Alfabet B

Bagage reistuig
Baljuw landvoogd, landdrost die over het halsrecht en de straffen der misdaden gesteld is
Bal/Ballet dansspel, jongspel
Balanceeren wegen, vergelyken
Balance wage, weegschaal, evenaar
Banderolle vlag, vaan, wapenvaan
Banquerotier bankbreker, achteruitvaarder
Bandyt balling, een uitgebannen, woesballing
Banditen ballingen
Baptiseeren naam geven, dopen, schyn geven
Bastard onechteling, speelkind, agterling
Beneficium Cedendarum Actionum ’t Recht om voor de betalinge van den Schuldeisscher, verly van 't recht af te vorderen; dat de Schuldeisscher op de mede borgen heeft
Beneficium Divisionis ’t Recht om de Schuldsplitsing onder de Borgen te verzoeken
Beneficium Ordinis voordeel van Aanspreekordre
Beneficium Excussionis goedverkoopinge, uitschudding
Beneficium Ordinis & Excussionis ’t Recht van een Borge om een Schuldeisscher afte keeren zoo lang tot dat hy de Zaakweldige heeft uitgewonnen
Beneficium Senatus Consulti Vellejani ’t voordeel des vellejaanschen Raadsbesluit dat een Vrouw geen borg mag worden, of dat dezelve Borgtogt tegen haar kragteloos is
Beneficieeren weldoen, verbeteren, goed doen
Beneficie een weldaad, voordeel, een Proeve, voorrecht
Beneficie van Inventaris voorrecht van Boedelbeschryving, het welk mede brengt dat den Erfgenaam niet verder in de Schulden des Boedels gehouden is, als de goederen van den Overledenen mogen toereiken
Benevolentie goedwilligheid
Benigniteit goedertierenheid, gulhartigheid
Besoigne een werk, bezigheid
Besoigneeren arbeiden, werken, bezig zyn
Beestiaal het vee, beestelyk
Bibliotheek boekkamer, boekkas
Bigamus die twee mans of twee vrouwen te gelyk heeft
Billion afgekeurd, kwaad geld
Billet brief, cedulle
Blame naamschending, een vlek
Blameeren faamroven, naamschenden
Blandiëeren vleijen, liefkozen
Blasoen veldteken, wapenschild, zinspreuk in t’ Vendel
Blasphemeeren lasteren, achterklappen
Blasphemie lastering
Bodemarye is geld op de kiel van een schip te tellen
Bona goederen, have, een boedel
Bordeel een hoerhuis
Botteille flessche, bronwater
Bottelier schafmeester
Bottelerye spyskamer
Bouget eenmaal, met lederen zak, reiszak
Bravade trotseering, windbreekerye
Braveeren trotsen
Brevier een kort begrip, een kort inhoud
Breviteit kortheid
Brigade bende van ruiters of soldaaten
Brusque stuurs, bars, haastig
Brutaal onbeschoft, beestachtig
Buffet rechtbank, rechttafel
Buffon poetsemaker
Bulle een brief, promotiebrief