Alfabet V

Vacant ledig
Vacantie ledigheid, viertyd, Gerechtsstilstand
Vacantien Rechtszwygdagen
Vacatie bezigheid, ontleediging, onledigheid, stilzitting
Vaceeren beleedigen, verleedigen, ontledigen, bezig zyb, gelegen komen
Vacillatie waggeling, wispeltuurigheid
Vacilleeren waggelen, ongestadig zyn
Vacuatie leediging, ydelmaking
Vacueeren leedigen, ydelmaken
Vagebond landlooper
Vageeren zwerven, omzwerven
Vagus zwervend, onbepaald
Vaillant kloek, koen
Valabel waardig, kragtig
Valeur waardy, prys
Valise maal, reyszak
Valitude gezondheid
Valideeren gelden
Valuatie waardeering, gelding
Valvaseur die naast een Baron of vryheer is, achterleenmaan
Vaniteit ydelheid
Vangeeren wreeken
Vanteeren beroemen
Vanterie beroeming, snoeving
Vanteur poccher, beroemer
Variabel veranderlyk, wisselbaar
Variatie verandering
Varieeren varanderen, verscheiden zyn
Varieteit verandering
Vassal leenman, leengoed bezitter
Vaticineeren waarzeggen
Vehement hevig, heftig, geweldig
Vehementie hevigheid, geweldigheid
Velociteit rasheid, snelheid
Venaal veyl, te koop
Vendange wynoogst
Vendiceeren toe eigenen, na zig nemen
Vendicatie toeeigening
Venditie verkooping
Vendue verkooping, in 't openbaar
Venerabel eerwaardig
Venereeren eerbiedigheid betoonen
Veneratie eering, eerbiediging, eerbiedigheid
Vengeeren wreeken
Vengeance wreeke
Venu en cour Dagbrief komt ten hove voor den Rechter
Ventileeren wennen, reden ziften, betwistredenen
Verhaal vertelling, verhaal, twist zaken, mondeling verhaal
Verbaliseeren zyne zaake met de mond verdedigen
Verecundie eerbare schaamte
Verheffen van Appel is wanneer ieman in zaaken van beroep een Daagceel (Mandement) van den Hove geligt word
Verifiëren/Verificeeren waarmaken, waartuigen
Verificatie/Veraciteit waarmaking
Verisimile waarschynelyk, de waarheid gelyk, geloofwaardig
Verseeren verkeeren, oefenen, ommegaan
Versie overzetting, omzetting, draaying, wending, vertaling
Verstek is, waarby iemand die een gevolmagtigde in rechten heeft, niet en voldoet, waartoe den Rechtdag is dienende en zulks daarvan werd ontsteeken
Verteeren overzetten, vertaalen, keeren, omkeeren
Vertueus deugdig, deugdzaam
Vestige spoor, voetstap
Vexatie kwelling, moeyte
Vexeeren kwellen, plagen
Vicarie stadhouderschap, prove, geestelyk inkomen
Vicarius plaatshouder, stadhouder
Vice beurt, mangel, gebrek ondeugd
Vicieus ondeugende, gebrekkig
Viceroy onderkoning
Viciniteit gebuurschap
Victime slachtoffer
Victoriseeren zegepraalen
Victorie overhand, overwinning, zege
Victorieus zegeryk, overwinnend
Victualie voedzel, magdom
Visier doorzicht, dat men op de Roers zet
Visioen gezicht, gezichtspook, toongezicht, verschyning
Visitatie bezoek
Visiteeren bezoeken, bezichtigen
Vitie ondeugd, mangel
Vitieus vol fouten, ondeugende, gebreekig
Vituperabel versmadelyk
Vituperatie versmading
Vitupereeren lasteren, verachten, versmaden
Vivaciteit levendigheid, langlevendheid
Vivandier zoetelaar
Vivres leeftocht
Vocabulaar vertaalboek, woordboek
Vocatie beroep
Voceeren roepen, beroepen, schreeuwen
Vociferatie roeping, schreeuwing
Vocifereeren luide roepen, kryssen, morren
Vojage reis
Vojageeren reizen
Vogue zwier, zwang, gebruik
Volumen boekdeel, boek, rol, boekband
Voluntaris/Voluntair vrywillige, gewillige, willige
Voluptueus wellustig, dartel
Voluptas wellust
Voleeren berooven
Voleur roover, struikroover
Voltigeeren te paard springen
Vonnis gewysde, zaak, wysdom
Voraciteit gulzigheid
Voreeren opslokken, verslinden
Voteeren omstemmen, toestemmen
Votum toestand, stem
Vuideeren ontledigen, beslechten
Vulgeeren gemeen maken, verbreiden