Alfabet A

Abandonneren overgeeven, verlaaten, opgeeven, laaten vaaren
Abboucheren toespreeken, mond aan mond met iemand spreeken
Abbreviatie afkorting, verkorting
Abbreviëren verkorten
Abbreviature verkortzel
Abdiceren ontzeggen
Aberreeren afdwaalen, verdwaalen
Abhorreeren affschrikken, een tegenzin ergens in hebben
Ab intestato door versterf, buiten uiterste wil
Aboleren verdelgen, vernietigen te niet doen, aff-, uitwisschen
Abjureeren afzweeren
Abjuratie afzweering
Abrogatie te niet doeninge
Abrogeeren verkorten, breeken, te niet doen, afschaffen
Abrupt plotzelyk afgebroken
Absentie afwezen
Absent afwezig, niet tegenwoordig
Absenteeren agterblyven, zich afwezig houden
Abolitie brieven, waarby zekere misdaad die onweetende of onnozel geschied is, kwytgescholden ende vergeeven gelyk of die nooit begaan was ende gelyk als uitgewist wordt
Abolitie gunste van een Vorst waardoor hij verscheide misdaaden vergeeft; ook te niet doeninge, vernietiging
Abomineeren verfoeyen, affschrik hebben
Abominatie gruwel, affschrik
Abordeeren aanranden, aan boord leggen
Absolut onbepaald, plat uit, rond uit
Absolveeren volvoeren, voltrekken, vry spreeken van misdaad, afdoen, ontslaan
Absolutie afdoeninge, ontslaginge, geheel en al
Abstineeren onthouden, speenen
Abstinentie onthoudinge
Abstract afgetrokken, afgezondert
Abstraheren aftrekken, onttrekken
Absurd ongerymd, kwalyk ten propooste gebragt
Abundant overvloedig
Abundantie overvloed
Abundeeren overvloedig zyn
Abuis misslag, verzinning
Abuseeren misleiden, verzinnen, vergrypen, vergissen, bedriegen
Abusief/Abusivelyk door misbruik, tegen t'gebruik
Accenten klemtoonen, toonvallen, toonmerken
Acceptatie aanneeming, aanvaarding, toestemming
Acceptilatie een manier van ontslaginge, mondelinge kwytscheldinge, kwytscheldinge ter schenk
Accepteeren tot zyn voordeel nemen, aanvaarden, aanneemen
Accepteur aanvaarder
Accessoir een zaake die uit een ander spruyt, toevallig, bijkomende
Accesorium medehelpende, bykomende
Accident toeval, voorval
Accidentaal toevallig
Accys tol ofte impost
Accysenaar tollenaar, hoofdgaarder
Accommodabel behulpzaam, geryffelyk
Accomodeeren voegen, schikken of behulpig wezen
Accommodatie behulpzaamheid, geryf
Accompagneeren vergezelschappen
Accordeeren vereenigen, overeenkomen, toestaan
Accoord overeenkomste, verdrag
Accontreeren toestellen, optooyen
Accontrement toerustinge
Accrementum aanwasch
Accreseeren aangroeyen, toeneemen, aanwasschen
Accumuleeren ophoopen, vergaderen
Accuraat net, bondig, naauwkeurig, welgeschikt
Accusatie aanklagte, beschuldiging
Accuseeren aanklaagen, beschuldigen, betygen, aantygen, betigten
Acquireeren bekoomen, verkrygen
Acquisiteur bekoomer
Acquisitie bekoominge
Acquisitio Hæreditatis bekoominge van erffenissen
Acqueste verkryging, aanwinning
Acquiteeren kwytschelden
Acquite kwytscheldinge, kwitantie
Acquiesceeren zig te vreede houden, berusten, toestaan
Acte Notarieel bescheid van een beamtschryver
Acte een gedaan werk, een vonisse; schriftuur daar inne verhaald wordt het geene partyen, het zy in Rechten ofte daar buiten, hebben gedaan ofte verhandeld; brieve, bescheid, kennis-schrift, daad, doening, handeling, bedryf
Acte maken en dienen een zaak beschryven met eisch, antwoord, repliek, dupliek, zonder getuigen te hooren
Actie het recht 't welk men ergens toe heeft, opspraak, aanspraak, aantaal
Acte Reëel aantal op eenig goed
Acte Personeel opspraak op eenig persoon tot eenige daad
Actio in Personam aantal, aanspraak op eenig mensch
Actio in rem opspraak op eenige zaak
Actor eischer, aanlegger
Actif vernuftig, geestig, werkelyk
Actien inschulden, gerechtigheden
Active bedryvelyk
Avtuëel dadelyk, bezig, doende, oeffenende
Acuut/Acute scherp, scherpzinnig, diep doordenkende
Addeeren toedoen, byvoegen, aanlappen, optellen
Additie toedoening, vergadering, optelling; een schrifture, alzoo genoemd, dienende tot wederlegginge van partyen schriftelyk ingebragte middelen. Ziet - memorien
Additien een schriftuur, slaande op memorien van wederzyden, meest Rechtsmiddelen, en wederlegging van Partyen, bewysredenen inhoudende
Addiceeren toezeggen, toestaan
Addictie toezegging
Adequatie evenmatiging
Adequeren evenmatigen
Ad exhibendum om iets te voorschyn te brengen
Adhereren aanhangen
Adherenten aanhangelingen
Adherent aanhanger, aanhangende
Adhiberen behouden, voortbrengen, aanwenden, bybrengen
Adhibitie toebrenging, bybrenging
Adhortatie aanmaning, aanporring, aanneming
Adhorteren aanporren, aanmanen
Adi heden, van daag
Adiëren aanvaarden, aanneemen, onderwinden, beheeren, aanslaan, een erffenisse aanvaarden
Aditio hæreditatis aanheeringe, aanvaarding of onderwind van erffenisse
à Dieu Vaart wel, God zy met U
Adjiciëren toewerpen
Adjectie toewerping, bywerping
Adimeeren beneemen
Ademptie ontneeming
Adimpleeren vervullen
Adjourneeren dagvaarden
Adjuncten bygevoegde persoonen
Adjungeeren byvoegen
Adjudceeren toewyzen, aanwyzen
Adjudicatie toewyzing, aanwyzing
Adjusteeren gelykmaken, vereffenen, afpassen
Adjuveeren helpen
Adminiculen behulpmiddelen
Administreeren bewind hebben, bedienen, uitvoeren
Administratie bediening, uitvoering, bewind
Administrateurs bewindhebbers
Admireeren verwonderen
Admirabel wonderlyk
Admiratie verwondering
Admiraal zeevoogd
Admiraliteit zeevoogdye, zeebestuur
Admitteren toelaten, toestaan, inwilligen
Admissie aanneming, toelating
Admoneeren vermaanen, aanmaanen
Admonitie aanmaaning, vermaaning
Admoveeren aanvoeren, aanbrengen
Adopteeren iemand voor zyn kind aanneemen
Adoptie aanneminge tot kinderen
Adoptief aangenomen kind, aannemeling
Adoreeren aanbidden
Adorneeren vercieren, opschikken, optooyen
Ad prinam den eersten rechtdag
Adresseeren beschikken, toezenden, aanwyzen
Addres aanwyzing
Adscribeeren eigenen, toeschryven
Adscriptie toeschryving, beschryving
Adstringeeren verbinden, dwingen, perssen
Adstructie vastmaking
Adstrueeren vastmaken
Avancement bevordering
Avanceeren vorderen
Avans voordeel
Advenant overeenkomste, by gevolg, by gelyk
Avers/adversatie tegenpartye
Adverseeren tegenstreeven, tegenstaan
Adverteeren waarschouwen, verwittigen
Advertissement waarschouwing, bekendmaking, een geschrift inhoudende de gronden van een zaak en dit met Rechtplaatzen bevestigende
Advertissement van Rechten een schriftuur daar inne eenige middelen; en de opmerkingen van Rechten bygebragt worden
Advertentie waarschouwing
Advis een goeddunken, aanradinge, beradinge
Adviseeren beraaden, bezinnen, verwittigen, kennisse doen, by iemand gaan om raad of hulp in eenige zaak te vraagen
Adulatie pluimstrykeryen
Aduleeren pluimstryken, vleyen
Adulterium overspel
Adulter overspeelder
Adultereeren overspel bedryven
Advocaat een Rechts-voorspraak
Advoceeren toeroepen, voorspreeken, iemands woord doen
Advoyeeren toestemmen, bevestigen, van waarde houden, gestand doen
Advoye toestemminge
Ædificie gebouw, timmering
Æquinoxium gelykheid van nagt en dag, de middelbaare lentenagt
Æquipagie uitrusting, de manschap van een schip
Æquipeeren uitrusten, uitreeden
Æquipollent gelykmatig, even veel uitwerkende
Æquiteit billykheid
Æquivalent gelykwaardig, vergoeding
Æquivaleeren gelykgelden, evenwaardig zyn, vergoeden
Æquivocatie woordspeeling, gelyknamigheid, dubbelzinnigheid
Æquum recht, billyk
Æstimatie waardeering, waarde, schatting
Æstimeeren waardeeren, schatten, waardig achten
Affairen handel, koopmanschap, bekommering
Affectatie najaaging, nastaaning, gretigheid
Affecteeren beyveren, behertigen, najaagen
Affectioneeren toeneigen, beminnen
Affectie toegenegenheid, hartstogt, toeneiging
Afficiëeren aandoen
Affigeeren aanhechten, aanplakken
Affixie aanhechting, aanplakking
Affiniteit maagschap, zwagerschap, verwantschap
Affirmatie bevestiging, betuiging
Affirmeeren verzekeren, bevestigen, betuigen
Afflictie kwelling
Affligeeren neerslaan, kwellen
Affluëeren toevloeyen, overvloeyen
Affluxie toevloeying
Affront verkortinge, beledinge, hoon, eerrovinge
Affronteeren verkorten, beledigen, verongelyken, hoonen
Agent gezant, die voor iemand iets uit te voeren gesteld is, Hofgezant, zaakvoerder
Ageeren doen, verhandelen, in Rechten handelen, dingtaal voeren
Agil snel, behendig
Aggraveeren bezwaaren, overladen
Aggreatie behaaging, toestemming, bestemming
Aggreëren behaagen, toestemmen
Aggrediëeren aanvatten, aangaan, toetreden
Aggresseeren aanvatten, aanvallen, invaren
Agnosceeren erkennen
Aketteeren twistpropoosten voeren
Aket twistpropoost, geleide lage
Aliëneeren vervreemden
Aliënatie vervreemding
Aliënabel wandelbaar, dat vervreemd kan worden
Alimentatie opvoeding
Alimenteeren voeden, de kost geeven
Allegeeren voortbrengen, ofte in Rechten bybrengen, aanwyzen
Allegatie aanwyzing, bybrenging
Alliantie bondgenootschap
Alliëeren verbond maken
Allodiale goederen vrye ende onleengoederen, vrye have
Alloy muntstoffe
Alludeeren opspeelen, het oog op hebben
Allusie inzigt op iets, anspel, ergens op speelen
Alluvie aanvloeying, aanspoeling
Alteratie verandering
Alterceeren kyven, bedingen
Altercatie kyving, bedinging
Altereeren veranderen, verwisselen
Alternatyf verwisseling, van de een om den ander het een of het ander
Amanuensis een schryver, een klerk
Ambages omwegen, omreden
Ambassade bezending
Ambassadeur gezant, hofgezant
Ambiëeren ergens na tragten, verzoeken, vryen, begeeren
Ambiguiteit dubbelzinnigheid, dubbelduiding
Ambigue dubbelzinnig, twyffelagtig
Ambitie staatzugt
Ambitieus staatzugtig, eergierig
Amende boete, straffe
Amiabel lieflyk, minzaam
Amicabel vriendelyk
Amicables/Compositeurs goede mannen, scheidsluiden
Amide goeden vriend, vriendelyk
Amissie verlies
Ammunitie toerusting, oorlogsgereedschap
Amoliëeren wegdryven, uitroeyen, verdelgen
Amoreus verliefd
Amortiseeren het goed in eene doode hand stellen dat is onwandelbaar maken
Amoveeren weeren, weg doen, wegneemen
Ampel wyd en breed, in 't lang
Amphibolie dubbelzinnigheid
Amphibolagie twyffel reeden, twyffel zin, dubbelzinnigheid
Amphitheatrum schouwburg, een ronden burg, daar iets heerlyks vertoond word
Amplecteeren omhelzen, omvangen, aanneemen, verkiezen
Ample breed, ruim, wydlustig
Ampliëeren verbreeden, vermeeren, uitbreiden
Amputatie besnoeying, afsnyding
Amputeeren besnoeyen, afsnoeyen
Analogie evenredigheid, woorden aflyding
Analysis ontbinding, ontknoping, uitbreiding
Anatomie ontleding
Anguste eng, naauw
Animadversie aanmerking
Animadverteeren waarnemen, behertigen, bevroeden, aanmerken
Animeeren moed geven, aanporren
Animeus moedig
Animositeit moedigheid
Annalen jaarboeken, tydrekeningen
Annecteeren aanknopen, aanhegten
Annex aangehecht, bygevoegd
Annihileeren/Annulleeren vernietigen, te niet doen
Annotatie aantekening
Annoteeren aantekenen
Annueeren toewenken, toeknikken, toestaan
Annullatie vernietiging
Annulleeren vernietigen, te niet doen
Annurcieeren aanzeggen, verkondigen
Anomalie ongelykheid, ongeregeldheid
Antecedeeren voorgaan
Antecelleeren uitmunten, overtreffen
Antecesseur voorzaad, voorganger
Antecipatie voorkoming voor den vervaldag
Anticipatio tydverkorting van een Rechtdag in zaaken van Appel
Anticipeeren voorkomen en verrassen, onderscheppen, een gezette paaltyd van een beroep te verkorten om de zaak eerder te doen dienen
Antidateeren vervroegen, den dag vroeger stellen als hy is
Antidotaal tegengiftig, een verzoek te Hove gedaan, om voor te komen dat iemand niet onverhoord bezwaard word, en alleen op het te kennen geven van partyen
Antidotum tegengift
Antyk/antyks oud, ouderwets, snaaks
Antipatie afkeer, weerzin
Antiqueeren afschaffen, te niet doen
Antiquicit oudheid
Antwoord met middelen een schriftuur van een verweerder, waar in hij verscheidene redenen gebruikt, om zijn vermeeten vast te maken, en den eisch van parthyen van stuk tot stuk te wederleggen
Apart afgezonderd, afgescheiden
Apert ronduit, opentlyk, klaar
Apocha quitantie, kwytscheldingbrief, handschrift
Apocryph verborgen, twyffelagtig, ongeregeld
Apologie verantwoording, verdediging
Apostaat afvallige, verloochenaar
Apostel gezant
Apostile op de kant geteekend bescheid en de uitting op het verzoek
Apostileeren op de kant aantekenen
Appaisseeren bevreedigen
Apparentie schynbaarheid
Apparent oogschynlyk, schynbaarlyk, mogelyk
Appellatie/Appel beroep van een lager tot een hooger rechter, ende wordt onderscheiden van reformatie om dat by Appel gemeenlyk is verboden ondertusschen niet te mogen executeren, en de Reformatie geen executie beletten kan
Appelleeren wederroepen, herkennen, weder gehoor verzoeken, voor 't Recht roepen
't Fol Appel kwalyk en ten onrechte beroepen
Appendix aanhangsel, byvoegsel
Applaudeeren pryzen, toejuichen
Applicatie toepassing, toeeigening
Appliceeren toepassen, ten propooste brengen
Appoincteeren bestemmen, iemand ergens bescheiden, dagvaarden, vergelyken
Appoinctement beslechting, uitting, afvaardiging
Appoinctement Dispositief een ordre van den Hove, op wat wyze een zaak beschreven zal worden
Appointement aanteekening op een verzoekbrief
Apprehendeeren vasthouden, vangen, aantasten
Apprehensie vatting, begryping, hafte, hechtenisse
Approbatie goedkeuring, bestemming, gestading
Approbeeren goed kennen, van waarden houden, toestaan, gestaden
Approcheeren naderen
Approprieeren toeeigenen
Apt nut, bekwaam
Apud Acta voor 't Gerechte, wettelyk
Apud Sequestrum in bewaarde hand, in een derde hand
Arbiters scheidsluiden, middelaars, goede mannen, kersluiden
Arbitrage goeddunken, uitspraak
Arbitrateurs vredemakers, goede mannen
Arbitreeren bemiddelen, uitspreeken
Arguatie beknibbeling, twistpropoost
Argueeren twistredenen
Argumentatie redenkaveling, gevolg van reden
Argumenteeren redenkavelen
Argument bewysreden, kort begrip, inhoud
Aristocratie der besten Regeering, Adelregeering
Aristo-Democratie heerschappye bestaande uit den adel en de gedeputeerden des volks
Arra wellekomgeld, Godspenning, meipenning
Arrement dinggrond, het fundament daar 't Proces op begonnen is, pleiterving, pleiterve
Arrementen zijn de overblyfselen van een Proces, van iemand die overleeden is, waar toe iemand gedagvaard word, om de zelve aan te nemen en te agtervolgen
Arrementen van t' Proces In de zaake voortgaan, en t' Proces aannemen op den aanvaarden, grond daar op 't zelve begonnen is, zich zelven pleiterf stellen
Arrest beslag, besluit, bezetting, bekommering op iemands persoon of goed. Item het gewysde en een besluit van den rechter
Arrest wyzen uitterlyk recht doen, zonder dat men daar van vorder of hooger beroepen mag
Arresteeren vasthouden, in verzekering houden, bezetten, bekommeren, beslaan
Arriveeren aankomen, aanlanden
Arrivement aankomst
Arrogant beroemlyk, trots, vermeten
Artykel lid, hoofdstuk
Articuleeren beleeden, ontleeden
Artificie konsthandel
Artificieel konstig
Ascendent opgaande, opklimmende
Ascendenten opgaande maagschap
Adspect aanschouw, gezigt
Aspireeren/Adspireeren natragten, bejaagen
Aspiratie/Adspiratie toeblaazing, aanblaazing
Adscibeeren toeschryven, toeeigenen
Assasinaat moord, moorderye
Assault aanval
Assecteeren navolgen, bejaagen
Assequeeren bekomen, verkrygen, vervolgen
Asserveeren behoeden, bewaaren
Assesseur bygevoegde byzitter
Assereeren verzeekeren
Assignatie aanwyzing, bewyzing, overwyzing
Assigneeren op iemand bewyzen, overwyzen
Assimileeren bystaan, helpen
Assimuleeren veinsen
Assisteeren bystaan, helpen
Assistent/Adsistent bystander, medehelper
Assistentie bystand, hulp
Associeeren vergezelschappen, met malkanderen vereenigen
Assopieeren stillen, in slaap wiegen, sussen
Assumeeren byneemen, aanneemen, toeneemen
Assumtie byneeming, aanneming, toeneeming
Assureeren verzeekeren
Assurantie verzekering
Assuradeur verzekeraar
Astringeeren prangen, toeprangen, t'samen dwingen
Astrueeren opbouwen, aanbouwen, aantimmeren, tot een fundament stellen
Astructie bouwing, aantimmering, beweering
Astutie schalkheid, doortraptheid
Asyl een schuilplaats, een vryplaats
Atache aanhangsel, een schriftelyk Consent op 't geene gedaan is, dat men aan eenige stukken hangt ofte byvoegd
Atheist Godvergeeten, Godverloochenaar, Godverzaaker
Atome een stofje, vezeltje dat als de Zon schynt gezien word
Atache aanhangbrief waar mede de Sententien van andere Hoven, by ons geëxecuteert worden
Attaqueeren aanranden, aangrypen
Attenteeren beproeven, onderstaan, onderwinden, onderneemen
Attentie toeluistering
Attente met aandagt
Attentaat onderwind, bestaan tegen verbod
Attentaten feytelykheden tegen 't Verbod van eenen Rechter
Attermineeren uitstellen
Atterminatie tydvergunning, tyduitstel, verlenging
Atterminatie brieven zyn brieven van uitstel om voor zeekeren tyd van zyne Schuldenaars niet overvallen te worden
Attestatie getuigenis, verklaaring
Attesteeren betuigen
Attrapeeren betrappen, agterhaalen
Attribueeren toeschikken, toevoegen, toeeigenen
Atrociteit strafheid, felheid, wreedheid, vinnigheid
Avarye/Havery schade draaging, gemeene last over de goederen
Avance winst
Avancement vordering, bevordering
Avanceeren vorderen, bevorderen
Avant-garde voortroep, de spits van t' leger
Avantageux voordeelig
Avantage voordeel
Audientie gehoor
Auditeur toehoorder
Auditorium gehoorplaats
Aufugeeren ontvlieden
Augmenteeren vermeerderen
Averseeren een afkeer hebben
Aversie afkeer
Avoceeren afstemmen, ontraden
Avonturier waaghals
Avontuur geval
Avontuuren wagen, bestaan
Authentyk bekragtigt, geloofwaardig, het eerste bewerp
Authentiseeren bekragtigen, kragtig maken
Autheur vinder, maker, oorzaak van 't werk, insteller
Autheographum grondschrift, eigen schrift, grondtext
Authoriseeren magtig maken, gezag geven
Authoriteit gezag, magt, geloofbaarheid
Authorisatie last, volmagt, magtmakinge
Auxile hulp
Auxilleeren helpen, behulpig zyn
Avouëeren toestemmen
Aveu toestemming
Axioma een gemeenen regel, een ontegenzeggelyke waarheid