Alfabet M

Machinatie kwaadstooking
Machineeren kwaadstooken, kwaad brouwen, berokkenen
Maculature kladpapier, scheurpapier, ommeslag
Maculeeren bevlekken, bekladden
Magazyn voorraadschuur, pakhuis
Magie tooverkunst, geesthandel, toverkunde, wysheid
Magistraat overheid, overheer
Magister meester
Magistrature overheidsampt
Magnanimiteit grootmoedigheid
Magnanime grootmoedig, groothartig, edelmoedig
Magneet noordsteen, zeilsteen
Magnificentie leerlykheid, pracht, grootdadigheid
Magnificq heerlyk, grootdadig, groots
Magnitude grootheid
Majesteit hoogheid, hoogmachtigheid, mogenheid
Majores voorouders
Mainteneeren handhaven, beschermen
Maintenue handhaving, bescherming
Majus bloeimaand
Malande ter kwader trouwen
Malcontent ongenoegd, t'onvreden
Maledictie vloek, kwaadspreken, lastering
Malevolentie kwaadwilligheid
Malevolent kwaadwillig
Malheur ongeval, ramp
Malheureux rampspoedig, ongelukkig
Malitie kwaadheid, boosheid
Maligniteit boosaardigheid
Malitieus kwaadwillig, boosaardig
Mancipatie vereigening, overlevering
Mancipeeren eigen geven, vereigenen, overgeven in eigendom
Mandaat bevel, last
Mandans bevelgever
Mandataaris bevelhebber, last aanneemer
Mandateur bevelgever, lastgever
Mandamenten bevelen, lasten
Mandament/Mandement bevel, beveling, dagbrif
Mandeeren bevelen, belasten
Mandement Compulsoir of Mandement Compulsoriaal dwanglevering of een dagbrief met dwanglevering: Een dagbrief waarby een Gerechtschryver word gedwongen of bevolen om iemand een afschrift van een gewysde of dingtalen te geven, of gedagvaard om te geven redenen waarom hy zulks nalaat.
Mandement de Appel Een dagbrief van beroep of een dagbrief van hooger voor Recht betrekking waarby iemand beroepen of gedagvaard word voor een hooger Rechter of voor het Hof.
Mandement de Appel in forma of Mandement de Appel met de Clausule van Inhibitie Een dagbrief van beroep met opschortinge van het gewysde dat is: dat het gewysde des laagen Rechters geen voortgang zal hebben terwyl men beroep doet voor een hooger Rechter.
Mandement de Appel en relief tegens den laps der fatalien Een dagbrief van beroep en herstelling in zyn geheel tegen het verloop der paaltyden dat is: herstelling tegens verloop van den bepaalden tyd binnen den welken men beroep moet doen.
Mandemant impreteeren Een dagbrief verzoeken om iemand te dagvaarden, een dagbrief verkrygen, een dagbrief van den Hove bekoomen, een dagbrief -verkrygt men by verzoekschrift aan 't Hof.
Mandement in Cas van Asseurantie Een dagbrief om een verzekeraar uit recht van verzekering te dagvaarden.
Mandement in Cas van Guarant Een dagbrief in geval van vrywaring waarby iemand een ander dagvaard ten einde dat hy hem zal vrywaren voor de uitwinninge.
Mandement in Cas van Indemniteit Een dagbrief om schadeloos gehouden te worden of een dagbrief in geval van schadeloos houding waarby iemand een ander dagvaard ten dien einde dat hy hem zal zyne schade vergoeden volgens beloften of dat hy hem alle schade, op eenig goed vallende, zal hebben af te keeren.
Mandement in Cas Petitoir Een dagbrief van rauwe eisch of een dagbrief van eerste eisch waarby een Eisscher van een gedaagde iet rauwelyk of ten eersten zonder te vooren daar over Recht gesproken te hebben, is eischende als zyn eigen goed.
Mandement in Cas van Salaris Een dagbrief om te hebben betaling van verdienden loon.
Mandement om Actie te institueeren Een dagbrief om zyn vermeend Recht in te stellen. Dagvaardiging van vermeend Rechtinstelling of een dagbrief om zyn opspraak in te stellen. Een dagbrief waarby iemand een ander die zig laat verluiden iet tot zyne last te hebben, dagvaard dat hy zelve Rechtelyk zal hebben in te brengen.
Mandement om betalinge van renten Een dagbrief om te hebben betalinge van jaarlyksche geldwinst.
Mandement om Condemnatie op een uitspraak Een dagbrief om verwyzing op een uitspraak.
Mandement om de Arrementen van een Proces aan te nemen Een dagbrief om een geding te hervatten, of een dagbrief om de overblyvselen van eene zaak aan te nemen of een dagvaardigingbrief om eene begonnen Rechtszaak van eene Overledene aan te nemen en voorts te vervolgen.
Mandement van Declaratie van Schade ende Interesten over te neemen Een dagbrief waarby iemand een ander om welkers wille hy schade heeft gehad, dagvaard om die rekening van de gelede schade over te neemen en de schade vergoeden, t'welke plaats heeft, als 'er toezegging voor gegaan is.
Mandement om Declaratie van kosten over te neemen Een dagbrief om reekening van kosten over te neemen. Een dagbrief waarby iemand gedagvaard word om de ver...ring van de gedane dingskosten aan te nemen en te betalen.
Mandement om Executie gedecerneert te hebben op een verjaard vonnis of sententie Een dagbrief om uitvoering verleend te hebben op een verjaard gewysde of een dagbrief om een verjaard gewysde te mogen in't werk stellen of volvoeren.
Mandement om Executie gedecerneert te hebben op een vyf verjaarde Sententie Een dagbrief om uitvoering verleend te hebben op een vyf verjaard gewysde of een dagbrief om een vyfjaarig verjaard gewysde te mogen uitvoeren of in 't werk te stellen.
Mandement om Kosten, Schade ende Interesten Een dagbrief om kosten, schade ende besproken geldwinst. Een dagbrief waarby iemand gedagvaard word om de gedingskosten of andere gedane kosten te betaalen, de geleden schade te vergoeden en de geldwinst voor 't missen van 't geld te geeven.
Mandement om Intendit te zien overleggen met de verificatie van dien Een dagbrief om het Eischbewysschrift te zien overleggen met het bewys van dien, dat is als gedaagde voor het alderlaatsts gedagvaard wordt.
Mandement om ontfangen te worden als Appellant Een dagbrief om ontvangen te worden als beroeper. Een aanlegger verzoekt by verzoekschrift aan 't Hof om ontvangen te worden als beroeper. Als hy op zym verzoekschrift tot antwoord krygt: 't Hof staat toe, zoo word hem een dagbrief als Beroeper verleend, by welke hy als dan den gedaagde doet dagvaarden.
Mandement om Rekening/Bewys en Reliqua Een dagbrief om te hebben rekening, bewys en oplegging van 't kort. Is een dagbrief waarby iemand gedagvaard word om Rekening te geven van eenig bewind of van iets anders, en bewys van de Rekening, en bylegging van 't geene daar te kort koomt.
Mandement om een Obligatie te kennen of te ontkennen Een dagbrief om een handschrift te kennen of te ontkennen. Als iemand gedagvaard word om zyn handschrift te kennen of te ontkennen.
Mandement op 't eerste tweede en derde Default en t' vierde Superabondanti Een dagbrief op het eerste, tweede en derde verzuim en op het vierde uit overvloed wanneer iemand tot driemaal toe verzuimd heeft in Rechten te verschynen, gedagvaard zynde, zoo is de vierde dagvaardiging ten overvloed, en de gedaagde versteken van alle Recht, en verweering.
Mandement pænaal Een dagbrief met boetdwang waarby iemand van wegen het Hof op eene groote boete word verboden iet te doen.
Mandement zonder Clausule Een dagbrief zonder byvoegzel.
Mandement tot betalinge van Kusting Een dagbrief om den koopschat van den koop op de gezette tyden betaald te hebben. Als iemand op den gezetten tyd niet betaald.
Mandement tot betalinge van t' Meesterloon pyn ende smerte Een dagbrief tot betalinge van 't Meesterloon pyn en smert en verlet van tyd. Een dagbrief van een gekwesten tegen den kwetser.
Mandement tot Exhibitie Een dagbrief om iet te voorschyn te doen brengen. Dit geschied als iemand iets versteeken heeft.
Mandement tot Cassatie van een Obligatie Een dagbrief om een handschrift doorgehaald en vernietigt overgeleverd te hebben. Een dagbrief waarby iemand verzoekt dat een handschrift by den rechter zal vernietigt worden en doorgehaald overgeleverd te worden.
Mandement van Anticipatie Een dagbrief van vervroeging of een dagbrief van tydverkorting; Als iemand een Dag van Rechten gezet is dewelke hy meend dat te lang is, zoo verzoekt hy dat dezelve korter mag gelegd worden op dat alzoo zyn zaak eerder mag dienen.
Mandement van Attentaten Een dagbrief van dadelykheden waarby iemand verzoekt dat eenige dadelykheden die gepleegt zyn voor alle dingen zullen hersteld worden.
Mandement van Arrest op een Persoon Een dagbrief met verlof van bezetting op een Mensch welke dagbrief verleend word als de Aanlegger in zyn verzoekschrift te kennen geeft dat de gedaagde vreemd is of verdagt van vluchten.
Mandement van Arrest op eenig goed Een dagbrief met verlof van handoplegging op eenig goed.
Mandement van Authorisatie Een dagbrief van machtigmaking waarby den deurwaarder volkome macht word gegeeven om te bezorgen dat de beveelen des Hofs datelyk hun stand mogen grypen.
Mandement van Benificie van Inventaris Een dagbrief van Boedelbeschryving te hebben. Een dagbrief waarby iemand word gedagvaard om een beschryving van een boedel of eenige goederen te geeven.
Mandement van Cassatie Een dagbrief van vernietiging of te niet doening waarby iemand verzoekt dat iet by den Rechter zal vernietigt, te niet gedaan, doorgehaald, of afgeschaft worden als een handschrift, belofte of iets anders.
Mandement van Cessie Een dagbrief om afstand van goederen te doen. Een dagbrief om zyne inschulden te mogen dagvaarden, om afstand van goederen te doen.
Mandement van Complainte Een dagbrief van datelyke herstelling in 't bezit. Een dagbrief om terstond in zyne bezitting wederom ingelaten te worden. Een dagbrief om datelyk zyne bezittinge wederom te bekomen of een dagbrief om terstond in zyne bezitting hersteld te worden. Een dagbrief in zake van Nieuwigheid waarby iemand verzoekt terstond hersteld te worden in zyn voorgaande bezit daar hy uitgeraakt is. In dit geval word een raadsheer van 't Hof afgevaardigt om de uitgestotene terstond wederom in zyn bezit te herstellen zonder dat de gewoonelyke wys van recht pleging te gebruiken, gebiedende ook meteen dat men hem zyne geledene schade wederom zal vergoeden.
Mandement van Debitis Een dagbrief om zyne schuldenaars te dagvaarden, dat is, als een schuldeisscher doet dagvaarden verscheide zyne schuldenaars die uit zaake van handschriften of andere schulden in hem gehouden zyn en onder verscheide Rechtsgebieden woonen.
Mandement van Desertie Een dagbrief van verstek. Een dagbrief waarby een beroep word verklaard te zyn versteeken om dat de paaltyden binnen dewelke het zelve moeste geschieden, zyn verloopen.
Mandement van Evictie Een dagbrief van vrywaring waarby iemand een ander dagvaard ten einde dat hy hem zal vrywaren voor uitwinninge.
Mandement van Evocatie Een dagbrief van aftrek waarby men verzoekt dat een geding hangende voor eenen laagen Rechter van dezelve zal afgetrokken worden en voor den hoogen Rechter gebragt en waarby den tegendinger mede voor den hoogen Rechter word gedagvaard.
Mandement van Immissie in de Possessie Een dagbrief van inlating in de bezitting, waarby iemand verzoekt ingelaten te worden tot het bezit van eenige goederen. In dit geval zoekt iemand tot het bezit, daar een ander in is, ingelaten te worden als gerechtiger daartoe zynde, dan den bezitter.
Mandement van Inductie Een dagbrief van tydvergunning. Een dagbrief van bewilliging van tyd dat is een dagbrief waarby een schuldenaar zyn schuldeisschers dagvaard en verzoekt te hebben vergunning van tyd om de zelve te betaalen.
Mandement van Interruptie Een dagbrief van afbreuk des gedings 't welk geschied door verloop des tyds, daartoe gesteld, binnen welken men een geding vervolgen moet.
Mandement van Maintenu Een dagbrief van handhaving en bescherming in zyn bezit. Een dagbrief om gestyfd en gesterkt te worden in de bezitting, dat is, als iemand verzoekt gehandhaaft, gestyfd en gesterkt te worden in een bezit dat hy heeft.
Mandement van onwillig Decreet Een dagbrief van verkooping van goederen tot voldoening van een gewysde. Een dagbrief van openbaare verkopinge van den schuldenaars goederen dewelke uit bevel des Hofs of van den Rechter geschied om het gewysde te voldoen.
Mandement van Propositie van Erreur Een dagbrief om voor te stellen eene begane misslag in 't gewysde.
Mandement van Purge Een dagvaardiging van onschuldiging van eene betichte misdaad waarby iemand die van eenige misdaad betigt is, den Schout, en een iegelyk dagvaard, om daar van zuiver verklaard te worden.
Mandement van Rauw Actie Een dagbrief van opspraak van de eerste voor Rechtbetrekking waarby men doet de eerste Rechtelyke opspraak tegens iemand. Een dagbrief in zaken van eerste opspraak.
Mandement van Recommandatie Een dagbrief van bezwaringe. Een dagbrief van verzwaring van gevankenis tegen iemand te hebben.
Mandement van Reductie Een dagbrief van beroep van eene uitspraak of een dagbrief van beroep van uitspraak van gewillekeurde Rechters; of een dagbrief van beroep van een Zeggenschap of een dagbrief van beroep van een Zeggenschap van goede mannen (anders gewillekeurde Scheidsluiden) aan het Hof, of aan andere Rechters, dat is, als iemand niet te vreden zynde met de uitspraak van gewillekeurde Rechters of zeggenschap van goede mannen, zyn tegendinger voor den Rechter betrekt.
Mandement van Reformatie Een dagbrief van verklaaringe, dat is, een beroep zonder opschorssinge van het gewysde des laagen Rechters, en waarby alleen maar de kennisse van de kragtigheid of onkragtigheid tot het eerste gewysde aan den hoogen Rechter komt.
Mandement van Relief Een dagbrief van herstelling in zyn gebied waarby iemand verzoekt tegen eenige misgreepen ofte verzuim hersteld te worden in zynen voorigen staat.
Mandement van Relief de Appel Een dagbrief van herstelling in zyn geheel, en hooger beroep. Een dagbrief waarby men verzoekt herstelling in zyn geheel, en beroep tot hooger Rechter.
Mandement van Relief en Reformatie Een dagbrief van herstelling in zyn geheel en klaring. Een dagbrief van klaringe en herstellinge in zyn geheel tegens 't verloop van de Paaltyden.
Mandement van Relief de Appel of Reformatie Een dagbrief van herstelling in zyn geheel, en hooger beroep of klaring. Of een dagbrief van hooger beroep of klaringe en herstellinge in zyn geheel.
Mandement van Relief en rauw Actie Een dagbrief van herstellinge in zyn geheel ende opspraak van de eerste voor Recht betrekking. Een dagbrief waarby men verzoekt verheffing of herstelling in zyn geheel en om wederom als op nieuws te mogen dagvaarden en dingtaal voeren.
Mandement van Recissie Een dagbrief van handelbraak waarby iemand verzoekt dat een handel die aangegaan is zal verbroken worden.
Mandement van Revisie Een dagbrief om een gewysde weder te overzien. Een dagbrief van herzieninge van 't gewysde of een dagbrief om voor te stellen eene begane misslag in 't gewysde. Een dagbrief waarby men verzoekt, dat een misslag die in een gewysde van den hoogsten Rechter gezegt word begaan te zyn, eens weder herzien zoude worden.
Mandement van Spolie Een dagbrief van herstelling in 't bezit of een dagbrief van weder ter handstelling van 't geen waarvan men berooft is. Een dagbrief waarby iemand die van iets berooft is verzoekt al 't zelve weder ter hand gesteld mag worden. In dit geval word de beroofde of uitgeslootene niet datelyk hertsteld maar moet de gewoonelyke wys van Rechtspleging gebruiken om daar toe te geraaken.
Mandement van willig Decreet Een dagbrief van Rechtelyke overdragt van verkogt goed welke overdragte na voorgaande dagvaardiging van de geene die het aangaan mogen, het Hof doet van de verkooper op den kooper met uitsluitinge van alle anderen die daar op aantaal zouden mogen hebben.
Mandeeren beveelen, bevel doen belasten, last geeven
Manier wyze, zede
Maniement handelinge
Manufacture handwerkzel
Manifest openbaar, verklaaring
Manifesteeren openbaaren, verklaaren
Manquement ontbreeking
Manqueeren ontbreeken, in gebreke blyven
Mansuetude zagtmoedigheid
Mantenue handhaaving
Manumitteeren vrylaaten, ontslaan van slavernye
Manumissie vrylating, ontslaging, vrymaking
Manuaal handboek, handdoek, handzaam
Maquerelle koppelaarster
Marcheeren aantrekken, aantreeden, streven
Marinier zeeschipper, zeeman
Marge kant, bladrand, boord
Mariage huwelyk
Marquis markgraaf
Marque teken
Masculin mannelyk
Masque mom, aangezicht, grijns
Masqueeren vermommen, mommen
Massacre moord, moorderye
Massacreeren vermoorden, moorden
Masse klomp, den hoop
Massif dicht, hecht, vast
Materiaal stoffelyk
Materie stof, zake, etter
Maternel moederlyk, van 's moeders zyde
Matrimonie huwelyk, echt, moeders goed
Matrone huismoeder, eerlyke vrouw
Matteeren moede maken
Maturiteit rypheid
Matuur ryp
Maxime grondregel, grond
Mechanice werkelyk
Mechanicq ambachtsman, handwerker, karig, vrek, hoetelachtig
Mechaniseeren hoetelen, handwerken
Medalie pronkstuk, potpenning
Mediateur middelaar
Mediatie bemiddeling
Medicamenten geneeskruiden, geneesmiddelen, artzeny
Medicyn arts, geneesmeester
Medicyne geneesmiddel, geneeskunde
Medicinaal heelzaam
Medicineeren geneezen, heelen
Medieeren middelen, halveeren, bemiddelen
Mediocre middelmatig, middelbaar
Meditatie betrachting, bezinning, overleg
Mediteeren betrachten, overwinnen, bezinnen
Malankolyk zwaarmoedig, zwartgallig
Melancolie zwaarmoedigheid, zwaarbloedigheid, zwartgalligheid
Melioratie verbetering
Melioreeren verbeteren
Melodie zoet geluid, zoetluidigheid, zanggekweel
Melodieus zoetluidig
Membrane vlies
Membrum lid
Memorie geheugenisse, gedenkenis, een schriftuur inhoudende een kort verhaal van de gelegendheid van de zaak
Memoriaal gedenkboek, kladboek
Memoriabel gedenkwaardig
Menage huisraad, huishouding, huisgezin, huislykheid
Menageeren huishouden, met omzigt ende maat gebruiken, zuinig zyn
Meneën treken
Mensure maat, maatslag, roetal
Mentie meldinge, gewag
Mentioneeren melden, gewagen
Meridiaan middagslyn, middagskring
Merite verdienst
Meriteeren verdienen
Meschant snood, ondeugt, schems
Mescontent onvernoegd, misnoegd
Mescontentement ongenoegzaamheid, misnoeging
Mescontenteeren misnoegen
Message boodschap
Massager bode
Mesus misbruik, verzuim
Mesusen misbruiken, verzuimen
Metaal bergwerk, goud, mengzel, bergstof
Metamorphose vervorming
Methode leerweg, ordre
Met compensatie van kosten met vergelyking van kosten des gedings
Met protest remitteeren met afwyzing wederom zenden
Metropool hoofdstad
Metropolitaan hoofdstadsopziener
Meubilen tilbaare goederen, inboel, roerende goederen
Mignon troetelkind
Migreeren verhuizen
Militair oorlogs
Militeeren tegenstryden, stryden
Militie oorlog
Mimesis na aping
Minoriteit minderjarigheid
Ministerie bediening, dienst
Minister dienaar
Mineeren ondermynen, verminderen
Minor Ætas minderjarigheid, onmondigheid
Minores onbejaarde weezen
Minute bewerp, voorschrift, kladde
Minuteeren ontwerpen
Minueeren verminderen
Mirakel wonderwerk, wonderdaad
Miscontentement ongenoegen, misnoeging
Miscontenteeren misnoegen
Mise onkosten, uitgifte
Misen van Justitie onkosten van 't Gerecht
Miserabel ellendig, deerlyk, jammerlyk
Miseratie erbarming, deernis
Misereeren ontfermen, erbarmen
Miserie ellende, jammer, deerlykheid, jammerlykheid, ellendigheid
Misericordi barmhertigheid
Missive zendbriev
Misterie/Mysterie verborgenheid
Mitigatie verzachting
Mitigeeren verzachten
Mine/Myne gelaad
Mixte gemengd
Mobile/Mobilair roerlyk, beweeglyk
Mode wyze, zede
Model voorbeeld, bewerp, scherts, ontwerp, toonbeeld
Moderateur middelaar, tusschenspraak
Moderatie bemiddeling, matiging
Modereeren matigEN
Moderne hedendaagsche
Modest zedig
Modestie zedigheid
Modificatie matiging, bemiddeling
Moduleeren op de maat zingen
Mol zacht, murw
Molest overlast, lastigheidm verveeling, kwelling
Molesteeren overvallen, lastig zyn, moeijelijk vallen, kwellen, verveelen
Molieren vroeten, aanrechten, betrachten
Moment oogenblik
Momus spotter
Monarch vorst, overheer
Monarchie eensregeering, alleenheersching
Monitie vermaning
Monopolie voorkoop, opkoop, inkoop, alleen koop
Monopoleeren voorkopen, opkoopen
Monstransie vertooning
Monstreeren toonen, pronken
Monster ondier, misgeboort, wanschepsel, schrikdier, gedrocht, staaltoonsel, proeve
Monstreus wanschapig
Monteeren opklimmen, bedragen, toerusten
Monteering de kleeding der krygslieden eertyds Livrey genoemd
Monument gedenkteeken, graf
Moraal zedelyk, zedig
Morose korsel, kwaad
Morositeit korselheid, kwaadheid
Mort dood
Mortaliteit sterffelykheid
Mortaal doodelyk, sterffelyk
Mortificatie dooding
Mortificeeren dooden, uit doen, te niet doen
Mortis Causa ter zake des doods
Motie/Commotie roering, beweeging
Motyf beweegzel, beweegreden, grondoorzaak
Movement roering, beweeging
Moveeren roeren, beweegen
Mulcteeren boeten, straffen
Mulcte boete, geldboete
Multiplicatie vermenigvuldiging, veelvoudiging
Multipliceeren vermenigvuldigen
Multitude menigte, veelheid
Mumie gebalzemd menschenvleesch
Mundeeren reinigen, zuiveren
Municipaal plaatselyk, Stadsrecht
Munieeren sterken, bewaaren, beschermen
Muniment bevestiging, beweering, bescheid dienende tot beweering van iemands Recht
Munitie rusting, versterking, krygsgereedschap
Munus een ampt
Murmuratie morring
Murmureeren knorren, morren
Mutatie verandering, wisseling
Muteeren wisselen, veranderen
Mutilatie verminking
Mutuatie leeninge, uitleeninge
Mutueel onderling, over en weer
Mutileeren verminken
Mutinatie oproer, muitery
Mutineeren oproermaken, muiten
Mysterie verborgenheid, geheimenis