Familiewapen: Miedema 02

Gegevens
 • in goud vier klaverbladeren, kruisvormig geplaatst met de stelen naar het hart gericht, en een uit de schildvoet oprijzende terp, alles groen.

 • aanziend.
 • groen en goud.
 • een gouden korenschoof gaande voor twee uitkomende afgewende schuingekruiste zeisen van natuurlijke kleur.

 • groen, gevoerd van goud.

 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door P. Bultsma-Vos.
  Geregistreerd op verzoek van Goffe Dirk Miedema, geb. Zuidlaren 29 maart 1941, wonende te Drachten, zoon van Dirk Miedema en Hilje Helmantel, voor de naamdragende nakomelingen van Goffe Miedema, geb. Niawier 27 augustus 1884, boerenarbeider en straatventer, overl. Zuidhorn 10 maart 1974, zoon van Lieuwe Miedema en Antje Kooistra.
  Aanvrager stamt af van Wytze Tijssens, geb. Lioessens (Fr.). Hij huwde te Metslawier 19 juli 1659 met Antje Jacobs.

  Registratie nr. 2013-0219
  Delft, 11 april 2013

  Motivatie: De terp verbeeldt de wier in de dorpsnaam van Niawier, de bakermat van Goffe Miedema en zijn negen kinderen, Lieuwe, Foekje, Dirk, Fokke, Antje, Aaltje, Anne, Siebe en Piet bij zijn 2e echtgenote Stijntje Bosch. Met de vier groene klaverbladeren, welke geplaatst zijn in de vorm van een kruis, wordt de geestelijkheid in de familie aangeduid. Daarbij was de klaver het meest ideale voer voor het vee. De gouden korenschoof als helmteken geeft het meest belangrijke gewas in de landbouw voor mens en dier aan. De twee daarachter geplaatste zeisen duiden op het gereedschap om mee te kunnen oogsten.

  1. W.T. Vleer, Het Miedema-boek. Genealogisch overzicht van alle Friese geslachten Miedema. Deel I. cira 1650-1842.
  2. Genealogysk Jierboek 2011 van de Fryske Akademy., registratienr. GJ 2011-4
  3. Het Miedema boek. Genealogisch Overzicht van het Friese geslacht Miedema Stam. Hantumeruitburen. *Deel I.* 1630-1975. 130 pag. door Goff.D.Miedema-Drachten. Bij NGV Afd.Friesland. Catalogus code Gen-041.
  4. Genealogisch Familieoverzicht van het Friese geslacht GoffeLieuwes Miedema en Stijntje Bosch. Stam. Hantumeruitburen *Deel II.* 1884-2010. 91.pag. door Goff.D.Miedema-Drachten, Goff.F.Miedema Hoogezand en Ben Miedema, Drachten.