Alfabet P

Pacifiq vredig, vreedzaam
Pacificatie bevrediging, vredemaking
Pacisseeren verdragen, bevredigen, overééndragen
Pacta antenuptialia huwelyksche voorwaarden
Pagadoor betaalsheer, penningmeester
Page zyde des boeks, zydienaar, zydgang
Païement brokkelgeld, kleingeld, betaling
Païsibel vreedzaam
Païs vreede
Palais princenhof, koningshof
Palfrenier stalknegt
Palinodie wederroeping, als men van iemand kwalyk heeft gesproken
Paibabel tastbaar
Paluitre broekland, moeras
Palleeren oppronken
Panetier die de zorg had over 't brood tot 's Graaventafel behoorende
Parabel gelykenis, zinnebeeld
Parade optooisel, oppronking, glimp, vertooning
Paradys lusthof, vermakelyken hof
Paradox wonderspreuk, wonderrede, ongemeen
Parallel evenwyd, evengelyk
Paragon puik, uitstekend
Paræmia spreekwoord
Paragraphe beschryving, onderschryving, afdeeling
Paraphe merkteeken
Parapheeren merken teekenen
Paraphrase uitbreiding
Parate executie schielyke Rechtsvordering, uitvoering zonder uitstel
Pardonnabel vergeeflyk
Pardon vergiffenis, een gueste van een vorst waarby hy de straffe, wegens een begane misdaad verdiend, kwytscheld
Pardonneeren vergeven
Parenteeren bemaagschappen
Pareil effen, gelyk
Parenthele inworp, tusschenrede, inrede, tusschenstelling, inflying, inzetting
Pareeren cieren, oppronken, tooyen, gehoorzamen, te voorschyn komen
Pareersel oppronking, ciersel, tooisel
Paresse luiheid, traagheid
Parfumeeren berooken, doorluchten
Paritas/Pariteit evenheid
Parlement raadhof, landaard, Gerechtshof
Parlementen bulderen, tieren, raazen
Parlementeeren t'samenspreeken, handelen van overgifte van steden of sterkten, van overgifte spreeken
Parquet perk, nood
Parochie kerspel, wyk
Parochiaan kerspel, paap
Parricida vader, moeder, broeder, zuster ofte kindermoorder
Parcimonie spaarzaamheid
Partage deeling
Partisaan medestander, makker
Partiaal zydig, eenzydig
Participatie mededeeling, medegenieting
Participant deelhebber, deelachtig, deelgenoot
Participeeren mededeelen
Partye deel, tegendinger, vyand, twister
Partitie verdeeling, deeling
Particulariseeren byzonder maken, of zeggen
Particulier byzonder, afgedeeld, stuksgewys
Particulariteit byzonderheid, nader berigt
Party advers tegendinger
Partyschap zydigheid
Partuur gade, weerga
Pasquil schimpschrift, steekschrift, schotschrift, schimpdicht
Passade reisgeld
Passage weg, doorgang, doorweg
Passagier reiziger
Passabel lydelyk
Passant voorbyganger, voorby gaande
Passato van den verloopen, voorleeden, of voorgaanden maand of jaar
Passement lint, boorsel dat men op een kleed boord passeeren,voortgaan, doorgaan, voorbygaan, verlyden, ten einde brengen, overtreffen
Passepoort vrybrief, vryreisbrief, vrygeleybrief
Passif lydende
Passie lydigheid, lyding, zucht, drift, verrukking, ingenomenheid, hartstocht
Passioneeren verrukken, inneemen
Passiones animæ hartstochten, genegenheeden
Pastoor herder, pharheer, predikant
Pastorye een dorp gemeente onder een Leraar, Leeraarsstaat
Patent openbrief, bevelbrief, openen
Patenten opene brieven van de hooge overigheid
Paternel vaderlyk
Patient lyder, zieke
Patienteeren lyden, dulden, gedogen
Patientie geduld, lydzaamheid
Patria vaderland
Patriarch oppervader, aards vader
Patrimonie vaderserf, vadersgoed
Patromoniaal vaderlyk
Patrimoniale goederen vryerfgoederen, vryhave
Patriot voorstander of liefhebber van t'vaderland
Patronage/Patronaatschap huishouderschap, huisvaderschap
Jus Patronatus/Preuve/Præbende priesterlyke inkomst, het recht om een Prediker, enz., te stellen of te bevestigen
Patroon voorstander, voorspraak, meester, huisvader, voorbeeld
Patrocineeren voorstaan, verdedigen
Paviljoen/Paveljon tente, veldtente
Pauseeren verpozen, rusten
Payement betaling
Pais Pax,vreede
Pecceren zondigen, misdoen
Pecuniele straffe geldstraffe, straffe in de beurs
Pecunieel geldelyk
Pedagoge tuchtmeester, leermeester, huislyke leermeester
Pedant kindermeester, melancholyke
Pedanterie kinderwerk, leurerye
Pedestal de voet of styl van een colomme
Peine breuke, straffe
Pellegrimage beevaart
Pellegrim bevaartreiziger
Pene straf, boete, breuke
Pene Extraordinair eene buyten gewoonelyke straf
Penuaal strafwaardig
Penetreeren doordringen
Penetrabel doordringbaar
Penitentie berouw, leedschap, leedweezen
Peniteeren berouw hebben
Pensioen buurloon, loon, wedde, een haarlyksche gifte
Pensionaris loontrekker,stadsraadgever, raadsman, loontrekkend raadsman
Per se door zich of hemzelven, uit hem zelven
Per accidens by geval
Per Capita hoofd, voorhoofd
Per Cento ten hondert
Percipieeren ontfangen, vatten, begrypen
Per consequentiam rei by zaaks gevolg
Perdurabel geduurig
Peregrinatie reize, landreize
Peremptoir uiteindig, uitvoerlyk
Perfect volmaakt
Perfectie volmaaktheid
Persidie ontrouw, trouwloosheid
Perfumeeren met rook vervullen
Peregrimatie uitlandigheid
Periculeus gevaarlyk
Perykel gevaar, nood
Pericliteeren wagen, bestaan
Perimeeren dooden, te niet doen, uitdoen
Periode punt, stip, omloop, volzin, uitgang, lid, volloping
Periphrase/Periphrasis omspraak
Perjurie eedbreking, meineed
Perjurceeren meineed doen
Permanent vast, bestendig
Permanentie verblyvenheid
Permissie toelating, verlof
Permitteeren toelaten
Permoveeren beroeren
Permutatie wisseling, mangeling
Permureeren wisselen, mangelen
Pernitieux schadelyk, verderffelyk
Per oreren sluitreden, reden sluyten
Per oratie besluiting
Perpendiculair waterpas, loodrecht
Perpetrant bedryver
Perpeteeren bedryven
Perpetueel altijd duurend, eeuwig,
Perplex verbaasd, radeloos, bedremmelt, beteutert
Perplexiteit verbaasdheid, radeloosheid, bedremmeldheid
Perquireeren Doorzoeken, doorsnuffelen
Persequeeren/Persecuteeren vervolg
Persecutie vervolging
Perseverantie volharding, volstandig
Persevereeren volharden
Persisteeren aanhouden, byblyven
Persister hinc in de voor replyq en duplyq op alles daarby blyven, aan wederzijden voor tegenweer en na-weer by alles 't geen gezeid is
Personagie rolspeelder, kamerspeelder
Personeel hoofd voor hoofd
Personagie rolspeelder, kamerspeelder
Personeel hoofd voor hoofd
Personeele Actie opspraak recht
Personen menschen, luiden
Perspective doorschouwing, doorzigtig
Perspicuitas duidelykheid
Per stirpes by kluften
Perstringeeren bedwingen, overhaalen
Persuasibel aanradelyk, overredelyk
Persuadeeren vroedmaken, aanraden, overreeden
Persuasie vroedmaking, aanrading, overreeding
Pertinax stagging, styfzinnig, vuilen dreg
Pertinacie dreggigheid, staggigheid
Pertinent behoorlyk, geschikt
Pertinentie geschiktheid, beschiklykheid
Perturbatie beroering, verstoring
Perturbeeren beroeren, verstooren
Perturbateur verstoren van de gemeene rust
Pervers verkeerd
Perversiteit verkeerdheid
Perverteeren verkeeren, omkeeren
Petard muurbreker, stom stuk die men voor de stadspoorten hangd als men die met geweld of verrassing wil inneemen
Peter doopheffer
Petit klein
Petitie begeerte, eisch
Petitoir rauwe eisch, eerste eisch
Petitoire Actie eene zaak die in den grond ende ten Principale vervolgd moet worden
Petitorium rauwe eisch, als een eyscher iets rauwelyks zonder te vooren daar over recht gesprooken te hebben als zyn eigen goed is eyschende
Petulant dartel,brooddronken
Petulantie dartelheid
Peupel volk, gespuis, 't graauw
Phantasie inbeelding
Phantasmata voorbeeldzels, spoken
Philosooph wysgeerig, wyszuchtig, wysgeer
Philosophie wysgeerigheid, wysheid, wysgierigheid,wyswording, wysheidzugt, wysbegeerte
Philosopheeren wysheid zoeken
Phiole fles, speeltuig met snaaren
Physionomie gedaantkunde, aanzichtkunde
Picant steekelyk, scherp, spits, steekachtig, neetelig
Piqueeren steeken, iemand haatig zyn
Piramide naald, grafnaald
Piraat zeeroover
Piqueur paardeberyder
Pieus godvruchtig
Pieteit godvruchtigheid
Pillage roof, buit
Pilleeren plonderen, rooven, stroopen
Pigmeën tanter mannekens, elle mannekens
Placcaat plakschrift, bevel, een beliefte
Plaacaten bevelen van 's Lands overheid
Plein effen, gelyk
Plainte klachte
Plaisieren vermaak nemen
Plaisanse vermakelykheid
Plaisant lustig, vrolyk
Plaisier lust, vrolykheid, vreugd, vermaak
Planeet zweefstar, dwaalstar
Planeeren schaven, effenen, slechten, doorvloeyend papier door lymwater trekken en maken dat het niet door en vloeyd
Planum plat
Plausibel pryselyk
Plauderen hand klappen
Plebaan/Plebeus een man van geringe soorte, een platter
Plenipotentie volmacht
Plenipotentiaris volmachtig, volmachtigde
Plenitude volheid
Pleidoi geding, dingtaal
Pluraliteit meerderheid
Poenitent boetvaardig
Poeniteren berouw hebben
Poenitentie berouw en leetweezen, boetvaardigheid
Poene straf, misdaad
Poenaal strafwaardig
Poinct punt, stip, verhandelstuk
Poincten van Officie zyn zodanige poincten als een Rechter door zyn tusschen spreken den eenen of den anderen belast te bewyzen tot nader onderrigtinge
Police van Assurantie verzekerbrief
Polityq burgerlyk
Politie burgerschap, burgerlyke regeering, burgerstand
Politica staatkunde
Polit net, beschaafd, geslepen
Poligamie veelwyffschap
Poliz verzeker brief
Pollicitatie belofte
Poltron fielt, guit, blood hart
Pompe statie, pracht, praal
Pompeus prachtig
Pondereeren overwegen
Pondereus gewichtig
Pontificaal pauselyk, priesterlyk
Populair gemeenzaam, slachagtig, volkig
Populeus volkryk
Port haven
Portie deel, gedeelte
Poseeren zetten, stellen
Positie stelling, stand
Positien zyn zodanige poincten of stellingen waar op de getuigen gehoord worden
Posityf gesteld, stellig, 't geen men behoord te zetten ofte waardig gesteld te worden
Possideeren bezitten
Possesseur bezitter
Possessoir bezittelyk, recht om te bezitten
Possessie bezit,
Possibel mogelyk
Postponeeren achter stellen
Posteriteit nakomelingschap, afkomste
Postuir/Postuur stel, gestalte
Postille uitlegging, verklaring
Postulata begerten, eisschen, vereisschingen
Postulant eisscher, verzoeker in Rechten
Postulatie afeissching, afvordering
Postuleeren afeisschen, afvordering
Postemis/Posthumus/Postmis een kind dat na de dood van zyn vader gebooren word
Potent machtig, vermogend
Potentaat geweldheer
Potentie vermogen, macht
Pousseeren aanschouwen, aandryven
Pour Suite navolging, vervolg
Pouver arm, gebrekig
Poudre de Sympathie stof van onderlinge trek en gemeenschap
Pourtrait schilderye, afbeeldzel
Practyk bewerking, handelgreep, onderwind, in 't werkstelling
Practiseeren in 't werk stellen, doen onderwinden
Practizyn bewerker, uitwerker, Rechtsoeffenaar
Premie belooning, pryzing
Preparatie bereidzel, voorbereiding
Prealable voor al, eerst
Præpositie voorzetsel, voorstelling
Præses/President voorzitter, hoofd
Praxis daad, doening, oeffening
Prebeeren verschaffen
Prebende prove, inkomste, priesterlyk inkomen, domheerschap
Precedent voorgaander
Precedeeren voorgaan
Precaveeren verhoeden
Precautie voorhoede
Precario ter beede
Precelleeren te boven gaan, uitmunten, overtreffen
Precept gebod
Preceptor meester
Preceptie bevel, beveeling
Precipice steilte, steilheid
Precipitatie overyling, verhaasting, voorbarigheid
Precipiteeren overylen, neerstorten, verhaasten
Precipitant haastig, voorbarig
Precys juist, stipt
Predecesseur voorganger, voorzaat
Predestinatie voorschikking, voorbestemming, voorbeschikking
Predestineeren voorschikken
Predicant voorleeraar, uitroeper, preker
Predicatie voorleering, leer reden, prediking, verkondiging
Predictie voorzegging
Preëminentie uitstekendheid, voortreffelykheid, uitstek
Preëminent uitstekende, voortreffelyk
Prefecture drostschap, opper voogdschap
Prefactie voorreden
Preferentie voordeel, voordeeling
Prefereeren voordeelen, voortrekken, meer achten, voor een ander gaan, de voorkeur geven
Prefigeeren voorbestemmen, voorbepalen
Prefixie voorbestemming, voorbepaling
Pregnant/Pressant dringende
Prejudicie/Prejuditie nadeel, vooroordeeling, achterdeel, vooroordeel
Prejudiciabel schadelyk, hinderlyk
Prejudiceeren beschadigen, vooroordeelen
Prelaat kerkvoogd
Prelature kerkvoogdye
Prelegateeren voor uitmaken
Prelegaten/Prælegatum voor uitmakingen
Preludium voorspel
Prematuer/Prematuur onryp, ontydig
Premediteeren voorbedenken
Premie wedde, loon, prys, verteering, verzekerd geld, belooning
Premissen voor zendingen, hetgeene voor hene gaat
Premitteeren voorzenden, voorheen zenden, voor af zenden
Preoccupatie voorkoming, voor opneming, voor inneeming
Preparatie toebereiding, voorbereiding, gereedschap, bereitzel
Preparatoir toebereidelyk, by voorraad
Prepareeren voorbereiden, toebereiden
Preposteere verkeerd, het achterste voor
Preposteratie verkeerd doening
Prerogatyf voordeel, voorrecht
Presbyter ouderling, priester
Prescientie voorwetenschap, voorwetenheid
Prescribeeren voorschryven, verjaren
Prescriptie verjaring, bevel, voorschryving
Præscriptio verjaaring, verzet spruitende uit het verloop van zekere jaaren by de wetten daartoe gesteld
Present tegenwoordig, een geschenk
Presentatie aanbieding, overboding
Presentatie doen een regtelyk voorslag doen van iet waarmede men verstaat, te mogen volstaan
Presenteeren aanbieden, overbodig zyn
Presentie tegenwoordigheid
Presentabel aanzienlyk
Preservatie behoeding, verhoeding, bewaring
Preservatyf verhoeding, bewarend
Preserveeren behoeden, behouden, beschutten
Preses voorzitter, opperste
President vorzitter, raadshoofdman
Presidentie voorzitting
Presideeren voorzitter
Pressant dringend
Presseeren drukken, dringen, voortdryven
Prestantie overtreffing
Prestatie volvoering
Presteeren betoonen, te weeg brengen, volvoeren, goet doen
Prestatie van Evictie uitwinnings bedryving
Prestatie van Indemniteit schadelooshouding
Presumeeren vermoeden, wanen
Presumptie vermoeding waan, laat
Presumptueux verwaand, vermetende, laatdunkend
Presupponeeren vaststellen, voor heen bedingen, voor- onderstellen
Presuppositie vaststelling, voorbeding, voor onderstelling
Pretendeeren eisschen, voorwenden, afvorderen
Pretantie eisch, afvordering, voorwending
Preteritie voorbegeering
Pre citeren voorby gaan
Pretext dekzel, voorwending tot een schyn
Onder Pretext tot een dekmantel
Pretieux kostelyk, dierbaar
Præium koopschat
Prevaleeren overtreffen, te boven gaan
Prevaricatie overtreding, te buiten ganing, vergryping
Prevariceeren te buiten gaan, ergrypen
Prevenieren voorkomen
Preventie voorkoming
Prevoost zedestraffer, tuchtvoogd, tuchtmeester, drost, geweldige
Preuve proeve, bewys, geestelyk inkomen
Primaat opper kerkhoofd, eerstheid
Primo ten eersten
Primitif eerste, eersteling, oorspronkelyk
Primogeniture eerstgeborenschap, eerstgeboorte
Prince/Prins vorst, voogd, hoge overheid
Principaal voorneemste, voornaamste, zaakwillig, zelf schuldig
Principe beginsel
Prior eerste, overste in een Convent
Prisatie waardeering
Priseeren waardeeren, schatten
Privaat afgezondert, byzonder
Privatie ontneming, ontbeering, beroving
Privatim onder de hand
Prive byzonder
Priveeren ontnemen, ontzetten, beroven
Privilegie voorrecht, handvest
Privilegeeren voorrecht, geven
Pro contante voor gereed geld
Pro rata naar behoorte, naar aandeel
Pro anno voor een jaar
Probabel bewyselyk, waarschynlyk
Probatie beproeving, bewyzing, proef
Probeeren beproeven, bewyzen, waarmaken
Problemen leerbeeld, vraagstuk, werkstuk, vertoog, voorstel
Procedeeren voortgaan, voortvaaren, dingen, pleiten, bevorderen
Procederende persoonen dingluiden
Procedure voorgang, dingtaal, pleithandel, bepleiting
Proces geding, twistzaak, Rechtspleging
Processie ommegang
Proclamatie uitroep
Proclameeren uitoepen
Procreatie teeling, voort teelen
Procuratie voorzorg, volmacht, last
Procuratie ad lites volmacht om een Proces te vervolgen
Procuratie ad negotia volmacht om eenige zaken te beschikken
Procureeren verzorgen, voorzorgen
Procureur verzorger, pleitbezorger, volmacht, taalman, gevolmachtigde, voorzorger
Procureur Generaal algemeen verzorger, gemeentverzorger
Promissie belofte, toezegging
Promitteeren toezeggen, belooven
Prodige/Prodigus doorbrenger, kwistgoed
Prodigi quist goederen
Prodigaliteit kwisting
Prodigeeren verkwisten, doorbrengen
Prodigieus wanschappen, wonderbaarlyk
Produceeren de stukken des gedings overleggen of voortbrengen
Productie voortbrenging
Product voortbreng, uitkomst, uitgebraakte
Produisant voortbrenger
Profaan onheilig, werelds, godloos
Profaneeren ontheiligen, ontwyen
Profereeren uitspreken, uitten, voortbrengen
Profiteeren vorderen, winning doen
Profyt voordeel, winst
Profitabel voordeelig, winstig
Professie belydenisse, voorgeving, ampt, aangenomen dienst
Professor hoofdleraar, opperleraar, hoofdschoolmeester, hoofdbevorderaar, Landsleeraar
Profligeeren nederslaan, nederwerpen
Profuge toevlucht, voorvluchtig
Profusie kwisting, verplenging
Progenia geslacht, afkomst
Prognosticatie voorstelling, voordulding
Prognostiqueeren voor kennen, voor duiden, voorkundigen, voorspellen
Progredieeren voortgaan
Progressie voortgang
Prohibeeren verbieden, beletten
Prohibitie verbod, beletting
Proje buit, roof
Project voorwerp, ontwerp
Projecteeren/Projicieeren voorwerpen, ontwerpen
Prolatie voortbrenging
Prolegomena voorredeneringen
Prolix wydloopig, langzaam
Prologe voorreeden
Prolongatie verlenging, uitstelling
Prolongeeren verlengen, uitstellen
Promitteeren toezeggen
Promittent beloover
Promissio belofte, toezegginge
Promotie bevordering, voortzetting
Promoteur voorsteller, voortzetter, voorderaar
Promoveeren bevorderen, voortzetten
Prompt vaardig, gezwind, zonder hakkelen
Promptitude vaardigheid, gezwintheid
Promulgatie verkondiging
Promulgeeren verkondigen
Pronuncieeren uitspreken, vonnis uitwyzen
Pronunciatie uitspraak, uitspreeking
Pronunciata tuigenissen
Propagatie/Propugatie voortplanting, uitbreiding
Propageeren voortplanten, voortzetten
Proper klein, dun, net, eigen
Propheet Godstolk, waarzegger, voorzegger
Propheteeren voorzeggen, waarzeggen, preeken, uitleggen, eenige voorzeggingen
Prophetie voorzegging, openbaring
Propice goedgunstig, toegedaan
Propinquitas/Propinquiteit nabyheid, bloedverwantschap
Proponent voorsteller, begin leeraar
Proponeeren voorstellen, voorhouden, voorzetten
Proportie evenredenheid, gelykmatigheid, voordeeling, evenheid, even bedeeling
Proportioneeren evenredigen, vergelyken
Propoost voorneemen, begonnen reden
Proposeren voorstellen
Propositie voorstel, voorstelling
Propositie van erreur voorstel van een misslag in een gewysde
Proportioneel gelykmatig
Proprie eigentlyk
Proprietaris eigenaar
Proprietas/Proprieteit eigenschap
Proprium eigen, eigenschap
Propulseeren voordryven, terug dryven
Prorogatie uitstel, verlanging, een voor overgegeven verzoek, overdaging
Prorogatie van Jurisdictie overgifte van Rechtsdwang daar by men in den Rechtsdwang van een hooger Rechter bewilligt
Prorogeeren uitstellen, verlengen
Proscindeeren afsnyden
Proscribeeren verbannen, verzenden
Proscriptie ban, verbanning
Prose rymloos, onberym, onrym
Prosecutie afsnyding
Prospicieeren voorzien, van verre staan, toezien
Prospect uitzicht
Prospereeren welvaren, veroveren
Prosperiteit voorspoed, welvaard
Prostitueeren zichzelven tot schandelykheid ten toonstellen, gemeen maken
Prosterneeren nederwerpen
Protectie schut, beschut, bescherming
Protecteur beschutter, beschermer
Protegeeren beschermen, beschutten
Protestant tegenspreker, tegenbetuiger
Protest voorbetuiging, wederspraak, verwerping, afwyzing, Recht betoning
Protestatie tegenspraak, onschuldtuiging, vrybetuiging, recht
Protesteeren voortuigen, weeder spreken, verwerpen, zig zelven ergens tegens beklagen
Prothocol schryfboek, kladboek, schryfrol, beworpboek
Prothocolleeren te boek stellen
Provenue inkomst
Provent inkomste
Proverbe spreekwoord, spreekwys, spreuk, byspreuk, wys saak
Proviant voorraad
Provident voorzienig
Provideeren voorzien
Providentie voorzienigheid, voorziening
Provincie landschap, verheerd landschap
Provinciaalenraad landzatigenraad, landschapsraad
Provisie voorzienig, voorraad, zaak, voor eerst, voor loon
Profisioneel by voorraad, voor eerst tot opzeggingd toe
Profisoor opziender
Provocatie uitdaging, beroep, porring
Provoceeren/Provoqueeren uitdagen, porren
Prudent voorzichtig
Prudentie voorzichtigheid
Publicatie afkondiging
Publiceeren afkondigen, aflezen
Publycq openbaar, 't gemeen eigen, gemeentelyk, wereld kundig
Pudyk schaamtelyk, schaamachtig, eerbaar
Pudicitie kuisheid, eerbaarheid
Pueril kinderlyk
Pueritie kindsheid
Punctueel geschikkelyk, net op zyn stuk
Punctum punt, stip, klinkerstip, te weten als in de Hebreeuwsche taale gebruikelyk is, zinscheidingsmerk
Punitie straf
Puniteeren straffen
Pupil wees, onmondig kind
Pupillen onbejaarde weezen
Pupillariteit onmondigheid, minderjaarigheid
Purificatio reinmaking, zuivering
Purificeeren reinmaken, zuiveren, vervullen
Puriteit zuiverheid
Puritein zuiver, zuivergeest, vrygeest
Purgatie zuivering, lossing
Purgeeren zuiveren, verschonen, verontschuldigen
Purge verschooning, ontschuldiging
Purge Crimineel Een dagbrief om zig te ontschuldigen van eene aanbetichte misdaad
Putatyf vermeentelyk, achtenderwys
Puer/Puur zuiver, helder, onschuldig
Putrefactie verroting