Alfabet C

Cabinet geheim-schat-juweel-kamer
Cabaret braderye, herberg
Cachet zegel
Cachetteeren zegelen
Cadet jonger zoon, jonker in 's Lands dienst
Cadancen toonsluitingen
Cadentie nedergang, ondergang, toeval
Caduc neervallig, vergankelyk, bouwvallig, vervallen
Cajoleur snapper, vleijer
Calamiteit elendigheid, kwelling, tegenspoed
Calant koopvriend
Calculatie reekening
Calculeeren reekenen, overslag maken
Calculus legpenning, rekenpenning
Calendrier almanack, dagrol, maandwyzer; t'is ook een korte aanwyzinge tot wat Articulen van de gemaakte Schiftuure de overgeleide Stukken dienen
Calengeeren beklagen, optygen, betichten
Calengie verklaging, optyging
Calliditeit doortraptheid, loosheid
Calfateren lappen, knutselen
Calumnie laster, lastering, schandvlek
Calumnieeren lasteren, faamroven
Camblum wissel, wisseling, ruiling
Cammeraat spitsbroer, makker
Canal waterloop, een goot
Canaalje gespuis, het graauw
Cancelleeren uitschrappen, doordoen, te niet doen
Cancellery stadsboekkamer, briefkamer
Cancelier Opperschryver, Verzoekmeester
Canon een regel, richtsnoer, regelmaat
Canonyk regelmatig
Canonik een geestelyk persoon, Domheer
Canoniteeren inwyen, heiligen
Capabel vatbaar, ontfangbaar, bevattelyk, bekwaam om iets uit te voeren
Capaciteit vatbaargeid, begrip, bekwaamheid
Capitaal hoofdsomme, hoofdschuld; Item daar lyf en goed aan hangd
Capittel hoofdstuk, een Godshuis, de vergaderplaats der Canonieken
Capulatie verdragstuk, hoofdstuksdeeling
Capituleeren in hoofdstukken verdeelen, verdrag maken
Caprice grillex, hoofdigheid, eigenzinnigheid
Captieux bedriegelyk, begrypelyk
Capteeren iemand ergens in behaalen, begrypen, verkeerdelyk opnemen
Captie vatting, bedrog, begrip
Caper zeeroofschip
Captif gevangen
Caracter merker, merk, kenmerkletter, zinteken die gemeenlijk de gezanten hebben als zij aan eenige koninkryken of republyken gezonden worden
Cargo ladinge van 't Schip
Cartel uitdaagbrief
Carcer gevangenhuis, kerker
Carcereeren gevangen zetten, kerkeren
Cas geval
In Cas in geval
Cas subject 't geval, daar geschil om is
Cassatie afschaffing
Casseeren afschaffen, te niet doen
Castigatie tuchtiging
Castigeeren tuchtigen, kastyden
Castratie lubbing
Castreeren lubben, afsnyden, uittrekken
Casuëel by geval, toevallig, gevallig
Catheylen roerende goederen
Categoris antwoord antwoord geven van ja of neen
Caterloop waterloop, een goot
Cathedra Stoel, gestoelte
Petri ad Cathedram St. Pieters Stoel, een dag die gevierd word op de 22ste february
Catholyk algemeen, rechtzinnig
Cataloge naamtafel, naamcedul, rolle
Cause oorzaak
Causeeren veroorzaken, beschuldigen
Cauteleus voorzigtig, voorbedacht
Cauteele voorzigtigheid, voorbedachtheid
Cautionaris borg
Cautie borgtochte, zeekering, borgstelling, verzeekering
Cautie de Judicio Sisti borg om te allen tyden in Recht te zullen verschynen
Cautie Judicatum Solvi borg om 't gewysde te voldoen
Cautie Juratoir Borgtochte en belofte by eede van het gewysde te voldoen ende zyn persoon of goederen niet te versteken of te vervreemden
Cautio de Dolo verzeekering van niet ter kwader trouw handelen
Cautio Damni Insecti verzeekering van geen schade aan te doen
Cautio Legatorum verzeekering van betaling der makingen
Cautio rem Salvam force Pupillo verzeekering dat een Voogd zyne weezen zal onbeschagigd houden
Cautio rem ratam haberi verzeekering van gestant te doen
Cautio defensum iri verzeekering van verantwoording te doen
Cautio de restituendo verzekering van weder te zullen leveren
Cautio de demoliendo verzekering van een getimmer af te werpen
Cautio de non offendendo verzekering van den gedreigden niet te beschadigen
Cautio Sufficiens genoegzame verzekering
Caveeren wachten, verhoeden, borg blyven, zeker doen verborgen
Caveeren de rato is borg blyven voor een ander die principaal schuldenaar is zoo lang tot dat hy 't zelve aanneemt ende van waarden houd 't geene de borge heeft gedaan of anders blyft den borg als principaal verbonden
Cavillatie kakelarye, knibbeling, haarkloverye
Cavilleeren kakelen, vitten, knibbelen
Cedeeren overgeven, afstand doen, wyken
Cedulle schuldbrief, handschrift
Celebreeren vieren, gedagtenis ergens van houden
Celeriteit haastigheid, snelheid
Censure bestraffinge, toets
Censureeren bestraffen, toetseeren
Census cynsrecht
Centener honderd pond
Ceremonie hoffelyk onthaal, ofte manier; Item kerkendienst, dienstpleging
Ceremonieux hofdienst, dienstpligtig
Cerneeren zien, onderscheiden, ziften
Certeeren wedstryden, wedden
Certe partye een contract van bevrachting
Certificatie verklaarbrief, verzeekering, getuigenis
Certificeeren voor de Waarheid verklaren
Cesseeren ophouden, eindigen
Cessie overgeeving; afstand van goederen onder behoorlyke inventaris ten behoeve van de schuldeisschers
Cessionant/Cessionaris die al zyn goed aan zyne crediteuren overgeeft
Cessio Bondrum Boedel afstand
Brieven van Cessie Brieven van boedelafstand te mogen doen
Changeeren wisselen, verruilen
Change verwisseling, ruiling
Charitabel medogend, goed arms
Chariteit liefde, mildadigheid
Charletan kwakzalver
Chaos verwarde en woeste klomp, verwarsel
Character een merkletter, of kenteeken van een gezant, schriftstuk, uitdruksel, boekstave, uitgedrukt beeld, schriftstrik, kris, kras - zie Caracter
Chargie aanval, last, ampt
Chargeeren aanvallen, belasten
Charmeeren betooveren, verlokken
Chef hoofd, opperhoofd
Chimere verdichtsel
Chirographe handschrift
Chirographum een handschrift
Chirurgyn een wondheeler
Chronologie tydreekening
Cicaneur een warrevogel, krakeeler, een schrobber
Cyffer talletter, talmerk
Cipier gevangenhoeder, stokwaarder, stokwachter
Circumduceeren misleiden, bedriegen
Circumferentie/Circuit ommegang, omtrek, omloop
Circumlocutie omspraak
Circumspect voorzichtig, omziende
Circumspicieeren herzien, omzien
Circumstantie omstandigheid, geleegenheid van de zaak
Circumvenieeren bedriegen, misleiden, verstrikken
Cisterne regenbak
Circumventie bedrog, verstrikking
Circumductie van Instantie ontslaging van den tegenwoordigen ophef, te verkrygen voor 't profyt van 't verstek - Zie instantie
Citadelle burcht, slot, kasteel
Citatie edictaal/by edicte daging by afkondiging en klokluiding
Citatie reëel daging bij aantasting
Citatie personeel daging in persoon
Citatie verbaal daging by monde, mondeling dagvaarden
Citatie roeping, daging, dagvaarding
Citeeren in Rechten betrekken, daagen
Civiele zaake daar lyf noch bloed aanhangd
Civel beleefd, heus, borgerlyk
Civiliteit beleefdheid
Civillen Rechter Wereldlyken Rechter
Clameeren roepen, kryten
Clandestin heimelyk
Classis scheepsvloot, bende, vergadering van kerkelijke persoonen
Clausule slot, besluit, grondreedenen, byvoegsel
Clausula byvoegsel, omzwagteling, besluit
Clausule Edictaal besluit van de buitenlandsche dagvaardinge waardoor een deurwaarder word gemagtigd iemand buiten s'lands zynde, te dagvaarden
Clausule Codicillaris byvoegsel van een volkomen uiterste wille; of iets dat men in de uiterste wille doet stellen om zoo ze geen kragt van een volkoomen kan hebben, dat ze ten minsten als een onvolkomen uiterste wille mag bestaan
Clausule van Inhibitie verbod jegens de Executie hetwelk een ordinaris Clausul is in een Mandement in Cas d' Appel
Clausula Suspensiva of Clausul van Inhibitie opschortinge van de uitwerkinge van een gewysde
Clausule Approbatoir besluit waarby voor goed gekend word
Clausule Reservatoir besluit, waarby de magt word behouden. Of waar bij een testateur de magt aan zich behoud, om eenige verandering in zyn Testament, alleen onder zyn handteekening, te mogen maken
Clausule Derogatoir onwederroepelyk besluit van een Testament. Of een betuiging in de uiterste wil waar mede de maker betuigt geen andere uiterste wille by hem naderhand te zullen verlyden dan met herhaalingen van zeekere woorden in t'eerste ter neder gesteld
Clausule Salutair voordeelig byvoegsel
Clausule van Arrest besluit van bezetting
Clausule van Authorisatie Slotreden van magtig making. Of waar door een deurwaarder word gemagtigd de beveelen van het Hof daadlyk uit te werken
Clausule Pænaal besluit van straffe
Clausule Justificatoir besluit van rechtvaardiging. Of is zo eene, die in meest alle de mandamenten gesteld word, waarby een Verweerder (zoo hy het bevel van 't Hof niet wil voldoen) tegen zeekeren dag aldaar gedagvaard word, om reden dieswegens te geven
Clementie zachtmoedigheid
Cliens schutgenoot, leenman
Clienteele bescherming
Coactie dwang
Codicil eene soort van Uiterste Wille, zonder erven of onterven
Coadjutor medehelper
Coërceeren dwingen
Coers loop, gebruik
Cognosceeren bekennen, erkennen
Cognoscement kennis of getuigschrift
Cohibeeren bedwingen
Cohier Schatceël, Blaffaart
Collaterale Successie zydelingsche erving, zydval
Collateraal zydeling, zydeling maagschap
Collatie vergelyking, bypassing
Collationeren t'samen brengen, vergelyken
Collecteeren verzamelen, vergaaderen
Collectie/Collecte verzameling, verpagting
Collecteur inmaner, verzamelaar, gadermeester
Collega amptgezel, amptgenoot
Collegie bijeenkomste, gilde, gezelschap
Collegialiter gezamelyk
Colligeeren verzamelen
Collucteeren t'zamen worstelen
Colludeeren t'zamen bedektelyk handelen
Collusie heimelyk verstand, bedrog
Colonie bewooning, volkplanting
Combineeren t'samen voegen
Combat gevegt
Comitie Landsdag, Ryksdag
Commandeeren beveelen, gebieden
Commandeur opperste bevelhebber
Comedie schouwspel, blyspel
Commediant kamerspeelder, toneelspeelder
Commemoreeren herdenken, herhalen, vertellen
Commensiaal disgenoot, tafelgast
Commentarie verklaring, uitlegging
Commenteeren verklaren, vercieren, uitleggen
Commercie koophandel, verhandeling
Commigreeren verhuizen, zich nederzetten
Commineeren dreigen
Commis bevelhebber
Commisereeren erbarmen, deernis hebben
Commiseratie erbarming, deernis
Commisceeren vermengen
Commissaris bevelhebber, uitvoerder
Commissie bevel, Last
Committent bevelgeever
Committimus volle magt, is de last van een opper Rechter, aan een lager, om kennisse van een Zaak te neemen
Committeeren iemand te werk stellen, bevel geeven, misdoen, zondigen
Committeerde bevelhebbers, gemagtigde
Commodieux geryffelyk, gemakkelyk
Commoditeit gemak, gelegenheid, geryf
Commodatie leeninge
Commonitie vermaning, waarschouwing
Commotie beroerte, beroering
Commoveeren beweegen, roeren, verroeren
Communicatie gemeenschap, berading, mededeeling
Communiceeren mededelen, ramen, te rade neemen, gemeen maken
Communicabel mededeelbaar
Communie gemeenschap
Communio bonorum gemeenschap van goederen
Commutatie verwisseling
Commuteeren mangelen, wisselen, veranderen
Compact verdrag, beding, verbond
Compagnie gemeenschap, maatschap, vergadering, gezelschap, vaandel krygsvolk
Comparatie vergelyking
Comparant verschyner
Compareeren verschynen, zich vertoonen
Comparitie bijeenkomste, vergadering
Comparuit is als iemand eenen anderen in rechten betrekt, en dezelve niet en verschynd, dan verkrygt den gedaagde oorlof van den Hove, en de Condemnatie van de kosten by hem gedaan, ten laste van den aanlegger
Compassie medelyden, mededoogen, deernis
Compatibel medelydig, gedoogsaam, ergens wel mede overeenkomende
Compelleeren toedryven, aanklagen, aanspreeken
Compendieus beknopt, kort
Compensatie vergelyking, vergelding
Compenseeren de eene schuld tegen de andere vergelyken
Competent behoorlyk
Competenten Rechter dagelykschen ende onderhoorigen rechter
Competeeren behooren, aangaan, schuldig zyn, toebehooren
Complaceeren believen
Complainte klachte
Mandement van Complainte is de klachte die men doed in cas van nieuwigheid, als iemand in zyn rustig en vredig bezit geweld, ofte hinder aangedaan word
Complexie aart, gesteldheid
Compleet vol, volkoomen, voltooid
Completeeren vol maaken
Complice makker, medepleeger van eenig kwaad
Complimenten eerdienstighedem, dienstreden, gedienstigheden
Complimenteeren gedienstigheid betoonen
Complot/Complotterye t'samenspanning
Composeeren t'samen staan, t'samenspannen
Complotteeren verdragen, overeenkomen
Composant afmaker, verzoener
Comporteeren gedragen
Comportement handel en wandel
Componeeren t'samen stellen, toestellen, dichten
Compositie t'samen stelling, verzoening
Componist t'samen steller
Comprehendeeren in een trekken, begrypen, bevatten
Comprehensie bevatting, begryping
Compres ineengedrongen, digt geperst
Comprimeeren toeperssen, toedrukken
Compromis toezegging, verblyv, belofte
Compromitteeren toezeggen, verblyven, overgeven
Comptoir reekenkamer, schryfkamer, banke, wissel
Compulsie t'samen drift, toedryving
Compulsoir dwangbrief
Compulsoriaal dwanglevering
Mandement Compulsoir een bevel tegens geweigerd recht en geleden overlast
Computatie reekening, toerekening, aanrekening
Computeeren toerekenen, aanrekenen
Concedeeren verleenen, gunnen, toegeven, toestaan, bewilligen
Concept begrip, ontwerp
Concerneeren betreffen, aanbehooren
Concerratie stryding, t'samen stryding
Concerteeren stryden, redenkavelen
Concessie toestand, toelating, bewilliging
Concierge hofwachter, Stadshuisbewaarder
Concilie Raadsvergadering, Landsdag, Landsraad, kerkenraad
Conciliatie bevreediging, verzoening
Concilieeren bevreedigen, verzoenen
Concipieeren begrypen, ontwerpen, opneemen
Conclave een kaamer, een Vertrek-kaamer
Concludeeren de zaake in rechten aanleggen, besluiten
Conclussie slot, besluit
Conclusie in Rechten eene korte stellinge en grond daar op t' proces word aangeleid
Concludeeren in Rechten is de zake op alles besluiten zonder na dien iets meer over te leggen ende op 't overgeleide Recht verzoeken
Concordantie t'samenstemming, overeenstemming
Concordeeren overeenkomen
Concordie eenstemmigheid, eendracht
Concubine byzit, boele
Concurrentie t'samendeeling, mededeeling, t'samenloop
Concurreeren t'samenloopen, mededeelen, t'samendeelen
Concussie dwang, overlast
Condemneeren verdoemen, verwyzen, vonnissen
Condemnatie vonnisse tot iemands nadeel
Condependeeren t'samenhangen
Condependentie t'samenhanging, aanbehooring
Condescendeeren aftreeden, inwilligen, toestaan
Condictie weder eisching van 't geen t'onrecht of teveel betaald of gegeeven is
Condiceeren toezeggen, wedereisschen
Condiscipel schoolgezel, medeleerling
Conditeur stichter, maker
Conditie voorbeding, voorwaarden, een indien
Conditioneeren bespreeken, voorbedingen
Conditioneel op voorwaarde
Condoleantie rouwbeklaaging
Condoleeren rouwbeklaagen, mede droevig zyn
Condoneeren vergeeven, toegeeven
Condonatie vergeeving
Conduceeren leiden, huuren
Conductie verhuuring
Conducteur leidsman, huurman
Confederatie verbond, bondgenootschap
Confedereeren verbond maken
Conferentie t'samenspraake, redenwisseling
Confereeren overeenbrengen, redenwisselen
Conferre inbrengen
Confesseeren belyden, bekennen, biechten
Confessie belydenisse, biecht, bekentenisse
Conficieeren voleinden, ten einde brengen
Confidentie vertrouwen, vrymoedigheid
Confideeren toevertrouwen
Confident betrouweling
Confirmatie bevestiging
Confirmeeren bevestigen, gestaden
Confisqueeren verbeurd verklaaren, aanslaan
Confiscatie verbeurd maaking
Confiteeren bekennen
Confligeeren/Conflicteeren stryden, kampen
Confluctie toeloop, t'samenvloeyen, t'samenloopen
Conflueeren t'samenvloeyen, t'samenloopen
Confluentie toeloop, t'samenvloeying
Confondeeren verwarren, beschaamd maaken
Conform gelyk gemaakt
Conformeeren vergelyken
Conformiteit in gevolg, gelyk gesteld
Conforteeren versterken, moedigen
Confrater spitsbroeder, medebroeder
Confringeeren verbreeken
Confronteeren de een by den ander vergelyken, en is eigentlyk, als Partyen of Getuigen tegens malkanderen worden gehoord
Confugeeren toevlucht neemen
Confugie toevlucht
Confuis verward, ontsteld, over hoop, hol over bol
Confundeeren verwarren, over hoop helpen
Confusie verwarring
Confutatie wederlegging
Confuteeren wederleggen
Congereeren t'samenbrengen
Congratuleeren begroeten, geluk wenschen
Congregatie verzameling, byeenkomste
Congregeeren verzaamelen
Congrueeren gevoegen, overeenkomen
Congruentie gevoeglykheid, overeenkoming
Conjecture gissing, raadzel, raaming
Conjectureeren raamen, gissen
Conjungeeren t'samenvoegen
Conjuncte persoon bevoegde nagelnaast
Conjunctie t'samenvoeging
Conjunctive gezamenlyk
Conjuncture beloop, t'samenvoeging, loop des tyds
Cnjuratie t'samenzweeringe
Conjureeren t'samenzweeren, bezweeren
Connecteeren t'zamenknoopen, t'zamenhechten
Conexie t'zamenknooping
Connexiteit t'zamenkoppeling
Conniventie oogluiking
Conniveeren oogluiken, door de vingeren zien, gedoogen
Conquest overwinst, veroovering
Conquesteeren veroveren, verkrygen, winnen
Consacreeren toeheiligen, heiligen, wyen
Consecratie toeheiliging
Consanguiniteit bloedvriendschap, maagschap, bloed verwantschap
Conscendeeren klimmen
Conscientie gemoed, geweeten, gewisse
Conscentieus vroom, oprecht, rechtvaardig
Conscindeeren doorsnyden, doorhouwen, doorhakken
Conscribeeren schryven, beschryven
Consecutie vervolg
Consentbewilliging verlof, toestand
Consenteeren bewilligen, toestemmen, verwillekeuren
Consequentie gevolg
Consequentio rei zaaks, gevolg
Consequeeren vervolgen
Conservatie bewaaring, onderhouding
Conserveeren bewaaren, behouden, beschutten
Considerabel aanmerkelyk, nadenkelyk
Consideratie inzigt, nadenking
Considereeren inzien, bedenken, aanmerken
Consilie raadslag, beraading
Consilieeren raadslaan, raadplegen
Consignatie onder Recht-legging - zie Oblatie
Consigneeren onder Recht-leggen, verzeegelen
Consisteeren bestaan
Consistentie bestendigheid
Consistorie kerkenraad, raadkaamer
Consobrini zusterlingen
Consolatie vertroosting
Consoleeren vertroosten
Consolidatie heeling, vermenging, t'samenheeling
Consolideeren heelen, t'samenhechten
Consommeeren voleinden, voltrekken
Consommatie voleindiging, voltrekking
Consonant overeenstemmende; gelykluidende
Consort medestander, makker
Consorten medestanders, makkers
Consorteeren zaamendoen, meedestaan
Conspect aanschouw, aanzien
Conspicieeren aanschouwen, aanzien
Conspicue klaarblykende
Conspirateur t'samenspanner, vloekverwant
Conspiratie t'samenspanning, t'samenzweering
Conspireeren t'samenzweeren, t'samenspannen, aanspannen om eenig kwaad te doen of uit te voeren
Constant standvastig
Consteeren blyken, in waarheid bestaan, bekend zyn
Constitueeren magtig maaken, in plaatse stellen
Constitutie instelling, gestaltenis, toezegging
Constituant een rentverschrijver
Constrictie/Contreincte bedwang
Constringeeren bedwingen, prangen, pramen
Constructie bouwing, beleid
Construeeren t'samenvoegen, bouwen, beleggen
Consuleeren beraaden
Consul Borgemeester, ook een persoon die ergens plaatze houd en zyne Natie defendeert, onder t'gebied van vreemde Heeren, van weegens de koopmanschap
Consult wys, wel beraaden
Consultatie/Consulte raadgeeving, raadpleeging
Consummeeren volvoeren, voleinden
Consummatie voleindiging, volvoering
Consumeeren doorbrengen, verteeren, verslyten
Consumptie verdoening, verteering
Comtabel aansprekelyk, schuldig, telbaar
Contagie besmetting
Contagieux besmettelyk
Contaminatie besmetting
Contamineeren besmetten
Contant gereed
Contemplatie aanschouwing, vermaaking, opmerking
Contempleeren overdenken, beschouwen, aanzien
Contemtie versmading, verachting
Contenantie gelaat, gedrag
Contendeeren invaaren, twisten, krakeelen, pleit aanleggen, eisch maaken
Content te vreeden
Contentement genoegen, vergenoegen
Contenteeren vernoegen te vrede stellen
Contentie twist, krakeel
Contentieux krakeelig, twistig
Conterfeitzel afbeeldzel
Conterfeiten namalen, namaken, afbeelden
Contestatie betuiging
Contesteeren beroepen, betuigen
Conthoraalen bruid en bruidegom, echtgenooten, bedgenooten
Contineeren bevatten, begrypen
Continentie inhouding, ingetogenheid, onthouding
Continue inhoud
In Continenti aanstonds, dadelyk, strax, op staande voet
Contingent gebeurlyk
Contingentie gebeurlykheid, geval
Contingeeren gebeuren, betreffen, aanroeren, aangaan
Continuatie aanhouding, volharding, vervolg
Continueeren aanhouden, volharden, vervolg
Contrabande goederen verboodene goederen
Contrabandeeren tegen aanspannen
Contracteeren/Contraheeren overeenkoomen, t'samenhandelen, verkorten, intrekken
Contract overeenkooming, verdrag, overkooming
Contract antenuptiaal huwelyksche voorwaarden
Contractint onderhandelaar
Contraheeren overeenkomen, t'samenhandelen
Contra debat Een Schriftuur waarby iemand zyn Reekening tegens de tegenwerpen van zyn partye tragt staande te houden
Contradiceeren tegenspreeken, tegenzeggen
Contradictie tegenspraak
Contrainte dwang
Contramandeeren afzeggen, tegengebieden
Contramandant tegem gebod, afzegging
Contrarieeren tegenstryden, tegenstreeven
Contrarie dwars, strydig
Contrarieteit strydigheid
Contramineeren tegenmynen
Contra rol tegenboek
Contra rolleeren tegenboek houden
Contravenieeren tegengaan, overtreden
Contraremonstrant tegenbetooner
Contraventie overtreding
Contraventeur tegenstrever, overtreder
Contrey landstreek, geweste
Contre borg tegenborg
Contre point tegenpunt
Contribueeren opbrengen, toebrengen
Contributie schatting, opbrenging, toebrenging
Controvers strydig tussen partyen, oneens
Controversie geschil, twist, tegenstryd, geding
Controverteeren twisten, tegenkanten, in geschil trekken
Contubernaal huisgenoot, woongenoot
Contumax wederspannig, die gedaagt zynde voor den rechter niet en verschynd
Contumacie wederspannigheid, hardnekkigheid
Contumaceeren iemand straffen om dat hy als wederspannig in Rechten niet en verschynd
Convalesceeren gezond worden
Conturbeeren beroeren, verwarren
Conturbatie verwarring, ontroering
Contusie kneuzing
Convenant verdrag, een verbond
Convenient gevoeglyk
Convenibel dagvaardelyk, aansprakelyk, voor t'Recht betrekkelyk
Convenieeren overkomen, voor t'Recht dagen, passen, voegen
Convenientie overkomste, aanspraak, overeenkomste, verding, voorwaarde
Conventie is den eisch die een aanlegger doet - voorklagt; in tegenstelling van reconventie - na of wederklagt
Convent klooster, t'samenwooning
Conventicule t'samenrotting
Conventioneel hypotheek een besproken overeengekomen onderzetting, verpanding
Conversatie ommegang
Converteeren omkeeren, verkeeren
Convicie scheiding, toenaam, schamperheid, verwyt
Convictie overwinning, byleeving
Convinceeren overwinnen, overtuigen
Convocatie t'samenroeping, vergaadering
Convoceeren t'samenroepen
Convoy geley, vrygeley, geleyschip
Convoyeeren geleiden
Convoy geld t' geen de goederen van een schip moeten betaalen
Convulsie kramp, t'samenrukking
Copie afschrift, uitschrift, naschrift, dobbel
Copieeren uitschryven, verdobbelen
Copiist uitschrijver
Copieux ruim, rykelyk, overvloedig
Copuleeren koppelen, t'samenvoegen, vergaderen
Cordaat rechtschapen, moedig
Cordiaal openhartig, gulhartig
Corporaal Rotmeester
Corpulent lyvig, dik grof, onvermogen
Correctie verbetering, berisping
Correspondeeren overeenkomen, op malkander passen
Correspondent samenhandelaar, overeenkomer
Correspondentie heimelyke overeenkoming
Corrigeeren verbeteren, rechten
Corripieeren verkorten, korter maaken
Corrival medevryer
Corroboreeren versterken
Corrueeren instorten, vervallen, neerstorten
Corrumpeeren bederven, iemand met giften omkoopen, verblinden
Corruptie/Corrupteele kwaade invoering, omkooping
Costumen gewoontenoude herkomen
Couragie moed, lust, wakkerheid
Courtisaan een hoveling
Courtoisie beleeftheid
Courtois hoofds, heusch, beleeft
Cousin neeve
Cousinage neefschap
Couvert/Couverture dekzel, overdek, ommeslag
Creëeren Scheppen, maaken, verkiezen
Createur Schepper, maaker
Creatuur schepsel, maakzel
Creantie/Credentie geloofbaarheid, geloofsbrief
Credentie brief brief van geloof
Credit geloov, inschuld
Crediteeren gelooven, borgen, vertrouwen
Crediteur schuldeisscher, die aan een ander uitleent, geloover
Crimen schuld, misdaad
Crimineeren beschuldigen
Crimen Læsæ Majestatis Hoogste Macht schending, gekweste Hoogheid
Crimineel dat den hals aangaat
Crimineele Justitie bloedrecht, halsgerecht, Recht van den hoogsten
Crimineele Zaak halszaak
Crimineel proces halsrecht
Critice naaukeurig
Cronyk tydboek, historie
Cruël wreed, hard
Crudeliteit wreedheid
Culpabel schuldig, strafbaar
Culpeeren beschuldigen, betichten
Cultiveeren behouwen
Cupiditeit begeerlykheid
Cumuleeren ophoopen, t'zamen hoopen
Cumulatie ophooping, vermeerdering
Curateele bezorging, regeering, redding
In Curateele is onder de toezigt van een ander gesteld worden, als men in verloop van schulden geraakt is
Curateur toeziender, regeerder, bezorger
Curieus net, naauwkeurig, nieuwsgierig
Curieusheid nettigheid
Custodie een kas, een kooker, een gevankenis
Custos een koster, hoeder, opziender, wachter, bewaarder