift
Legende verhaal, vertelling
Legioen krygsheir
Legislateur wetgever
Legitimatie bewettiging
Legitime wettig
Legitime portie wettig gedeelte, kinds gedeelte, dat is, in vyf of meer - de helft ende in minder als vyf - het derde part, van 't geen zy andersints zouden hebben geƫrft van het rechtelyke deel der Ouders of kinderen of wet noodige deel
Legitimeeren bewettigen, wettig maken
Lesie kwetzing
Lese Majesteit hoogstemagt schending
Leviteit lichtvaardigheid
Letitie blydschap
Letteren Requisitoir brieven van onderling vebu waarby een Rechter verzogt word om een vonnisse by een anderen Rechter geweezen, uit te werken
Liasse/Lias snoer, snoer om brieven en kwitantien aan te rygen
Liasseeren snoeren, aanrygen
Liberye boekkamer, bibliotheek, bankkas
Libel geschrift, aanschrift, pleitgeschrift
Liberaal mild, gulhartig, vrymoedig, openhartig
Liberaliteit miltheid, milddadigheid
Liber los, vry
Libereeren verlossen, vrymaken
Liberateur verlosser
Liberteit vryheid
Libertyn vrygeest, vrygemaakte knegt
Licenten/Licent verlof, gelden, geoorlooft
Licentiaat gehengde, toegelaten
Licentiaat in de Rechten toegelaten in de Rechten
Licentie verlof, toelating, vrygeving, vryspraak, verlof
Licentieeren toelaten, vrygeven, gehengen
Lieutenant Stedehouder
Ligue verbinding, verbond
Limitatie bepaling
Limite afpaling
Limiten landpalen, landscheidingen
Limiteeren bepalen
Linieeren lynen, afstreepen
Linea lyn, afkomst, regel
Linie recht regelrecht
Liquidatie afrekening, effening
Liquide effen, klaar, bloot, plat uit, hetgeene zonder moeiten te rekenen is, week
Liquideeren afreekenen, effenen, week maken
Litigeeren krakeelen, pleiten, dingtalen
Litiscontestatie Rechtspleging, voldinging wanneer partyen ten wederzyden haare zaake door eisch en antwoord rechtelyk hebben overgedragen en den Rechter daardoor eenige kennisse van dien begint te krygen
Litiscontesteeren Rechtsplegen, voldingen
Litispendentie hangende zaake, pleithanging wanneer een zaak voor heenen voor eenen anderen Rechter is gebragt en daar nog is hangende, een vezet van een hangende zaak voortbrengende
Litis finitie is wanneer een zaak by een andere Regter door vonnisse is afgedaan, een verzet van een gewezen zaak voortbrengende
Liturgie eene gemeene dienst in de kerk
Locus plaats, stede
Locaal plaatselyk
Locatie verbuuring, pacht
Locupleteeren verryken
Logement huisvestiging, herberg
Logeeren huisvesten, herbergen, t'huis leggen
Loge/Logys huisvestiging, herberg
Lombard bank van leeninge
Lombardier leentafelhouder, tafelhouder, pand beleener, bankier van leeninge
Longitude lengte
Loy wet
Loyaal wettelyk
Lubriq slibberig, glad
Lucteeren worstelen
Lucxum Cessans winstderving
Lustreeren verlichten, navorschen
Luxurieus geilheid, onkuysheid
Luxurien geil, weeldrig, ritsig, gulsig
Luytenant stedehouder,die in iemand plaats gesteldt is