Alfabet T

Tabellioen bondschryver
Tabernakel tente, hutte
Tablet tafelboeken
Tacite stilzwygenden
Tapyt pel, behangsel
Taille gestalte
Tardement verstoeving
Tardeeren vertoeven, benyden, ophouden
Tarra onrein, onzuiver
Taliter qualiter/Telle quelle zoo wat heen
Taverne herberg, kroeg
Tavernier waard, herbergier
Tautologie hatering, dubbelspreuk
Taxatie schatting, waardeering
Taxeeren schatten, waardeeren
Tedieux verdrietig
Temerair rukeloos, stout, vermeten, lichtvaardig, onbedachtelyk
Temeriteit lichtvaatdigheid, rukeloosheid
Temperen matigen
Temperantie matigheid
Tempel kerk, Godshuis
Tempeest onweer, storm
Temporeel tydelyk
Tempestive in tyds, by tyds
Tendeeren strekken
Temptatie kwelling
Tempteeren beproeven, verzoeken, bekooren
Ten tweën finen antwoorden het voorstellen van een Exceptie of verzet. Ook Peremptoir of ten principalen antwoorden
Tergiversatie uitstel, tegen stribbeling
Tergiverseeren tegenstribbelen, uitstel zoeken
Termyn bepaling, paalteeken, merkteeken
Termyn houden gezette dingtyd houden
Termynen bestemde tyden waarop den eenen of den anderen van hem die pleiten dit of dat moet doen
Termen bepaalde en gepaste woorden
In Terminis ter zaake dienende
Terminatie einde, uiteinde, bepaling
Termineeren eindigen, bepalen, uittem vellen
Territorien landpalen
Testament uiterste wille, verbond
Testamenteur erfuiter (executeur) die gesteld is tot de uitvoeringe van iemands uiterste wille
Testamentum nuncupativum eene mondelinge gemaakte uiterste wil
Testateur uiterstewil maker, willer
Testatrice uiterstewil maakster
Testeeren uiterstewil maaken, betuigen
Testificatie betuiging
Testimonium getuigenis
Text inhoud, zin, weefzel
Theatre schouburg, toneel, schouwspel, plaats
Thema gestel, voorstel
Theologie Godgeleerdheid, Godsdienstkunde
Thelologant/Theologus Godsgeleerde, Schriftgeleerde
Thesis stelling, los geschil
Theorie kennisse, beschouwing, bespiegeling
Thresoor schat
Thresorie schatkamer, schatkist
Thresorier ontfanger, schatmeester, penningmeester
Timiditeit blooheid, vrees
Tincture verwing, indooping
Tiran dwingeland, geweldenaar
Tirannie dwingelandye, geweld, wreedheid
Tiranniseeren wreedelyk handelen, geweld plegen
Tiriaal gemeen, slecht
Titule opschrift, bynaam van benaming, eernaam, aankomst
Tituleeren bynoemen, eernaam gever
Tirulus een regte aankomste
Tolerabel verdraagelyk
Tolerantie verdraagzaamheid
Tolereeren verdraagen
Tombe graf
Tome boekdeel
Torment pyn
Tormenteeren pynigen
Torqueeren wenden, draayen, keeren, dwingen
Torture pyniging, pynbank
Tortureeren pynigen
Tournoy steekspel, spiegel gevecht
Toucheeren raaken, aanraken
Tournooyen steekspel vechten
Totaal geheel en al
Tractaat handeling
Tractaat van Treves Bestandhandeling, en vrede
Tractabel handelbaar, rekkelyk, wel onthalende
Tracteeren handelen, onthalen, te goed doen
Tradeeren leveren, overleveren
Traditie overlevering, levering, opdracht
Traductie overzetting, bekladding
Traduceeren overzetten, overhalen, bekladden, doorstryken
Trafycq koophandel
Trafycqueeren koophandel dryven
Tragædie treurspel
Tragicomedie treur-blyeindenspel
Train sleep, nasleep, gevolg
Traineeren sleepen, sleepende houden
Traiter verrader
Tranquilliteit stilligheid, gerustheid
Transactie overgeving, afhandeling, dading, overkomst, verdrag
Transformatie gedaante verandering, vervorming
Transgressie overtreding
Transsieren overgan, voorby passeren
Transire verwandelen
Transitie overtred, aftred
Transigeeren overkomen, overzetten, verdragen, by willig verdrag
Transcendeeren overklimmen
Transfereeren overdragen
Translateeren overzetten, overdragen
Translatie overzetting, overdracht
Translateur overzetter
Transmigreeren verhuizen
Transmigratie verhuizing
Transmissie overzending
Transmitteeren overzenden
Transmutatie verwisseling
Transmuteeren verwisselen
Transport overdracht, overgift, opdracht
Transporteeren overdragen, overleveren
Transsubstantiatie overzelfstandigheid
Travalie arbeid
Travailleeren arbeiden, kwellen, moeyte aandoen
Travers dwers, kruisweegs
Traverseeren kruisen, dwersen, dryven
Trebellianique portie 't vierde part van eene overhands gemaakte erffenisse in den boedel
Trencheë loopgrave, voorschans
Trepaan hoofdschedelboor
Trepaneeren booren, de hersenpan doorbooren
Trepidatie schudding, waggeling, beving
Trepideeren schudden, beeven
Treves bestand, stilstand van wapenen
Triangel driehoek
Tribulatie verdriet, gekwel, wederwaardigheid
Tribunaal hooge Rechtplaats
Tribuyt tol, schatting, oplage
Trinitas/Triniteit Drieeenigheid, Drievuldigheid, Drieheid
Triste treurig, droevig
Tristitie droefheid, treurigheid
Triumphe zeegepraal, blyde inkomst
Triumpheeren zegepralen
Triplycq naweer, of antwoord op de tweede verweering
Troqueeren mangelen, ruilen, verwisselen
Trotteeren draven
Troubleeren beroven, beroeren, ontstellen
Trouble beroerte
Troubel water onklaar water
Troup kudde, hoop krygsvolk
Tumultueeren muiten, oproerig zyn
Tumult oproer
Tumultueus oproerig
Turbatie beroering, verwarring, stoornisse, hinder, belet
Turbe bende, menigte, schare
Turbeeren beroeren, werren
Turbulent onstuymig
Turbuleeren beroeren
Turpe leelyk, oneerlyk, schandelyk
Tuteele voogdy, momberschap
Tuteur voogd, momber
Tuteur testamentair voogd gesteld by uiterste wille
Tweede instantie tweede kennisse van een zaak
Tyrannus dwingeland, geweldenaar
Tyrannye dwingelandy
Tyranniseeren geweld bedryven, overlast doen