Alfabet J

Jactantie beroeming
Jacteeren beroemen
Jacture verlies, wegwerping
Jaloers belgziek, belgzugtig, min yverig
Jalousie belgzucht, minnenyd, min yver
Joncture voeging, geleid, gewricht
Journaal dagelyx, dagboek, dag register
Jubile√ę luitjaar, juigjaar, jubel jaar
Jubileeren verheugen, juichen
Judicature vonnis, Rechtspleging
Judiceeren oordeelen, rechten, wyzen
Judicieel/Judiciaal gerechtelyk, recht sprekelyk
Judicium Rechtpleging, Recht
Juge Rechter
Jugement Oordeel, Recht
Jugeeren Rechten oordelen
Juncture voeging, lid
Julius hooymaand
Jungeeren voegen
Junius zomermaand, brakmaand, wiedemaand
Juramentum/Jurament eed
Jurament Volontair vrywilligen eed
Juratoire by eede
Cautie Juratoir Borgtogte en belofte bij eede van het gewysde te voldoen ende zyn Persoonen of goederen niet te versteken of te vervreemden
Jureeren zweeren
Jurisprudentie Rechtskunde, Rechtsgeleerdheid
Jurisdictie Rechtsdwang, Rechtsgebied, Rechtsmacht, Rechtsbank
Jurisdictie fundeeren bankvast maken
Jurisconsulte/Jurist Rechtgeleerde
Jus Agendi Regt om te eysschen van 't geene toegezeid is
Jus Reale beheering
Jus Personaale inschuld
Jus Gentium Volkerwet, Volkerrecht
Jus Civile Burgerwet, Burgerrecht
Jus Deliberandi Recht van beraad
Jus Hypothecæ Recht van onderpand
Jus in Rem beheering
Jus Possessionis bezitrecht
Jus Privatum Byzonder Burger Rechtswet
Jus Publicum Gemeene Landswet
Jus Succedendi ab intestato versterfrecht
Justicieeren Gerechtsdienaars, Rechteren, Schouten
Justicier Rechter, Schout
Justicie Gerecht, gerechtigheid, rechtvaardigheid
Justifieeren gerechtvaardigt worden
Justitie Distributive begevende
Justitie Commutative vergeldende
Justificatie rechtvaardigmaking, rechtvaardiging
Justinceeren ontschuldigen, vryspreken
Justeeren effen maken, gelyk maken
Juveeren helpen
Juweelen kleinodien