Alfabet E

Ecclesie kerk, gemeente
Ecclesiastyq kerkelyk, geestelyk
Eclipseren verduistert worden
Edeeren uitgeven, openbaaren
Editie uitgeving, druk
Edict gebod, afkondiging
Edificie gebouw, timmering
Educatie opvoeding
Effectueel uitwerkelyk
Effect het geene volbragt ofte uitgevoerd is
Effectueeren te weeg brengen, uitwerken, uitvoeren
Effect sorteren stand grypen, te stade komen
Effective metter daad
Efficatie kragt, werking
Effigie afbeeldsel, nabootzing
Effractie inbreking
Effugie uitvlugt
Egaal efffen, gelyk
Egaleeren even gelyk maaken, evenen
Egayeeren vervrolyken
Egredieren uitgaan
Egressie uitgang
Elaboreeren doorslippen, ontglippen
Electie verkiezing
Eligeeren verkiezen, uitkiezen
Elegant aardig, uitnemend
Elegantie aardigheid, fraayigheid
Elegie treurklacht
Eleveeren verheffen
Elevatie verheffing
Elideeren uitvegen, uitdryven
Eloceeren verhuuren, te huur laten gaan
Elogie eerspraak
Eloquent welspreekende
Eloquentie welspreekendheid
Elucidatie verlichting, verklaring, opheldering
Elucideeren verlichten, verklaaren
Eludeeren bespotten, uitstryken
Emancipatie handichting, vrymaaking
Emancipeeren vry maken, zyn eigen meester maken gelyk een vader zyn zoon doet
Emaneeren uitgaan, uitkoomen, uitvloeijen
Emballeeren inpakken
Embarasseeren inmengen, inwikkelen
Emblema een beeldmerk, zinnebeeld
Embrasseeren omhelzen
Embrouilleeren belemmeren
Embuscade lage, laaglegging
Emendeeren verbeteren
Eminent uitstekend, verheven
Emineeren uitsteken
Emissie afvaardiging, uitzending
Emissaris uitgezonden
Emollieeren verzachten
Emologeeren voor goed achten, voor goed kennen
Emolument genot, gewin, profyt, voordeel, bate
Empescheeren verhinderen, beletten
Empeschement verhindering, beletzel
Emphafis byzin, nadruk, kracht
Emphytheusis erfpacht recht
Employ besteding, aanlegging, bezigheid, aanwending
Employeeren besteden, aanleggen, bezigen, aanwenden
Emporteeren ontvoeren, innemen, wegvagen
Emptie kooping
Emulatie navolging, onderganing, volgzucht
Emuleeren navolgen, ondergaan, nadoen
Enareeren vertellen, verhaalen
Enarratie vertelling
Encourageeren moed geven, moedigen
Endosseeren/Endorsseeren op den rug, of achter opteekenen
Enerveeren ontzenuwen, krachteloos maken
Enfin eindelyk
Engageeren inwikkelen
Ennuyeux verdrietig
Enorin lelyk, wanstaltig, ongeschikt
Equaal even, gelyk
Enquesteeren onderzoeken
Enqueste onderzoek, hooren van getuigen
Enqueste doen is wanneer een rechter getuigen hoord en dezelve naar Zaaks gelegenheid onderzoekt
Enqueste Valetudinair onderzoek ende het hooren van getuigen die oud, ziek of anders gevreest worden haast te zullen sterven
Enrolleeren opteekenen, op de Rol zetten
Enterinement gestading, voor goed houding
Enterineeren voor goed houden, gestaden
Entrepeneeren onderwinden, by de hand inneemen
Entrepeneur uitvoerder van den aanslag, innemer
Entreprise aanslag, voornemen
Enunciatie uitspraak
Enumeratie optelling
Enumereeren optellen, aantellen
Enveloppeeren inwikkelen, inwenden
Envoyé gezondene
Envoyeeren toezenden
Envie haat, wangunst
Equipage uitrustinge
Equippeeren uitrusten tot een reis
Equinoctiaal nachteveningskring
Equinoctie nachtevening
Equivalent evenwaardig, evenveel
Equivaleeren gelyk gelden
Equivocatie gelyke benaming
Eradicatie uitroeying
Eradiceeren uitroeyen, ontwortelen
Erectie oprechting
Erigeeren oprechten
Eripieeren onttrekken, ontrukken
Erraten misslagen
Erreeren missen, dwaalen
Erreur doling, misslag
Erroneus dwaling, dolende
Erudieren onderwyzen
Esgal gelyk
Esgaleeren gelyk maken
Esclaircissement verklaring
Espargne/Espergne versparing, zuinigheid
Esquadre/Esquadron hoofdgedeelte, wyk, troup, slagordre
Eschappeeren ontsnappen, ontkomen
Essay proeve
Essayeur proever, bezoeker
Essayeeren beproeven
Essentie wezen, wezenheid
Essentieel wezentlyk
Estimatie waardeering
Estim achting
Estimeeren achten, waardeeren
Eufonie gevallige uitspraak, welluidendheid
Evacuatie ontruiming
Evacueeren ledigen, ontledigen
Evaluatie waardeering
Evalueeren waardeeren
Evanesceeren verdwynen
Evenieeren geschieden, gebeuren, overkomen, toevallen
Evenement/Eventus uitkomst, geval
Evertueeren poogen, bezig houden, oeffenen
Evident opentlyk, blykelyk
Evidentie schynbaarheid, klaarblykelykheid
Evictie uitwinning, afwinning
Evinceeren uitwinnen, overtuigen
Eviteeren myden, schuwen
Evoceeren uitdagen
Evocatie uitdaging ook klagte van geweigerd Recht
Exacteur schatter, geldafperser
Exacte gaauw, naauwkeurig, doorwrocht
Exactie afeissching, afpersing, schatting
Exactioneeren schatten, overschatten, afdwingen
Exaggereeren vergrooten, ophoopen
Exalteeren verhoogen, verheffen
Examen/Examinatie onderzoek, proef
Examineeren beproeven, ondertasten, toetsen, ondervragen
Excedeeren te boven gaan
Excellent uitstekend
Excelleeren uitsteeken, overtreffen, uitmunten
Exceptie uitneming, uitzondering, verzet
Except uitgenomen
Exceptie declinatoir verzet tot ontgaaning des Gerechts dwang
Exceptio de non numerata Pecunia behelping met te zeggen dat het geld niet geteld is
Exceptie dilatoir verzet van uitstel
Exceptie peremptoir verzet tot vernietiging van de zaak
Exceptie proponeeren verzet voorstellen
Exceptio rei judicatæ verzet van vonnisse of gewysde zaaken
Exceptie van incompetentie verzet van onderhoorigheid des Rechters
Exceptie van Litiscontestatie verzet van voldinging
Exceptie Litis Finitæ verzet van afgedane zaak
Exceptie van Luispendentie verzet van hangende zake
Exceptie van Renvo verzet van overwyzing tot den onderhoorigen rechter
Exceptie van transactie verzet uit willig verdrag of vriendelyke scheiding
Exces overdaad, overstallig
Excipieeren uitzonderen, uitnemen, uitvlugt nemen of zoeken, verzet voorstellen
Excipieerde die van een ander eenig verzet voorgesteld word, verzetter
Excipient verzetter, uitvlucht zoeker
Exciteeren opwekken, gaande maken
Exclameeren uitroepen, uitschreeuwen
Excludeeren uitsluiten
Exclusie uitsluiting, verstek
Exclus uitgezondert, uitgesloten
Excogiteeren bezinnen, verzinnen
Excommunicatie gemeendt verbanning
Excommuniceeren bannen, uitstellen, uit de gemeente bannen
Excrement uitwerpsel
Excusseeren ontschuldigen
Excussie afperssing
Executeeren uitrechten, tot voldoeninge dwingen, te werk leggen, uitvoeren
Executeur een uitvoerder, een pander, deurwaarder
Testamentaire executeur Erfuitter, die des Boedels zaken reddet
Executoriaal uitvoerlyk, verrichtelyk
Executabel uitrichtelyk, uitvoerlyk
Executie uitvoering, uitwinning
Executorie uitwinningbrief
Executorien zyn brieven inhoudende bevel van 't Hof om eenige vonnissen te excuteeren of te werk leggen waar en zoo het behoord
Execrabel afgryselyk, vervloekelyk
Exemplaar afschrift
Exempel voorbeeld
Exemplaarlyk gestraft ten voorbeeld van anderen gestraft
Exemt vry, uitgenomen, bevryd
Exemptie vryding, vrydom
Exequeeren vervolgen, volbrengen
Excerceeren/Exerciteeren oeffenen, bedienen
Exercitie oeffening
Exes overdaad, overmaat
Exheredeeren onterven
Exheredatie onterving
Exhibeeren bybrengen, voordragen, voor den dag brengen
Exhibitie aanwyzing, opwyzing, voordraging, vertooning van iets
Exhorteeren aanmanen, aanporren
Exhortatie aanmaning
Exigentie vereisch
Exigeeren afeischen, afvorderen
Exilie ban, uitbanning
Eximeeren vrykoopen, uitkoopen
Existeeren/Exsteren in wezen zyn
Extensie wezenheid
Existimeeren/Exstimeeren achten, waardeeren
Ex negotiis gestis uit onderwind
Exorneeren oppronken, uitrusten
Exonereeren ontladen, ontlasten
Exoneratie ontlasting
Exspecteeren verwachten
Expedieeren redden, afvaardigen, voldoen
Expeditie afvaardiging
Expedient afgerecht, gevoeglyk, bekwaam
Experientie ondervinding
Experimenteeren ondervinden, onderzoeken
Expert ervaren, onderzocht, kloek
Exspireeren verscheiden, eindigen
Exspiratie uitgang, eindiging
Expliceeren ontvouwen, uitleggen, verklaaren
Explicatie uitlegging
Exploot uitwerking, te werk legging
Exploteur uitvoerder, pander
Exploteeren te werk leggen, uitvoeren
Exponeeren uitleggen, verklaren
Expositie uitlegging, verbreiding
Expostuleeren beklag doen
Expostulatie beklaging
Expres/Expresselyk uitdrukkelyk
Expresseeren uitdrukken
Expressie uitdrukking
Exprimeeren uitdrukken, uitdouwen
Exprobreeren verwyten
Exprobratie verwyt, versmading
Ex professo opentlyk, met voordacht
Expugneeren bevechten, afstormen, vechtenderhand inneemen
Expurgeeren zuiveren, reinigen
Exquis/Exquisit uitgeleezen, naauwkeurig
Extase verrukking van zinnen
Extempore uit de vuist, metter haast
Extendeeren uittrekken, uitbreiden, uitspannen
Ex testamento uit kragt van uiterste wil
Extingeeren uitblusschen, dooven
Extirpeeren uitroeijen
Extirqueeren afperssen
Extolleeren verheffen
Extorqueeren uitwringen, afperssen
Extorsie afperssing, afdwinging
Extractie geslacht, afkomst
Extract kort begrip, uittreksel
Extraheeren uittrekken, in 't kort stellen
Extradeeren uitgeven
Extrajudicnel buiten Rechtsdwang, buiten Dingtalig
Extraordinaris ongewoon, ongemeen
Extravragantie uitsporigheid
Extravagant hooglopende, hooggaande
Extravageeren hoogloopen, uit het spoor gaan
Extreem uitnemende
Extremiteit uitterste
Extrudeeren/Expulseeren uitstooten
Exul balling
Exuleeren balling zyn
Exulteeren opspringen, huppelen
Exundeeren overvloeyen, uitvloeijen
Exundatie overvloeying
Exue/t'Recht van Exue zekere schatting die betaald word bij de Borgers van eene Stad eer zy in een andere Stad mogen vertrekken anders als met Consent of haar Poorter- of Borgerrecht mogen ontzeggen volgens Privilegie, elke Stad daar van in 't byzonder verleend