Overzicht: Heraldisch compendium

Waaiersgewijs Voorbeeld van Waaiersgewijs Geplaatst in de vorm van een cirkelsector met de punt naar beneden, bijv. van pauwen- of struisveren.
Waaroverheen Voorbeeld van Waaroverheen Als het belangrijkste stuk gedeeltelijk wordt afgedekt door een ander object. Deze term niet te verwarren met over alles heen.
Wagen Voorbeeld van Wagen Voertuig op wielen. Indien mogelijk het soort vermelden.
Waldhoorn Voorbeeld van Waldhoorn Jagershoorn. Koperen blaasinstrument met een cirkelvormige buis zonder ventielen, met zachte toon. Heeft geen koorden zoals de jachthoorn.
Walnoot Voorbeeld van Walnoot Vrucht van de walnotenboom. Komt sporadisch voor.
Walrus Voorbeeld van Walrus Vinpotig zoogdier met twee sterke, lang uitgegroeide, naar beneden gerichte hoektanden. [Van Walree]
Walvis Voorbeeld van Walvis Thans grootste levende waterzoogdier. Wordt altijd zwemmend voorgesteld, meestal water spuitend, een enkele keer met Jonas in de bek. [Lampsins]
Wambuis Een mansbovenkledingstuk dat het lijf van de hals tot aan het middel bedekte.
Want Voorbeeld van Want Een handschoen met een duim en zonder vingers. Altijd vermelden of het een rechter- of linkerwant is.
Wapenbeschrijving Zie: beschrijvingsregels, blazoenering en plaatsingsregels.
Wapenboeken

Boek met afbeeldingen en/of beschrijvingen van wapens, als handschrift of in druk. Er bevinden zich honderden wapenboeken met daarin soms prachtige handgeschilderde wapens in gemeente-, streek- en rijksarchieven, maar ook in bibliotheken, musea en in privébezit. Dit zijn veelal 17de en 18de eeuwse werken die als hobby voor of door welgestelde personen zijn samengesteld. Soms getuigt de manier van tekenen inderdaad van hobbyisme, maar de wapenboeken van bij voorbeeld de Gelders-Overijsselse studentenverenigingen getuigen van professionele tekenaar. Deze werken vormen met andere bronnen als zegels, wapenkaarten, grafzerken e.d. het basismateriaal om wapens te vinden. In de Middeleeuwen legden de herauten dikwijls groots opgezette en fraai uitgevoerde wapenboeken aan, die nu van groot belang zijn voor de kennis van de middeleeuwse heraldiek. Het oudste Nederlandse wapenboek is van de heraut Claes Heinenzoon gezegd Gelre, die dit werk tussen 1370 en 1414 compileerde.

Wapenborden Voorbeeld van Wapenborden Borden met daarop geschilderde wapens van bijvoorbeeld de ridders van het Gulden Vlies of van leden van een vroedschap, polderbestuur etc. in een bepaalde periode. Deze zijn te vergelijken met wapenkaarten die veelal grafisch zijn. Wapenborden zijn niet identiek met rouwborden.
Wapengoed

Oude naam voor alle keramiek met wapens erop geschilderd, incl. Delfts aardewerk. Kapiteins van Oost-Indiëvaarders namen schetsen van wapens van opdrachtgevers mee, die door de porseleinschilders in Kanton en elders zo goed mogelijk gekopieerd werden. Dit wapenporselein werd door de thuisvarende schepen weer meegebracht. Dit porselein werd Chine de Commande genoemd. De wapens hebben daardoor soms een curieuze Chinese stijl en zijn ook niet altijd heraldisch juist. Bij gelegenheid werd ook wel wit porselein naar Nederland verscheept, dat dan hier van wapens werd voorzien. Dit werd in Nederland “Amsterdams Bont” genoemd. Het proces werd natuurlijk ook in andere landen van Europa nagevolgd. In de 19de eeuw werd en zelfs tot op heden wordt nog wapenporselein in China besteld.

Wapenkaarten Een gedrukt papieren vel waar de wapens van een bepaalde groep personen op werden afgebeeld, bijv. edelen, vroedschappen, heemraden, gilden e.d. Deze kaarten waren aan het eind van de 17de en het begin van de 18de eeuw populair in Holland, Zeeland en Utrecht.
Wapenkleuren Zie kleuren.
Wapenkreet Werd gebruikt om de soldaten die onder een zelfde heer of bevelhebber dienden, tijdens het gevecht samen te roepen of om de ridders tijdens het toernooi aan te moedigen. Bij wapens wordt die kreet op een fladderend lint boven het wapen aangebracht, doch het wordt weinig toegepast.
Wapenmantel In het midden van de 16e eeuw kwam het gebruik in zwang om wapenschilden met een mantel te omhangen, die soms met een verhemelte gekroond is. Eerst was deze gewoonte beperkt tot vorsten en de hoge adel, doch langzamerhand begonnen ook families van minder aanzien dit te doen. De mantel is meestal van rood fluweel, gevoerd met natuurlijk hermelijn en soms vindt men op de zijpanden het wapen herhaald.
Wapenontwerp

Overweegt men een familiewapen te gaan voeren, dan wordt eerst aangeraden na te gaan of in het verleden door uw voorouders een wapen is gevoerd. Zo niet, dan kan dit onderzoek inspiratie geven voor een nieuw ontwerp. Aangeraden wordt dit door een heraldisch tekenaar te laten ontwerpen. Deze kent de regels waaraan een verantwoord familiewapen moet voldoen. Het eenvoudigweg overnemen van het wapen van een familie met toevallig dezelfde naam druist in tegen de heraldische regels en wordt usurpatie genoemd. 

Wapenrecht Het wapenrecht is in Nederland niet bij wet geregeld. Dat houdt in dat iedereen vrij is om een wapen te voeren. Wel is het regel, dat men zich geen familiewapen toe-eigent van een andere familie of van een familie met dezelfde naam, indien niet is aangetoond dat het om hetzelfde geslacht gaat. Overtreding van deze regel noemt men usurpatie.
Wapenregistratie In Nederland worden de wapens van adellijke geslachten, gemeenten, waterschappen en andere publiekrechtelijke organisaties in de registers van de Hoge Raad van Adel ingeschreven. Niet-adellijke wapens kan men tegen betaling laten registreren bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie, het Centraal Bureau voor Genealogie, de afd. Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging en bij de Fryske Rie foar Heraldyk (Friese Raad voor Heraldiek).
Wapenrusting Voorbeeld van Wapenrusting

A. Lanspunt
B. Vaantje
C. Toernooilans
D. Helmkam
E. Steekhelm
F. Luchtgaten
G. Halsbeschermer
H. Schouderbedekking
I. Borstharnas
J. Gesp
K. Armstuk
L. Schildriem
M. Elleboogstuk
N. Handschoen
O. Schild
P. IJzeren rok
Q. Zwaard
R. Maliënkolder
S. Dolk
T. Beenscheen
U. (Boven) Beenstuk
V. Kniestuk
W. (Onder) Beenstuk
X. Spoor
Y. Voetkluister
Z. Schoenpunt
Z’. Lansvoet

Wapenspreuk Ook wel devies genoemd. Korte spreuk, meestal aangebracht op een fladderend lint onder het wapen, behalve in Schotland, waar hij boven het wapen geplaatst wordt. Wapenspreuk is niet hetzelfde als wapenkreet.
Wapenstijlen Zie schilden.
Wapenusurpatie = Usurpatie.
Wassenaar Voorbeeld van Wassenaar Wassende maan. De gewone stand is die waarbij hij de punten naar het schildhoofd richt; zijn deze naar beneden gericht, dan is hij omgekeerd; naar de rechterkant gewend en naar de linkerkant omgewend. Keren twee wassenaars (gewend en omgewend) de punten naar elkaar toe, dan zijn zij toegewend, en wanneer zij de ruggen naar elkaar toekeren afgewend. Twee wassenaars boven elkaar, waarvan de onderste omgekeerd, zijn tegengesteld en als de punten van de een over die van de ander heengaan, zijn zij samengevlochten. Als zij toegewend zijn en elkaar met de punten aanstoten, zijn zij aanstotend. Als een wassenaar met ogen, neus en mond afgebeeld wordt, heet hij gezichtswassenaar. [Sloet]
Water Komt in een aantal variaties voor zoals zee, vlak of golvend, rivier, maalstroom of draaikolk en druppels. De kleur van water is blauw, andere kleuren moeten opgegeven worden.
Waterblad = Plompenblad.
Waterkleur Blauw, soms ook zeegroen; dit laatste beschrijven.
Waterlelie Voorbeeld van Waterlelie Bloem van de gelijknamige waterplant met grote witte, witrode of lichtrode bloemen.
Waterpas Voorbeeld van Waterpas Instrument. In antieke vorm zijn ze driehoekig of omgekeerd-T-vormig. Aan de top is een schietlood bevestigd waaraan het loodje precies in het midden van de basis, dat met een knop of inkepinkje is gemarkeerd, moet komen te hangen.
Waterput Voorbeeld van Waterput Ronde gemetselde put, soms met afdak en inrichting voor de emmer om water te putten. Dit moet vermeld worden. [Pet, Pit]
Waterputters Voorbeeld van Waterputters Waren oorspronkelijk leren zakken om water uit putten omhoog te halen. Op den duur kregen zij echter een onherkenbare gestileerde vorm en nu lijken zij op een hoofdletter M in schrijfschrift.
Weefspoel = Weversspoel.
Weegschaal Voorbeeld van Weegschaal Balans met twee schalen, die meestal gelijk hangen. Het is ook het symbool van de gerechtigheid. [Van Hengel]
Weerhaak Voorbeeld van Weerhaak Rechtopstaande ijzeren staaf met rechtsboven en linksbeneden een puntig uitsteeksel. Zie ook haak. [De Jong, Van Schuylenburch]
Weerhakenkruis Voorbeeld van Weerhakenkruis Twee weerhaken verenigd tot de vorm van een kruis. [Van Hoek]
Weerwolf Voorbeeld van Weerwolf Fabeldier. Wordt afgebeeld als een lynx of grote wilde kat.
Wenteltrap Voorbeeld van Wenteltrap Een gedraaide trap. [Bankert]
Wereldbol Voorbeeld van Wereldbol Ook aardbol genoemd. Bol die de planeet aarde voorstelt. Is de bol omgord en met een kruisje getopt dan spreek men van een rijksappel. Is de wereldbol bevestigd in een boogprofiel en geplaatst op een voetstuk dan spreekt men van aardglobe. In Portugese wapens is de wereldbol vaak voorzien van horizontale en verticale banden met daar overheen een brede diagonale band en wordt dan ook wel armillarium genoemd .
Wereldlijk zwaard Een uitwendige schildversiering in geestelijke wapens. Het geeft aan dat de betreffende geestelijke in zijn diocees ook de wereldlijke macht bezat, met daaraan verbonden de hoge jurisdictie, dat wil zeggen het recht om doodstraffen uit te spreken. Het kwam bij bisschoppen, abten en zelfs abdissen vroeger geregeld voor een zwaard voerden, samen met de kromstaf schuinkruislings geplaatst of alleen rechtop achter het schild.
Weversspoel Voorbeeld van Weversspoel Ook klos, weefspoel of schietspoel genoemd. Spoel die bij het weven door het vak aan de ketting geworpen wordt om het inslaggaren aan te brengen. Heeft een spitsovale vorm met rechthoekig gat. De weversspoel staat rechtop in het schild. [Hütschler, Warnaars]
Wezel Voorbeeld van Wezel Klein, slank, schuw roofdiertje, bruinrood van kleur met witte borst en buik, heeft een relatief korte staart en geen zwarte pluim aan de staart zoals de hermelijn. De wezel behoort tot de marterachtigen. [Honert]
Wiel Voorbeeld van Wiel Bijzonder vorm van een rad, bedoeld als wagenwiel, waarbij om de velg een ijzeren band (hoepel) is geslagen of omgeslagen zou kunnen worden. Een wiel heeft standaard zes spaken, meer of minder spaken moet vermeld worden. De buitenkant heet velg, het midden de naaf. Soms zijn de spaken min of meer versierd. Het wiel wordt ook wel eens half afgebeeld, of afgebroken. In het laatste geval ontbreekt een deel (ongeveer een kwart) van de velg en soms van een spaak.
Wierookvat Voorbeeld van Wierookvat Kerkelijk attribuut voor het verspreiden van aromatische rook tijdens de eredienst.
Wijnblad = Druivenblad.
Wijngaardsblad = Druivenblad.
Wijngaardstok = Wijnstok.
Wijngaardtak = Wijnrank.
Wijnkan Voorbeeld van Wijnkan Schenkkan met beugel.
Wijnkelk Voorbeeld van Wijnkelk Heeft de vorm van een smal uitlopend wijnglas met een voet.
Wijnrank Voorbeeld van Wijnrank Ook wel druivenrank, winnerdtak of druiventak genoemd. Een tak van een druivenplant zonder steunwerk. Heeft in tegenstelling tot de wijnstok geen wortels. Hij kan gebladerd of bevrucht (d.w.z. met druiventrossen) zijn van een andere kleur.
Wijnstok Voorbeeld van Wijnstok Ook wijngaardstok of wingerdstok genoemd. Een complete druivenplant die om een staak of rasterwerk gekronkeld is. Hij kan gebladerd of bevrucht zijn van een andere kleur. Als de kleur van de staak of het rasterwerk aangegeven moet worden, zegt men: "geleid langs een . . . . . staak". [Barwijn]
Wild zwijn = Zwijn.
Wildeman Voorbeeld van Wildeman Naakte man met grote baard en groene krans in het haar, de lendenen omgord met groen loof. Bovendien heeft hij een knots in een der handen. Al die onderdelen moeten beschreven worden. Ook of hij oorringen, een halsketting, arm- of voetbanden e.d. draagt. Komen wildemannen of wildevrouwen geheel naakt als schildhouders voor, dan slaat men de dekkleden om hun heupen en dijen. [Blom]
Wildevrouw Voorbeeld van Wildevrouw Naakte vrouw, de lendenen omgord met loof. Zij wordt meestal als schildhoudster afgebeeld.
Wilgenboom Voorbeeld van Wilgenboom Boomsoort met soepele twijgen die voor vlechtwerk en hoephout gebruikt worden.
Wimpel Smal, lang en soms in twee slippen uitlopende dundoek dat altijd langer moet zijn dan de vlag waarboven hij gehesen is. In Nederland hijst men meestal bij gebeurtenissen van het Koninklijk Huis een oranje wimpel. Bij rooms-katholieken wimpelt men voor de bisschop met een paarse wimpel en voor de paus met een half-gele, half witte wimpel boven de nationale vlag. Een rood-wit-blauwe wimpel wordt ook wel zonder vlag gebruikt in gevallen waarin men in andere landen een zgn. stormvlaggetje zou hijsen.
Wind Voorbeeld van Wind Wordt voorgesteld door een kinderhoofd, ook wel Boriskopje of Boreaskopje genoemd, dat met bol opgezette wangen uit alle macht blaast. Soms staan er vier in de hoeken van het schild. [Bilderdijk, Wind]
Windroos Voorbeeld van Windroos Kompasroos. Een roosvormig figuur, bestaand uit vier over elkaar gaande vierpuntige sterren, die de windrichtingen uitbeelden.
Wingerdstok = Wijnstok.
Wingerdtak = Wijnrank.
Winkelhaak Voorbeeld van Winkelhaak Gereedschap om rechte hoeken af te zetten of te controleren, bestaande uit twee benen die loodrecht op elkaar staan. Meestal is het ene been langer dan het andere. Alle standen dienen vermeld te worden omdat dit stuk geen duidelijke voorkeursstand heeft. Twee afgewende op hun denkbeeldige hypotenusa rustende winkelhaken, dus met de haakse hoeken omhoog, de lange zijden elkaar kruisende, noemt men schuingekruiste winkelhaken. De winkelhaak komt niet alleen als wapenfiguur voor, doch zien we ook terug in het zeldzaam voorkomende winkelhaaks-gevierendeeld. [Van Beusekom, Op ten Noort]
Winkelhaaks gevierendeeld Voorbeeld van Winkelhaaks gevierendeeld Twee winkelhaken die elkaar in het schildhart met de binnenzijden van de armen aanstoten, waardoor zij het schild in vieren delen. Zij kunnen op verschillende manieren geplaatst worden. De plaatsing moet daarom aangegeven worden.
Wit Het metaal zilver wordt bij arcering als wit weergegeven. Ook figuren van natuurlijke kleur worden in gearceerde wapens zonder kleur, dus wit, weergegeven.
Wolf Voorbeeld van Wolf

Grauwgeel roofdier uit de familie van de hondachtigen, met spitse snuit, rechtopstaande oren en meestal neerhangende staart. In de natuur heeft alleen de roedelleider de staart omhoog. Meestal staand of gaand, een enkele maal klimmend afgebeeld. Men noemt hem rovend als hij de prooi nog in de bek heeft. In de heraldiek is de wolf moeilijk te onderscheiden van de herdershond. Dieren. [De Ficquelmont, Von Mühlen]

Wolfsangel Voorbeeld van Wolfsangel Een verkorte staaf die rechtsboven en linksonder een schuinlinks wigvormig uitsteeksel heeft, verenigd met een schuinlinks dwarsbalkje over de staaf. Indien het staafje in plaats van schuinlinks schuin staat moet dit vermeld worden.
Wolfsklem Voorbeeld van Wolfsklem Jachtgereedschap om wolven te vangen, met een eigen heraldische vorm.
Wolfskop Voorbeeld van Wolfskop Herkenbaar aan zijn enigszins spitse snuit en rechtopstaande oren. Vaak zijn de tanden goed zichtbaar en een enkele keer heeft hij een uithangende tong. Soms is de kop afgerukt en druipt het bloed nog uit de hals. Gewoonlijk van terzijde afgebeeld, anders is hij aanziend, hetgeen vermeld moet worden. [De Wolff]
Wolfstand Voorbeeld van Wolfstand Een kromme punt lijkend op een slagtand van een wolf. De plaatsing moet goed opgegeven worden, want soms gaat hij van een van de schildranden uit en een andere keer staat hij los in het schild.
Wolk Voorbeeld van Wolk Zichtbare, gevormde massa van zwevende zeer kleine waterdruppeltjes of ijskristallen in de atmosfeer, die kan overgaan tot regen. Meestal afgebeeld van natuurlijke kleur. Wordt vaak gecombineerd met een andere figuur. Merendeels uitgaande van de linker- of rechterschildrand waaruit dan een beklede of naakte arm komt, al dan niet iets in de hand houdend. Zie afbeelding bij arm. [Bouckhout]
Wolkig doorsneden Voorbeeld van Wolkig doorsneden Een snijlijn die een wolkachtig patroon vormt met dubbele rondingen boven en beneden.
Wrong

Onderdeel van de schilddekking en aangebracht op de helm en dienende als band om het helm- of dekkleed op de juiste plaats te houden. Wrong en dekkleed zijn feitelijk ondeelbaar. Bij plaatsing van een helmkroon vervangt deze de wrong. De wrong bestaat uit twee in elkaar gedraaide repen of rollen textiel, beide steeds van afwisselende kleur. De repen stof waren opgevuld met paardenhaar of wol.
De wrong volgt steeds de kleuren van de dekkleden met als regel het voornaamste metaal binnen en de kleur buiten. Het aantal wendingen is onbepaald. De wrong werd geplaatst op de helm ter vervanging van de helmkroon. Als afzonderlijke wapenfiguur heeft hij meestal de vorm van een cirkel en wordt dan hoofdwrong genoemd.

Heraldisch Compendium close
example of heraldic compendium term

Onderdeel van de schilddekking en aangebracht op de helm en dienende als band om het helm- of dekkleed op de juiste plaats te houden. Wrong en dekkleed zijn feitelijk ondeelbaar. Bij plaatsing van een helmkroon vervangt deze de wrong. De wrong bestaat uit twee in elkaar gedraaide repen of rollen textiel, beide steeds van afwisselende kleur. De repen stof waren opgevuld met paardenhaar of wol.
De wrong volgt steeds de kleuren van de dekkleden met als regel het voornaamste metaal binnen en de kleur buiten. Het aantal wendingen is onbepaald. De wrong werd geplaatst op de helm ter vervanging van de helmkroon. Als afzonderlijke wapenfiguur heeft hij meestal de vorm van een cirkel en wordt dan hoofdwrong genoemd.

HERALDISCH COMPENDIUM
Een systematisch overzicht van heraldische compendia
met sprekende voorbeelden
bewerkt en samengesteld
door
H.K. Nagtegaal
2010