Alfabet O

Obedient onderdaanig
Obedientie onderdaanigheid, gehoorzaamheid
Obedieeren gehoorzamen, nakomen
Object voorwerp, grond
Objectie tegenwerping, verwyt
Objecteeren/Objiceeren voorweren, tegenwerpen
Obiter ter loop, in 't voorbygaan
Obfirmeeren vasthouden, hardnekkig op een ding blyven slaan
Oblatie aanbieding, opdracht, offerhande
Oblectatie verlustiging, vermaak, verheuging
Obligatie verband, verbinding, schuldkennis, schuldbriev, verbintenis, handschrift, bondschrift, verplichtschrift
Obligeeren verbinden, verplichten
Oblique scheef
Obreptie insluyping
Obreptyf/Subreptyf onderkropen, ter sluip
Obscuur duister, donker
Obscureeren verdonkeren
Obsceen slordig, onkuis, ongeschikt
Onstructie verstoppinge
Obsecratie smeeking
Obsecreeren smeeken, bidden
Observatie/Observantie waarneeming, gebruik, gewoonte, geslaging, opmerking, eerbiedigheid
Observeeren waarneemen, gadeslaan, aanmerken
Obstacule verhindering, hinderpaal, hinder
Obsteeren in de weeg staan, verhinderen, tegenstaan
Obstinatie hufterrigheid, hardnekkigheid, kregelheid
Obstinaat hardnekkig, halsterrig, kregel
Obtineeren verwerven, behouden, verkrygen
Obtrectatie lastering
Obtrudeeren opwerpen, opdringen
Obtrusie opdringing
Obvenieeren te gemoet komen, verhoeden
Occasie gelegenheid, voorval
Occident west, ondergank
Occidentaal westwaards, westers
Occludeeren toesluiten
Occlusie toesluiting
Occulte verborgen
Occulteeren verbergen
Occupatie inneeming, voorkoming, ontlediging, bezigheid, bekommering
Occupeeren Inneemen, ontledigen, bezig zyn
Occurentie ontmoediging
October wynmaand
Octroy verleening, vergunning, gunst, verlof, gunstbrief, gunst van 's Lands overheid
Octrojeeren verleenen, vergunnen
Oculair oogschynlyk, schynbaarlyk, zichtbaar
Ode eerdicht, lofzang
Odeur hatelyk
Odieux hatelyk
Oeconomie huishouding, huishouwkunde
Offenceeren beleedigen, leeddoen, kwetzen, beschadigen, verongelyken
Offencie leed, belediging, kwetzing
Offensif beschadigende
Offereeren aanbieden, toedienen
Offert aanbieding
Officie ampt, plicht
Officier amptman, amptenaar
Officieus plichtig, gedienstig
Olipodrigo mengelmoes
Ombrage/Ombre schaduw, agterdenken, argwaan
Ombrageeren beschaduwen, overschaduwen
Ombragueus schaduwig, achterdochtig
Omissie overslaning, nalating
Omitteeren overslaan, nalaten
Omnipotent almogende
Omnipotentie almogenheid, almachtigheid
Omineus rampsalig
Onereeren belasten, laden, overlasten, overladen, pak opleggen
Onereus lastig, beslommerlyk, gewichtig
Onwillig Decreet Een verkoopinge van de goederen der schuldenaars na voorheenen vonnisse bekomen te hebben
Operateur werkmeester
Operatie werking
Opereeren werken
Opereus arbeidzaam, werkelyk, groot, zwaar
Optificie ambacht, handwerk
Op de bonne foy op het goed geloof aan
Opinatie waning
Opinie waan, meening, drift
Opinieeren waanen, meenen
Opinatre styfzinnig, kregel
Opiniatreeren onverzettelyk byblyven
Opinieus verwaand
Oportuin gelegen, bekwaam
Oppignoreeren verpanden
Oppignoratie verpanding
Opposant/Opponent verweerder, tegenstreever
Opposeeren/Opponeeren tegenstellen, tegenzetten, wederstaan
Oppositie tegenstelling, wederstand, tegenweer, tegenstel
Opprimeeren/Oppresseeren verdrukken, onderdrukken
Oppressie verdrukking
Oppugneeren bevechten, bestryden
Optie keur, kiezing
Optica schouwkonst, zichtkonst
Opulent ryk
Opulentie rykdom, overvloed
Oracul hemelspraak, Godspraak, vraagbaak
Orateur redenaar
Oratie reden, vertoog, redeneering, redening, gebed
Ordinantie geschiktheid, schikking
Ordinaris gewoonlyk, gemeenlyk
Ordonnantie inzetting, keure, schikking, bevel
Ordonneeren schikken, instellen, willekeuren
Ordre schikking, order, bestel
Oreeren redenvoeren
Orientaal van oosten, oostwaarts, oprecht, van 't beste
Origineel oorspronkelyk, het Principale en eerste schrift
Ornament verciering, gesmyde
Orneeren vercieren, optooyen
Orthodox rechtgeloovig, rechtzinnig
Orthographie spelling, rechtschryving
Ostage pand, gyzeling
Ostagier gyzelaar
Ostendeeren vertoonen
Ostentatie beroeming, poching, snorking
Ostenteeren brallen, pochen, beroemen
Oticus ledig, ydel
Oubliant vergetig
Outrageeren leed doen, overlast doen
Outrage spyt, leed, overlast
Ovaal eitrek, eirond