Alfabet Q

Quadragesima/Quadrant vierkant, vierendeel
Quadreeren voegen, passen, vierkant maken
Quadruplique antwoord op het derde inbrengen van den aanklager
Quadrupliceeren viervoudig maken
Quarantaine veertig daagsche vasting, tyd van afzondering als iemand van een besmette plaatze komt daar de pest is
Qualificeeren hoedanig maken, tytel geven
Qualificeert persoon een man van aanzien en staat
Qualificatie hoedanigmaking
Qualiteit aanzien, hoedanigheid, gedaante, staat, tytel, aanzien, eerdoening
Quantiteit grootheid, menigvuldigheid, meenigte, hooggrootheid, hoogvermogendheid, veelheid
Qanti minores een Actie die ingebragt word als iet te veel of boven de waarde gekogt word daar by men verzoekt wederom te hebben penningen te veel gegeven
Quanti plurimi als de verkogte zaak meer waard is als dezelve is verkogt ende men verzoekt zoo veel meer als bevonden zal worden te behooren
Quartain vierdendaagsche koortze
Quartier vierendeel, eene wyk, gewest, lyfsgenade
Quartiermeester wykmeester
Quarta falcidia is het vierendeel van de geheele erffenisse hetwelk de erfgenaam met al te veel makingen belast voor hem vry mag behouden ende aftrekken en de reste aan de maakingbeurder overgeeven
Qerel krakeel, klachte
Querelleus krakeelig, twistig
Querelleeren krakeelen, beklagen, klagen
Questie geschil, vraagstuk
Questioneeren ondervraagen
Quidam kwant, vent, snaak
Quid pro quo het eene voor het ander
Quiesceeren berusten, rusten
Quietude gerustheid
Quinquenelle vyfjarig uitstel, brieven van respyt
Quinte essentie hoogste kracht
Quitantie kwyting, kwytbrief, kwytschelding
Quiteeren verlaten, ontslaan, ten goede schulden
Quohier reekenboek, register
Quote aandeel, mate, deel, portie
Quoteeren aantekenen, tekenen
Quotificatie schatting, opteekening
Quotifeeren schatten