Alfabet H

Habyl afgerecht, bekwaam, geschikt, behendig, heblyk
Habiliteit behendigheid, bekwaamheid, gaauwdadigheid
Habiliteeren bekwaammaken
Habyt kleed, kleeding
Habitatie woonstede, wooning
Habitabel bewoonlyk
Habitueeren/ Habiteeren bekleeden
Hachee kapzel van vleesch, afsnydzel
Hallucinatie dwaling
Hanteeren bewandelen, omgaan
Harangue beweegreden, vertoog
Harangueeren redenvoeren
Harmonie welluidingen, eenstemmigheiod, overeenstemming, t'samenstemming, zoetluidigheid
Harmonice t'samenstemmelyk
Haverey ongeluk, ongeval, schadedraging
Hazard lot, gevaar, avontuur, kansse
Hazardeeren wagen
Hechte hechtenis, gevankenis
Heergewade erfpachtgifte die een nieuwen Leenman zynen Leenheer geeft tot erkentenisse van zyne weldaad
Heergewaden te leen heffen
Hemisphere halfrond van de wereldkloot
Heres erfgenaam van ouds genaamd Hoir, of Oir
Heredeeren erven
Hereditas erffenisse
Herediteit erfgoed, erfdeel
Heraut wapenvoogd, wapendrager, wapenheer, schild voerder, krygsbode
Heresie kettery, styfzinnigheid, eerzinnigheid
Hermaphroditen manwyven
Heroiq heldig, heerlyk
Heremyt kluisenaar, woudbroeder
Heureux gelukkig
Hierarchie kerkvoogdye
Hipocryt een veinzer, een schynheilig
Hipocrysie geveinstheid, schynheiligheid
Historie geschiedenis, verhaal, gedenkschrift, geschicht, geschichtbriev, geschichtboek
Hieroglyphisch beeldsprakelyk
Homage manschap, huld, onderdanigheid
Homicidie doodslag
Homicide doodslager
Homilie gesprek, redeneering, predicatie
Homologeeren goed kennen
Homologatie bekentenis, goedkenning
Honeur eer
Honorabel eerlyk, eeerbaar
Honoratie vereeringe
Honoreeren eeren
Horologie uurwerk, zonnewyzer, wekker
Horreeren verschrikken, afgryzen
Horreur afschrik, schrik
Horribel schrikkelyk, grouwelyk
Horizon des werelds kimme
Hortatie vermaaning
Horteeren vermanen, aanporren, aanmoedigen, aanmanen
Hostel herberg
Hospes waard, gasthouder, gast
Hospitaal herberg, gasthouding, gasthuis, gastvry
Hospitaliteit huisvesting, gastvryheid, herbergzaamheid, waardschap
Hostagier gyzeling
Hostagie pand, gyzel
Hostie offer, offerhande
Hostiliteit vyandschap
Humain menschelyk, beleeft, heusch
Humaniteit beleeftheid, heusheid
Humble nedrig, deemoedig
Humeur eigenaart, zinlykheid
Humiliteit nederigheid, ootmoedigheid
Hymne lofzang
Hypocrisie veinzing, schynheiligheid
Hypocryt huichelaar, geveinsde, schynheilig
Hypocras kaneel en kruidwijn met suiker
Hypothequeeren vestigen, veronderpanden
Hypotheek onderpand, tegenpand, grondpand, vesting