Familiewapen: Son, van 02

Gegevens
 • in blauw een gouden zon.
 • twee schuingekruiste bijlen met blauwe bladen en gouden stelen, geplaatst tussen een vlucht doorsneden van goud en blauw.
 • blauw, gevoerd van goud.
 • twee omziende zilveren hazewinden met geringde gouden halsband.
 • DIEU PEUT, DIEU VEUT.
 • Isaak van Son
  Raad en vroedschap van Den Briel 1641, overl. 25 oktober 1660.1

  Van Son2

  Mr. Jacobus Augustinus van Zon
  Schepen van Amsterdam 1762.3

  Cornelis van Son
  Vroedschap van Rotterdam 1749, overl. 6 maart 1750.4

  1. G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Bailjuwen der stad Brielle en van den landen van Voorne 1362-1767 en Raaden en Vroedschappen der stad Brielle 1620-1779, blz. 17.
  2. Nederland’s Patriciaat, 42e jaargang 1956, blz. 250.
  3. S.A. Amsterdam, Naamen en Wapenen van de Edele Heeren Bailliuwen van Amstelland, sedert 1333. Mitgaders van de Edele Groot Achtbaare Heeren Burgermeesteren, Scheepenen en Raden der Stad Amsterdam 1578-1791.
  4. G.A. Delft. W. van der Lely. Namen en Wapenen der Ed. Achtbaare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam.